• Záverečné skúšky v IV.CK

     • V dňoch 13. a 14. júna 2024 v elokovanom pracovisku v Ľubici vykonávali 1. časť záverečnej skúšky žiaci IV.CK a to praktickú. V predstihu si vylosovali témy, zostavili slávnostné menu a pod vedením majstrov OV Bc. Andrei Hanesovskej, Viery Hudačkovej a Mareka Kováča pripravili chutné jedlá a múčniky.

      Bol to krásny a odborne vedený kulinársky zážitok.

      Mgr. Marta Steigaufová

     • Exkurzia v Hydina Holding v Kežmarku

     • Dňa 5. júna 2024 sa žiaci III.AV odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili odbornej exkurzie v Hydine Holding s.r.o. v Kežmarku pod pedagogickým dozorom s Ing. Martinou Lachovou a Ing. Michaelou Jurdikovou.

      Žiaci sa oboznámili s  celým technologickým postupom chovu hydiny, spôsobom kŕmenia a napájania. Mali možnosť vidieť a porovnať klietkový a volierový chov, ktorý je podobný podstielkovému chovu. Sledovali celú technologickú linku zberu vajec až do triediarne. V triediarni spoznali manuálne triedenie vajec, automatické zariadenie na presvecovanie a triedenie vajec podľa znakov kvality, dezinfekciu, triedenie vajec podľa hmotnosti a zariadenie na označovanie vajec. Mali možnosť vidieť balenie vajec do obchodných obalov a spotrebiteľských obalov. V poslednej časti našej exkurzie videli aj expedičné sklady.

      Cieľom exkurzie bolo rozšíriť odborno-teoretické vedomosti v oblasti chovu hydiny a hygieny vajec.

      Ing. Martina Lachová

     • Školenie v Rakúsku

     • V dňoch 05. – 06. júna 2024 sme sa zúčastnili semináru v školiacom stredisku firmy backaldrin ,,Dom chleba“ v Astene v Rakúsku. 

      Cieľom semináru bola prehliadka výroby, technológia výroby prezentovaných výrobkov bežného pečiva - Kornspitz a návšteva múzea Paneum.

     • Exkurzia ,,Ranč Čajka“

     • Dňa 3. júna 2024 sa žiaci I.AV pod vedením Bc. Dávid Kučmu a Bc. Slavomíry Mlynarčíkovej zúčastnili exkurzie na Ranči ,,Čajka“.

      Žiaci mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti z odbornej praxe pri zaobchádzaní, fixácií, prístupu, manipulácii, pozorovaní koní a z oblasti anatómie.

      Na ranči okrem jazdeckých a výkonných koní žiaci videli rôzne plemená hrabavej a vodnej hydiny, králikov a psov.

      Žiaci sa o kone pred jazdou postarali – vyviedli z ohrady, očistili, osedlali a jazdili. Mali k dispozícií 2 koňov, ktorí slúžia pre nejazdcov a začiatočníkov.

      Cieľom exkurzie bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov z oblastí chovu koní.

      Ing. Veronika Dziaková

     • Výmenná prax v Kežmarku

     • V dňoch 27. - 31. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka z SOŠ a SOU Kladno v odbore autoopravár zúčastnili výmennej praxe v našej škole.

      V utorok žiaci z Kladna prešli Pieninským národným parkom, kde splavili plťou rieku Dunajec. Po obede navštívili Nestville park a čokoládovňu  v Hniezdnom.

      V stredu  si pozreli Belianske Tatry a pozemnou električkou  sa vyviezli na Hrebienok, odkiaľ  šli peši okolo Studenovodských vodopádov až na Reinerovú  chatu. Po obede žiaci navštívili termálne kúpalisko vo Vrbove.

      Vo štvrtok žiaci z Kladna navštívili naše dielne kde pracovali a zároveň  prebehla medzinárodná súťaž vo výmene kolesa na čas a neskôr sa previezli na našich traktoroch - Zetor Proxima a John Deere. Po súťaži navštívili našu minifarmu v Pradiarni. Po obede si pozreli Kežmarský hrad a našu novozrekonštruovanú školu pod vedením zástupkyne pre praktické vyučovanie Ing. Ivety Fodorovej a majstrov odborného výcviku Bc. Jaroslava Bolcára a Jaroslava Beskyda.

      V piatok spokojný a oddýchnutý  odcestovali domov do Kladna.

      Jaroslav Beskyd

     • KOŽaZ - kurz ochrany, života a zdravia

     • V dňoch 29. - 30. mája 2024 bol realizovaný KOŽaZ v triedach III.EM, III.EA, III.EO a III.CK, III.CP.

      Kurz bol zameraný na turistiku vo Vysokých Tatrách, kde žiaci absolvovali dve turistické trasy. V rámci kurzu mali žiaci prednášky o správaní v prírode a národných parkoch, orientácii na turistických chodníkoch, riešenie prvej pomoci vo vysokohorskom prostredí. Žiaci malli možnosť tráviť dva dni vo svojich kolektívoch mimo školy v nádhernom prostredí Vysokých Tatier.

