• 2682 K mechanik počítačových sietí

     • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

      Absolventi študijného odboru sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

      Výrobná oblasť:

      - montáž počítačov a periférnych zariadení

      - montáž počítačových sietí

      Servisná oblasť:

      - diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení

      - diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

      Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

      - správa lokálnych počítačových sietí

      - tvorba WWW stránok

       

     • 2868 K technik spracovania plastov

     • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

      Štúdium vie pripraviť odborníkov pre technológie využívané v priemysle na spracovanie plastov a pre pridružené odvetvia, príslušné podniky, prevádzky a laboratória. Absolvent má zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne kvality výroby a konkurencieschopnosti výrobkov. Sú to základné odborné činnosti zamerané na technológie spracovania plastov a  kontrolu kvality výroby.

      Žiaci sa budú pripravovať na zvládnutie základných  úkonov v prevádzkových  a  laboratórnych podmienkach,  získavajú schopnosť merať, skúšať, nastavovať a kontrolovať technologické  procesy spracovania plastov, sú schopní vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ ich odbornosti. Uplatnia sa v oblasti spracovania plastov, recyklačných spoločnostiach, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné materiály alebo kompozitné materiály.

     • 4210 M agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment

     • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

      Absolvent odborného zamerania pozná a ovláda princípy a základy informatiky, účtovníctva, marketingu, techniky administratívy, štatistiky, manažmentu a metódy ich využívania v ekonomickom riadení podniku, služieb, princípy a možnosti podnikateľskej činnosti. Ovláda anglický alebo nemecký jazyk.
      Pre školský rok 2022/2023 tento odbor nie je v ponuke.

     • 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

     • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

      Absolvent tohto odboru je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom a primeraným odborným vzdelaním. Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať metódy práce technika, dôležité odborné manuálne zručnosti. Ovláda princípy ekonomiky, účtovníctva a podnikania v podmienkach trhového mechanizmu.

       

     • 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena

     • 02 veterinárny zdravotník

      v hygienickej a laboratórnej službe

      4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

      Absolvent študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena je kvalifikovaný veterinárny zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným stredoškolským vzdelaním. Je pripravený samostatne vykonávať práce vo veterinárnej starostlivosti o zdravie a úžitkovosť hospodárskych zvierat, na úseku hygieny potravín a surovín živočíšneho pôvodu, na úseku laboratórnej praxe, v chove, reprodukcii a inseminácii zvierat, v asanácii chovateľských, potravinárskych a iných priestorov, pri doliečovaní pacientov podľa pokynov veterinárneho lekára, pri asistovaní chirurgických, pôrodníckych a iných veterinárnych zákrokov. Vie používať racionálne metódy práce podnikateľa, zdravotníka, technika a ovláda dôležité manuálne zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami. Odborná príprava vytvára predpoklady pre výkon činností veterinárneho zdravotníka, technicko-hospodárskeho a riadiaceho pracovníka v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, v podnikoch potravinárskeho priemyslu, vo veterinárnom výskume, špecifických veterinárnych kvalifikovaných službách. Obsah vzdelávania a prípravy umožňuje samostatnú podnikateľskú činnosť a štúdium v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, v bakalárskom štúdiu na vysokej škole, vo vysokoškolskom štúdiu na univerzite veterinárneho lekárstva, poľnohospodárskej univerzite a iných príbuzných vysokých školách.

       

     • 2952 L výroba potravín

     • 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Absolvent nadstavbového študijného odboru 2952 L výroba potravín po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou je kvalifikovaný odborný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti vo svojom odbore, hygieny a služieb súvisiacich s potravinárstvom, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to ako technológ vo výrobných prevádzkach, potravinársky technik, stredný technicko-hospodársky pracovník prevádzkového charakteru. Má schopnosti reagovať na základné tendencie technického pokroku, vie aplikovať získané vedomosti na konkrétne prípady v praxi, je spôsobilý pre podnikateľskú činnosť alebo sa môže uchádzať o  štúdium na vysokej škole potravinárskeho charakteru.

     • 3757 L dopravná prevádzka

     • 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Absolvent študijného odboru dopravná prevádzka ovláda základné prostriedky prejavu v slovenskom jazyku a je schopný primerane komunikovať a vyjadrovať sa písomne aj ústne. Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku, vie čítať odborný text so zameraním na dopravu. Preukazuje vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti a spoločenskej výrobe. Ovláda základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich rozšírenia na podnikateľskú sféru, zásady riadenia kolektívu zamestnancov pri práci na opravách a údržbe dopravných strojov. Ovláda dopravnú geografiu, pozná základné úlohy v dopravnej a prepravnej činnosti. Pozná základy a zásady dopravnej politiky pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

     • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     • 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym. Má byť schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnávať sa so stresom a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

     • 2977 H cukrár, kuchár

     • 4-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár má vedomosti so všeobecnovzdelávacím základom, disponuje odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov, jedál v cukrárskej výrobe, reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania.
      Všeobecné vzdelávanie umožňuje absolventovi adaptovať sa v praxi, podporuje celkový rozvoj osobnosti.

