• A opäť sú tu Vianoce

     • Za oknami začala šantiť pani zima a všade sa začína pomaly zvianočnievať . Ani v našej škole tomu nie je inak . Zdobili sa okná, staval sa stromček, šikovné ručičky vyrobili adventné svietniky, dokonca aj Olaf  i Santa si našli svoje miesto. Verte či nie, je s tým veľa práce a každá pomocná ruka bola vítaná.

      Ďakujem žiakom II.AV, AM, AP, I.NP, aj kolegovi Tomášovi Šimoňákovi.

      Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť prácu žiačky II.JD Darinky Žoldákovej, ktorá pod vedením majstra odborného výcviku Bc. Dušana Kopkáša, vyrobila tie krásne adventné svietniky.

      Prajem všetkým príjemné prežitie predvianočnej atmosféry.

                                                                                                                         PhDr. Adriana Škovirová

     • Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 29. novembra 2023 sa v priestoroch našej školy konala Burza informácií stredných škôl podtatranského regiónu.

      Záujemcom o štúdium v budúcom školskom roku sa prezentovalo spolu 19 stredných škôl rôzneho zamerania. Prezentácií jednotlivých škôl sa zúčastnilo 760 žiakov základných škôl. Budúci stredoškoláci mali možnosť získať zaujímavé informácie o štúdiu a tiež možnostiach uplatnenia sa  po skončení strednej školy.

      Touto cestou chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a tiež žiakom, ktorí skvele reprezentovali našu školu.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Slávnostné otvorenie školy

     • Významná modernizácia kežmarskej školy pripravujúcej žiakov v gastro a agrosektore je vo finále. Po obnove pracoviska v Rakúsoch a vybudovaní minifarmy v Pradiarni je zrekonštruovaná už aj jej hlavná historická budova na Kušnierskej bráne.

      „Môžeme smelo povedať, že sme tu v Kežmarku spoločným úsilí a vďaka európskym  zdrojom vybudovali moderné centrum pre agro a gastrosektor či pre budúcich veterinárov a operátorov. Národnou kultúrnou pamiatkou na Kušnierskej bráne projekt završujeme, pričom tento objekt je takpovediac čerešničkou jednak preto, že je to hlavná budova školy a zároveň tým, že sme tu vybudovali nové konferenčné centrum a študentský park s oddychovou zónou. Študenti sa tu teda budú vzdelávať a naberať zručnosti v príjemnom  prostredí. Táto rekonštrukcia bola viac ako zaujímavá aj vzhľadom na historický akcent budovy, kde sa napríklad zachovalo historické zábradlie a dokonca počas prác v parku objavili vzácne archeologické fragmenty bývalého opevnenia mesta – jeho brány. A my to vnímame ako akúsi symboliku k bráne k modernému školstvu,“ ozrejmil projekt na Kušnierskej bráne župan Milan Majerský.

      Hlavná budova školy, v Kežmarku známej ako červená, ktorá je od roku 1956 zapísaná medzi národné kultúrne pamiatky, prešla modernizáciou počas dvoch etáp. A to pod stavebnou taktovkou spoločnosti GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov a architektonického návrhu štúdia Tatra ateliér Poprad. Prvá vo finančnom objeme 1,69 mil. eur prebiehala od januára 2022 do začiatku aktuálneho roka. Sústredila sa na obnovu fasády a opravu strechy, rekonštrukciu kanalizácie, rozvodov plynu i oplotenia. Priniesla tiež obnovu oplotenia, vytvorenia bezbariérového prístupu na komunikácie a parkovisko a v neposlednom rade vybudovanie nového konferenčného centra s rozlohou približne 24x13 metrov, kde nechýba školské bistro. Kongresová miestnosť s hlavnou budovou sa navyše prepojila vybudovaním nového prechodu.

      Od februára 2023 sa začala realizovať druhá etapa projektu za 2,27 mil. eur. Zamerala sa na modernizáciu samotného interiéru budovy. Konkrétne sa tu zrealizovali nové omietky a podklady v triedach i kabinetoch či vysprávky historických podláh na chodbách. A rekonštrukciu majú za sebou tiež hygienické zariadenia. Modernizáciou následne prešlo zázemie telocvične, presnejšie jej suterén, chodba, šatne, sprchy a WC, ale napr. aj vzduchotechnika. 

