• Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

    • Základné údaje projektu:

     Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

     Číslo projektu: 312011ALF7

     Operačný program: Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

     Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

     Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

     Miesto realizácie projektu: Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce

     Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov:

     • SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
     • SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
     • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
     • SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
     • Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

     Začiatok projektu: 08/2020

     Ukončenie projektu: 12/2023

     Celkové oprávnené výdavky: 4 957 766,50 €

     Maximálna výška NFP: 4 709 878,17 €

     Cieľové skupiny:

     • Žiaci základných škôl
     • Žiaci stredných odborných škôl
     • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.

     Hlavný cieľ projektu:

     • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Prešovskom samosprávnom kraji reflektujúc potreby trhu práce

     Čiastkové ciele projektu:

     • Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
     • Zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
     • Podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi
     • Skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

     Popis projektu:

     Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji  v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:

     • Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“),
     • Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“),
     • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj „OP II“).

     Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

     Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

     Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

     Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu:

     • Zlepšenie a inovácia SOŠ na území PSK prostredníctvom inovácie ŠkVP, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov
      • Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti nesúladu medzi ponúkanými školskými vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce
      • Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií
      • Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
      • Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce
      • Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ
      • Riadenie projektu a koordinácia aktivít