     • 2978 H cukrár, pekár

     • 4-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Absolvent učebného odboru cukrár pekár je pripravený na uplatnenie v cukrárskej a pekárskej výrobe.  Vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v kolektíve a tiež samostatne podnikať.  Absolvent pozná príslušné normy, platné pri výrobe a kontrole cukrárskych a pekárskych výrobkov, ovláda technologické postupy výroby, prácu s výpočtovou technikou a metódy plánovania a riadenia ekonomiky práce.

     • 2487 H autoopravár 01 mechanik

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Učebný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov.
      Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v prvom ročníku a vo svojich zameraniach v druhom a treťom. ročníku poskytuje odborné vedomosti a zručnosti v súlade so štruktúrou povolaní v autoopravárenstve.
      Odborné vzdelávanie určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným podielom praktického vyučovania.
      Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku.
      Absolvent je schopný vykonávať tieto povolania ako v živnostenských prevádzkach (s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti), tak i v priemyslových prevádzkach. Nezanedbateľným cieľom je tiež príprava absolventa, jeho prvá profesionalizácia je ako vo všeobecnovzdelávacej, tak i v odbornej zložke na úrovni, umožňujúca ďalšie vzdelávanie v rôznych krátkodobých špecializovaných, či rekvalifikačných kurzoch, ale i štúdium, vedúce dosiahnuť vyššej úrovne vzdelania.

     • 2864 H operátor spracovania plastov

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Štúdium vie pripraviť odborníkov pre technológie využívané v priemysle na spracovanie plastov a pre pridružené odvetvia, príslušné podniky, prevádzky a laboratória. Absolvent má zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne kvality výroby a konkurencieschopnosti výrobkov. Sú to základné odborné činnosti zamerané na technológie spracovania plastov a  kontrolu kvality výroby.

     • 2955 H mäsiar, lahôdkar

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Učebný odbor mäsiar, lahôdkar je široko koncipovaným učebným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami  tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy,  výroby, manažovania a kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie.

     • 2964 H cukrár

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný pracovať podľa platných technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a technicko-hospodárske normy. Absolvent vie pripraviť cukrárske cestá, plnky, hmoty, upiecť, plniť, zdobiť rôzne druhy výrobkov, pripraviť, prepočítať spotrebu, hodnotiť a odstraňovať chyby, zabezpečiť správne manipulovanie a uskladnenie. Má základné komunikačné schopnosti, znalosti z ekonomických a hygienických zákonov. Počas výroby prísne dbá na bezpečnosť práce, osobnú hygienu, hygienu pracoviska a zabezpečuje zásady starostlivosti o životné prostredie. Absolventi odboru sa môžu uplatniť vo výrobniach cukrárskych výrobkov, predajniach cukrárskych výrobkov alebo môžu vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť.

     • 2988 H mliekar a syrár

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Absolvent trojročného učebného odboru vie správne obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov v prostredí mliekarenských prevádzok, dokáže voliť technologické postupy prác, ako spracovávanie základnej suroviny (mlieka), pomocných činidiel a prísad na polotovary a hotové výrobky, riadiť a obsluhovať chemické, chemicko-fyzikálne a biologické technologické procesy vrátane kontrolných činností v mliekarenskej výrobe, riadiť a obsluhovať technologické výrobné zariadenia, odoberať vzorky na laboratórne analýzy medziproduktov a finálnych výrobkov, ovláda senzorickú kontrolu kvality výrobkov, skladovacie, expedičné a hygienicko-sanitárne práce.

     • 4524 H agromechanizátor, opravár

     • 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou

      Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne odborne vykonávať základné a špecializované práce v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami, strojmi a zariadeniami, dodržiavať technologické postupy, robiť údržbu a opravu strojov, zabezpečovať prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení. Ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Pre vykonávanie uvedených činností absolvent má byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a manuálne zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, používať racionálne metódy práce, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v pôdohospodárstve vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných a malých podnikoch a v službách. Absolvent odbornou praxou a ďalším štúdium si ďalej môže zvyšovať kvalifikáciu a pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov.

     • 2498 F technické služby v autoservise

     • 2-ročný učebný odbor

      Učebný odbor technické služby v autoservise pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej náuky pri opravách automobilov a prác v autoservisoch tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.

     • 2982 F potravinárska výroba

     • 2-ročný učebný odbor

      Učebný odbor potravinárska výroba pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej potravinárskej náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.

     • 3383 F spracúvanie dreva

     • 2-ročný učebný odbor

      Učebný odbor spracúvanie dreva pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej drevárskej náuky náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.

     • 3686 F stavebná výroba

     • 2-ročný učebný odbor

      Učebný odbor stavebná výroba pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej stavebnej náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.