      Ing. Ivan Tropp

     • Výmenná prax v Kladne

     • V dňoch 20. - 24. mája 2024 sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru autoopravár zúčastnili výmennej praxe v SOŠ a SOU Kladno.

      Po príchode sme absolvovali prehliadku školy a dielni. V utorok sme si boli pozrieť Dúl  Mayrau, múzeum amerických veteránov v Lužnej a pivovar v Krušoviciach. V stredu sme si pozreli závod v Mladej Boleslavy s múzeom automobilov a navštívili Prahu, Pražský hrad, Karlov most a Staromestské námestie. Vo štvrtok žiaci pracovali v autodielni na karosárskych prácach. Po odbornom výcviku žiaci súťažili so žiakmi s Kladna vo výmene kolesa na čas, kde naši žiaci obsadili 1. – 3. miesto zo šiestich dvojíc. Po obede sme navštívili vojenský skanzen v Smrečne.

      Výmennej praxe sa zúčastnili žiaci Tadeáš Neupauer, Matúš Živčák, Miroslav  Szekely, Dominik Irha, Nikolas Podolský a Richard Bizub pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Jaroslava Bolcára a Jaroslava Beskyda.

      Jaroslav Beskyd

     • Maturita 2024

     • Praktická časť odbornej zložky

      Ústna maturitná súška 1. deň

      Ústna maturitná súška 2. deň

      Ústna maturitná súška 3. deň

      Rozlúčnie s našimi maturantami

     • Kultúrny deň

     • Dňa 20. mája 2024 sa počas ústnych maturitných skúšok žiaci zúčastnili prevenčnej prednášky na tému Vznik závislosti s Braňom Mojsejom v kine Iskra. Následne sme pokračovali premietaním filmu Sladký život. Žiaci mali možnosť stráviť príjemný kultúrny a výchovný deň.

     • Športový deň

     • Dňa 22. mája 2024 sa počas ústnych maturitných skúšok uskutočnil športový deň zameraný na pochod v prírode a športové hry v areály kaštieľa v Strážkach.

      Žiaci mali možnosť tráviť príjemný deň v prírode s možnosťou si zašportovať vo vybranej športovej aktivite.

      Ing. Ivan Tropp

     • Účelové cvičenie žiakov školy

     • Dňa 21. mája 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov školy.

      Po organizovanom vyvedení žiakov z budovy školy, ktoré bolo súčasťou nacvičenia vyvedenia osôb podľa CO, sa žiaci pod vedením pridelených pedagógov presunuli do areálu Hájovňa, Kežmarok.

      Žiaci boli rozdelení do  skupín a s vyučujúcimi sa dostavili na pripravené stanovišťa:

      1. možné ohrozenia civilného obyvateľstva,

      2. skauting na Slovensku a vo svete,

      3. dary prírody – byliny a ich použitie pre zdravie,

      4. základy prvej pomoci.

      Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, oboznamovali sa s novými poznatkami, opakovali si už poznané, zvyšovali si kondíciu, prehlbovali si vzťah k prírode, upevňovali kamarátstva. 

      Po skončení sa všetci žiaci a pedagógovia zhromaždili a vyhodnotili celé účelové cvičenie. Celý priebeh bol plynulý. Poďakovanie patrí žiačke Melánii Martonovej z III.AV, ktorá dala žiakom výbornú prednášku o skautingu na Slovensku a vo svete, ďalej ďakujem kolegom za pripravenosť na cvičenie a plynulý priebeh na jednotlivých stanovištiach.

       Ing.Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2024

     • V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa uskutočnil 25. ročník celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku na pôde Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti študentov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom na vidieku, čím prispieva ku komplexnému rozvoju poznatkov súťažiacich – budúcich mladých farmárov.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 33 študentov z 12 stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo zo 7 samosprávnych krajov Slovenska.

      Súťažiaci sa potrápili v  disciplínach ako test, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba . Vlastné dojenie prebiehalo v PDP Kežmarok, ostatné disciplíny boli realizované v nových laboratóriách školy.

      V rámci programu súťaže sa konala odborná prednáška zameraná na problematiku odborného dojenia v praxi, chovu a šľachtenia hovädzieho dobytka mliečneho a mäsového typu v našom regióne a predstavenie PDP v Kežmarku. Svoje odborné znalosti postupne predstavili prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., Ing. Vladimír Baran, Ing. Marek Benč a Ing. Ján Baka.

      Našu školu reprezentovali a sme vďační dievčatám z III. AV odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Lenka Ťažká, Lucia Šedivá si vybojovali 7. – 8. miesto s rovnakým počtom bodov. Na 14. mieste sa umiestnila Petra Pirhalová.

      Celkovým víťazom sa stala Aneta Hartelová z SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, na 2. mieste sa umiestnil Oliver Kopčák z SOŠ veterinárnej Nitra a 3. miesto obsadil Martin Krnáč z SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, pedagógom, komisárom, ale aj nepedagogickým zamestnancom za profesionálne zvládnutie priebehu tejto náročnej súťaže.