      Ďalšie činnosti sa už realizovali v exteriéri školy. Zrekonštruoval sa študentský park vrátane chodníkov i terás a v rámci vzniknutej oddychovej zóny sa osadili nové lavičky, prístrešok a zariadenia pre workout. A súčasťou sa stala aj nová parková výsadba.

      „Na tento deň, kedy naša škola dostane nový vzhľad zvonku aj zvnútra, sme trpezlivo čakali 29 rokov a naozaj sme sa dočkali toho, že sa naše predstavy zhmotnili do reality, ktorú dnes vidíme a stojí to za to. Či už čo sa týka vonkajších priestorov, interiéru, vynovenej telocvične, ale aj vybudovaného nového konferenčného centra, ktoré nám bude slúžiť na realizáciu dní otvorených dverí či burzy škôl, ako aj v rámci rôznych osláv. Do konca roka tu ešte dovybavíme laboratóriá a tri triedy, kde budú odborné učebne. A potom nám ostáva to tu udržiavať, prípadne zveľaďovať, a najmä pritiahnuť mladých, resp. nadchnúť budúcu generáciu k vzdelávaniu odborných predmetov,“ doplnil riaditeľ SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku Stanislav Marhefka.

      Aktuálne do konca prebiehajúceho roka nielen tento objekt, ale aj budovy v Rakúsoch a Pradiarni budú materiálne a technicky dovybavené za 2,3 mil. eur. Pôjde o vybavenie konferenčného centra, odborných laboratórií, nové gastrozariadenie a poľnohospodársku techniku, ale aj o vybavenie pitevne či vyšetrovne zvierat, a napokon tiež o nové zariadenia pre spracovanie plastov.

      „Iniciatíva Catching-up Regions prináša do stredného odborného školstva na Slovensku nový impulz prostredníctvom investícií do modernizácie, inovácií, zlepšenia kvality a infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z reálnych výsledkov je aj vybudovanie moderného vzdelávacieho centra pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo s vybavením na európskej úrovni pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v Kežmarku. To by nevzniklo bez spolupráce Svetovej banky, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja a podpory Európskej komisie,“ vyzdvihla Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky. 

      Projekt Zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, kde aktuálne študuje 554 žiakov v odboroch ako cukrár kuchár, kuchár pekár, mliekar a syrár, mechanik pôdohospodárstva, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizátor, a hygiena či autoopravár-mechanik, dopĺňajú rovnako ako pri ostatných pilotných vzdelávacích inštitúciách zapojených do iniciatívy obiehajúcich regiónov Catching-up Regions aktivity tzv. národného projektu. Zamerané sú prioritne na inovácie vzdelávacích školských programov aj na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

      - PSK -

       

     • Vianočné predpoludnie so seniormi

     • Dňa 23.11.2023 žiaci II.ND, II.NP, IV.CK pod vedením Mgr. Ľudmily Žáčikovej spríjemnili predpoludnie klientom zo Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Žiaci spolu so seniormi zdobili perníky vianočnými motívmi a počúvali ich životné príbehy, pri ktorých takmer každému vyhŕkla slzička. Žiaci boli veľmi šikovní, empatickí, trpezliví, s láskou a pokorou ukázali a pomohli zdobiť perníky.  

      Sme hrdí, že takíto žiaci s veľkým srdcom navštevujú našu školu. Ďakujem Vám aj Bc. Slavomíre Mlynarčíkovej za pomoc a ochotu.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Kvapka ľudskosti

     • Dňa 23.11.2023 sa na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici, za pomoci Prešovského samosprávneho kraja, konal 14. ročník darovania krvi pod názvom „Kvapka ľudskosti“.

      Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu 70 darcov. Naši žiaci neboli výnimkou. V sprievode Mgr. Tomáša Šimoňáka sa tejto akcie zúčastnili títo žiaci našej školy: Petra Pirhalová (III.AV), Michal Pavlík (I.NP), Jozef Gecelovský (II.ND), Marko Pavlikovič (IV.AA), Adam Gallik (IV.AV), Matej Mačák (IV.AV), Sandra Malinovská (IV.AV), Daniela Marhefková (IV.AV), Petra Tkáčová (IV.AV), Daniela Vitková (IV.AV) a Matej Koreň (IV.AP).

