• KOŽaZ - kurz ochrany, života a zdravia

     • V dňoch 29. - 30. mája 2024 bol realizovaný KOŽaZ v triedach III.EM, III.EA, III.EO a III.CK, III.CP.

      Kurz bol zameraný na turistiku vo Vysokých Tatrách, kde žiaci absolvovali dve turistické trasy. V rámci kurzu mali žiaci prednášky o správaní v prírode a národných parkoch, orientácii na turistických chodníkoch, riešenie prvej pomoci vo vysokohorskom prostredí. Žiaci malli možnosť tráviť dva dni vo svojich kolektívoch mimo školy v nádhernom prostredí Vysokých Tatier.

      Ing. Ivan Tropp

     • Výmenná prax v Kladne

     • V dňoch 20. - 24. mája 2024 sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru autoopravár zúčastnili výmennej praxe v SOŠ a SOU Kladno.

      Po príchode sme absolvovali prehliadku školy a dielni. V utorok sme si boli pozrieť Dúl  Mayrau, múzeum amerických veteránov v Lužnej a pivovar v Krušoviciach. V stredu sme si pozreli závod v Mladej Boleslavy s múzeom automobilov a navštívili Prahu, Pražský hrad, Karlov most a Staromestské námestie. Vo štvrtok žiaci pracovali v autodielni na karosárskych prácach. Po odbornom výcviku žiaci súťažili so žiakmi s Kladna vo výmene kolesa na čas, kde naši žiaci obsadili 1. – 3. miesto zo šiestich dvojíc. Po obede sme navštívili vojenský skanzen v Smrečne.

      Výmennej praxe sa zúčastnili žiaci Tadeáš Neupauer, Matúš Živčák, Miroslav  Szekely, Dominik Irha, Nikolas Podolský a Richard Bizub pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Jaroslava Bolcára a Jaroslava Beskyda.

      Jaroslav Beskyd

     • Maturita 2024

     • Praktická časť odbornej zložky

      Ústna maturitná súška 1. deň

      Ústna maturitná súška 2. deň

      Ústna maturitná súška 3. deň

      Rozlúčnie s našimi maturantami

     • Kultúrny deň

     • Dňa 20. mája 2024 sa počas ústnych maturitných skúšok žiaci zúčastnili prevenčnej prednášky na tému Vznik závislosti s Braňom Mojsejom v kine Iskra. Následne sme pokračovali premietaním filmu Sladký život. Žiaci mali možnosť stráviť príjemný kultúrny a výchovný deň.

     • Športový deň

     • Dňa 22. mája 2024 sa počas ústnych maturitných skúšok uskutočnil športový deň zameraný na pochod v prírode a športové hry v areály kaštieľa v Strážkach.

      Žiaci mali možnosť tráviť príjemný deň v prírode s možnosťou si zašportovať vo vybranej športovej aktivite.

      Ing. Ivan Tropp

     • Účelové cvičenie žiakov školy

     • Dňa 21. mája 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov školy.

      Po organizovanom vyvedení žiakov z budovy školy, ktoré bolo súčasťou nacvičenia vyvedenia osôb podľa CO, sa žiaci pod vedením pridelených pedagógov presunuli do areálu Hájovňa, Kežmarok.

      Žiaci boli rozdelení do  skupín a s vyučujúcimi sa dostavili na pripravené stanovišťa:

      1. možné ohrozenia civilného obyvateľstva,

      2. skauting na Slovensku a vo svete,

      3. dary prírody – byliny a ich použitie pre zdravie,

      4. základy prvej pomoci.

      Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, oboznamovali sa s novými poznatkami, opakovali si už poznané, zvyšovali si kondíciu, prehlbovali si vzťah k prírode, upevňovali kamarátstva. 

      Po skončení sa všetci žiaci a pedagógovia zhromaždili a vyhodnotili celé účelové cvičenie. Celý priebeh bol plynulý. Poďakovanie patrí žiačke Melánii Martonovej z III.AV, ktorá dala žiakom výbornú prednášku o skautingu na Slovensku a vo svete, ďalej ďakujem kolegom za pripravenosť na cvičenie a plynulý priebeh na jednotlivých stanovištiach.

       Ing.Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2024

     • V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa uskutočnil 25. ročník celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku na pôde Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti študentov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom na vidieku, čím prispieva ku komplexnému rozvoju poznatkov súťažiacich – budúcich mladých farmárov.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 33 študentov z 12 stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo zo 7 samosprávnych krajov Slovenska.

      Súťažiaci sa potrápili v  disciplínach ako test, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba . Vlastné dojenie prebiehalo v PDP Kežmarok, ostatné disciplíny boli realizované v nových laboratóriách školy.

      V rámci programu súťaže sa konala odborná prednáška zameraná na problematiku odborného dojenia v praxi, chovu a šľachtenia hovädzieho dobytka mliečneho a mäsového typu v našom regióne a predstavenie PDP v Kežmarku. Svoje odborné znalosti postupne predstavili prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., Ing. Vladimír Baran, Ing. Marek Benč a Ing. Ján Baka.

      Našu školu reprezentovali a sme vďační dievčatám z III. AV odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Lenka Ťažká, Lucia Šedivá si vybojovali 7. – 8. miesto s rovnakým počtom bodov. Na 14. mieste sa umiestnila Petra Pirhalová.

      Celkovým víťazom sa stala Aneta Hartelová z SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, na 2. mieste sa umiestnil Oliver Kopčák z SOŠ veterinárnej Nitra a 3. miesto obsadil Martin Krnáč z SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, pedagógom, komisárom, ale aj nepedagogickým zamestnancom za profesionálne zvládnutie priebehu tejto náročnej súťaže.

      Pre mladých začínajúcich farmárov je dôležité vedieť zosúladiť všetky odborné činnosti, stretávať sa, vymieňať  si odborné skúsenosti, zároveň vytvárať  a podporovať  nové  priateľstvá.

      bulleten Mladý ekofarmár 2024

      výsledková listina Mladý ekofarmár 2024

      - admin -

     • Exkurzia v EP Ľubica

     • Dňa 7. mája 2024 sa žiaci 1. ročníka dvojročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba a 6468 F pomocník v kuchyni zúčastnili odbornej exkurzie v elokovanom pracovisku Ľubica.

      Cieľom exkurzie bolo rozšírenie svojich odborných vedomostí priamo v prevádzke, ktorá nielen vyrába, ale predovšetkým spracováva a finalizuje svoje výrobky do trhovej podoby.

      Žiaci získali nové poznatky pri príprave surovín a výrobe mrazených polotovarov, cestovín, pečiva, chleba a cukrárskych výrobkov. Budúci pracovníci v potravinárstve mali možnosť vidieť výrobné priestory, oboznámili sa nielen s technologickými postupmi, ale aj s modernými gastronomickými pracovnými strojmi, zariadeniami a inventárom používaným na výrobu, balenie a expedíciu rozličného sortimentu priamo vo výrobnom procese. Obohatením bola možnosť vyskúšať si niektoré pracovné úkony a jeden vlastnoručne vyrobený polotovar mohli následne aj senzoricky zhodnotiť všetkými zmyslami.

      Odborná exkurzia splnila svoj cieľ a všetky nadobudnuté informácie a vedomosti môžu žiaci ďalej uplatniť v ich potravinárskej praxi. Ďakujeme Mgr. Márii Marhefkovej a ďalším pracovníkom, ktorí nás exkurziou sprevádzali.

      Ing. Michaela Jurdiková a Bc. Bibiána Koššárová