      Pre mladých začínajúcich farmárov je dôležité vedieť zosúladiť všetky odborné činnosti, stretávať sa, vymieňať  si odborné skúsenosti, zároveň vytvárať  a podporovať  nové  priateľstvá.

      bulleten Mladý ekofarmár 2024

      výsledková listina Mladý ekofarmár 2024

      - admin -

     • Exkurzia v EP Ľubica

     • Dňa 7. mája 2024 sa žiaci 1. ročníka dvojročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba a 6468 F pomocník v kuchyni zúčastnili odbornej exkurzie v elokovanom pracovisku Ľubica.

      Cieľom exkurzie bolo rozšírenie svojich odborných vedomostí priamo v prevádzke, ktorá nielen vyrába, ale predovšetkým spracováva a finalizuje svoje výrobky do trhovej podoby.

      Žiaci získali nové poznatky pri príprave surovín a výrobe mrazených polotovarov, cestovín, pečiva, chleba a cukrárskych výrobkov. Budúci pracovníci v potravinárstve mali možnosť vidieť výrobné priestory, oboznámili sa nielen s technologickými postupmi, ale aj s modernými gastronomickými pracovnými strojmi, zariadeniami a inventárom používaným na výrobu, balenie a expedíciu rozličného sortimentu priamo vo výrobnom procese. Obohatením bola možnosť vyskúšať si niektoré pracovné úkony a jeden vlastnoručne vyrobený polotovar mohli následne aj senzoricky zhodnotiť všetkými zmyslami.

      Odborná exkurzia splnila svoj cieľ a všetky nadobudnuté informácie a vedomosti môžu žiaci ďalej uplatniť v ich potravinárskej praxi. Ďakujeme Mgr. Márii Marhefkovej a ďalším pracovníkom, ktorí nás exkurziou sprevádzali.

      Ing. Michaela Jurdiková a Bc. Bibiána Koššárová

     • „Veterinári“ na exkurzii

     • V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa štvrtáci odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili na exkurzii na bitúnku vo firme Agrozami spol. s r.o. Tvarožná.

      Pred maturitnou skúškou získali nové vedomosti a  upevnili si odborné znalosti.

      Veľké ďakujem patrí pánovi Zakopjanovi a MVDr. Gecelovskému, ktorí sa nám venovali a poskytli nám odborné informácie.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Návšteva Petzvalovho múzea v Spišskej Belej

     • Dňa 18. apríla 2024 študenti II.AM a II.AP navštívili múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.

      Oboznámili sa so životom a dielom tohto významného matematika, fyzika, vysokoškolského profesora a vedca, zakladateľa modernej optiky. Prezreli si exponáty súvisiace s fotografickou optikou i dokumentárny film o tomto našom svetoznámom rodákovi, po ktorom je pomenovaný aj kráter na Mesiaci.

      Mgr. Miriam Horanská

     • Deň kariérovej výchovy

     • Dňa 17. apríla 2024 sme sa zúčastnili Dňa kariérovej výchovy, ktorý pripravilo Vzdelávacie centrum Pôjd v Spišskej Belej pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Zúčastnilo sa ho okolo 100 žiakov, ktorí sa oboznamovali s možnosťami štúdia na stredných školách. Spolu s našou školou sa prezentovalo 7 stredných škôl okresov Kežmarok a Poprad.

      Našu školu zastupovali žiaci II.AV Daniela Bednarčíková, Nikola Štefušová a Ján Halčin pod vedením Ing. Zuzany Rumlovej, výchovnej a kariérovej poradkyne.

      Študijné a učebné odbory boli predstavené najprv formou propagačného videa a následne žiaci priblížili pútavým rozprávaním štúdium na našej škole. Upozornili na výhody a tiež benefity, ktoré môžu žiaci získať. Zároveň bol žiakom poskytnutý priestor na otázky a diskusiu. Oceňujeme výbornú organizáciu podujatia, nakoľko veľa žiakov ešte nevedelo, aká je ich profesijná orientácia a získali tak prehľad a možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec

     • 17.apríla 2024 sa v Nitre, v aule SPU, konal 9. ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec.

      Našu školu reprezentovali 4 žiaci – Petra Tkáčová (IV.AV) , Petra Pirhalová (III.AV), Valentín Hudák a Mário Klein (obaja IV.AM).

      Študenti úspešne reprezentovali našu školu, ale aj samých seba, o čom svedčí aj ich umiestnenie.

      Naši chlapci obsadili:

      Valentín Hudák, 2.miesto,

      Mário Klein, 3. miesto.

      Dievčatá sa síce na pódiové umiestnenie nedostali, ale bojovali statočne, boli presvedčivé a profesionálne.

      Ďakujem za ochotu a šikovnosť našim reprezentantom. Môžem povedať, že som ako vyučujúca a triedna učiteľka pyšná na to, akých žiakov máme a držím im palce, aby sa im v živote darilo a splnili sa im ich životné sny.

      Ing. Kamila Chovancová