      Niektorí žiaci boli prvodarcovia a po prekonaní prvotného strachu a rešpektu sa úspešne podrobili úvodným vyšetreniam a následnému odberu.

      Žiakom sa tento humanitný čin zapáčil a už teraz sa tešia ďalšiu možnosť pomôcť iným alebo dokonca zachrániť im život.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Pomôžte nášmu kolegovi

     • Náš kolega po ťažkej dopravnej nehode zostal v kritickom zdravotnom stave. Jeho starostlivosť a liečba si vyžaduje veľké zdravotné výdavky a preto sa na vás obraciame o pomoc a finančnú podporu pre nášho kolegu a jeho rodinu.

      Za každý finančný príspevok ďakujeme.

      Všetky podrobnosti o jeho zdravotnej situácii a možnosti finančnej podpory sú uvedené v priloženej aplikácii.

      https://www.ludialudom.sk/vyzvy/15673

     • Okresné kolo vo futsale

     • Výber chlapcov našej školy sa 8. novembra 2023 zúčastnil okresného kola vo futsale.

      Turnaj sa konal v mestskej športovej hale v Kežmarku. Našu školu reprezentovali: Valentín Hudák (IV.AM), Matej Mačák (IV.AV), Dominik Irha (II.EA), Jozef Lešundák (I.EM), Michal Pitoňák (III.EM), Tomáš Polčák (II.AM), Dárius Rusnák (III.EA), Tomáš Soľava (I.EM), Gabriel Talar (III.AM), Matúš Zamkovský (I.AM).

      Ďakujem chlapcom za predvedený výkon a reprezentáciu našej školy.

      Ing. Ivan Tropp

     • Exkurzia v ÚKSUP Spišská Belá

     • Dňa 6. novembra 2023 sa žiaci I.AV a I.AM zúčastnili odbornej exkurzie v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Spišskej Belej.

      Vedúci skúšobnej stanice, Ing. Marián Tokár, krátkou prednáškou oboznámil žiakov o histórii a činnosti ÚKSÚP-u.  Žiaci mali možnosť vidieť sklady strojov, rôznych odrôd zemiakov a semien obilnín, ale aj trsov obilnín. Oslovila ich aj miestnosť „predkličovňa“, kde im Ing. Tokár vysvetlil postup predklíčovania zemiakov. Mali možnosť vidieť špeciálne váhy na zisťovanie obsahu škrobu, na ktorých im vysvetlil celý technologický postup.

      Vyškolení pracovníci názornou ukážkou predviedli triedenie hľúz zemiakov podľa veľkosti.

      Na záver exkurzie mali pracovníci ÚKSÚP-u pripravenú názornú ukážku degustácie vybraných odrôd zemiakov. Do tejto aktivity zapojili aj žiakov, ktorí prejavili veľký záujem. Exkurzia splnila svoj plánovaný zámer. Žiaci si rozšírili a osvojili svoje odborné vedomosti.

      Ing. Martina Lachová

     • Svetová výstava IBA v Mníchove

     • V dňoch 22. - 24. 10. 2023 sme sa v Mníchove zúčastnili medzinárodného veľtrhu IBA 2023, ktorú zorganizovala firma Pekastroj Nitra. S touto firmou spolupracuje naša škola už niekoľko rokov.

      Veľtrh IBA spojil celý pekársky a cukrársky svet, 10 výstavných hál o rozlohe 100 000 m2 a 900 vystavovateľov zo 40 krajín: to bol veľtrh IBA - medzinárodné miesto stretnutia odborníkov z odboru. Na veľtrhu IBA sme videli kompletné výrobné reťazce, vrátane živých ukážok výroby produktov a technológie strojov. Veľtrhu sa zúčastnili všetky svetové firmy z odboru, a bol sprevádzaný, informatívnym programom a prehliadkami pekárskych, cukrárskych strojov.

      Tento veľtrh bol veľmi poučný a plný informácii.

      Andrea Hanesovská, Jana Regitková