• Účelové cvičenie

     • V stredu 15. 3. 2023 sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia na tému civilná obrana a zdravotná príprava.

      Napriek nepriaznivému počasiu sa teoretická časť uskutočnila v školských dielňa Nižná brána v Kežmarku a praktická časť v prírodnom prostredí hájovne v Kežmarku.

      Ing. Ivan Tropp

     • Beseda s Braňom Mojsejom

     • 14. marec 2023 bol pre maturantov prvým krôčikom k dospelosti. Zatiaľ čo oni bojovali s vedomosťami zo slovenského jazyka a literatúry, ostatní žiaci mali projektové vyučovanie v kine mesta Kežmarok.

      V rámci protidrogovej prevencie sa najprv uskutočnila beseda s pánom Braňom Mojsejom na tému „Adolescenti a vznik závislosti“. Beseda bola pútavá, žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru. Veľmi si vážime, že pán Mojsej odhalil kúsok svojej duše, nakoľko sám má životnú skúsenosť so závislosťou, o ktorú sa s nami podelil a vystríhal pred jej následkami.

      Po prestávke program pokračoval pútavým filmom „Let domov“ . Príbeh československých letcov RAF a ich cesta z okupovaného Československa cez Francúzsko, bitku o Veľkú Britániu a východný front späť do oslobodenej Prahy.

      Aj takýto spôsob vyučovania má pre reálny život veľký význam.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Lyžiarsky kurz 2023

     • Žiaci 1. ročníka si užívajú pekné chvíle na lyžiarskom kurze v Ždiari na Strednici pod vedením Ing. Ivana Troppa, Ing. Kamily Chovancovej a Mgr. Zuzany Horevajovej.

      Lyžiarsky kurz realizovaný pod Belianskými Tatrami bol úspešne ukončený, počasie lyžiarom prialo, všetci boli veľmi spokojní naplnení krásnymi zážitkami. Upevnil sa kolektív a nadviazali nové priateľstvá.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2023

     • Dňa 2. marca 2023 sa uskutočnil 24. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

     • Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

     • Keďže sa blíži termín na podanie prihlášok na stredné školy (20. marec 2023), sme  v rámci marketingových aktivít 22. februára privítali na pôde našej školy výchovných poradcov základných škôl z kežmarského okresu.

      Predstavili sme im širokú paletu našich študijných a učebných odborov. Zároveň sme ich požiadali, aby tlmočili rodičom a žiakom možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce, s dôrazom na profesie v plastikárskom a mäsospracujúcom priemysle. Diskusia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorej sa z našej školy zúčastnili Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy; Ing. Zlatica Martančíková, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie; Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa a Mgr. Tatiana Jacenková, špeciálna pedagogička.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Opäť úspech na olympiáde v anglickom jazyku

     • Po víťazstve v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa naša žiačka Veronika Mizdošová z III.AP zúčastnila krajského kola v Prešove a umiestnila sa na perfektnom 3. mieste.

      Veronika, blahoželáme.

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov v Nitre

     • Dňa 2. februára 2023 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplexu v Nitre konalo Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov.

      Doškoľovanie organizovala spoločnosť Agroservis spol. s r. o. Cieľom bolo doškolenie obsluhy strojov na traktory John Deere. Zamerané na zvýšenie kvalifikácie zúčastnených osôb, so zameraním na:

      • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov,
      • zníženie prevádzkových nákladov,
      • zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy,
      • proaktívna starostlivosť o stroje.

      Školenia sa zúčastnili žiaci II.EM agromechanizátor, opravár a  II.ND dopravná prevádzka, pod pedagogickým dozorom Bc. Jaroslava Bolcara a Ing. Samuela Mačáka.

      Bc. Jaroslav Bolcar

     • prof. Ing. Milan Šimko, Phd. – úspešný absolvent školy

     • Dňa 2. februára 2023 sa konala odborná prednáška pod názvom Vplyv rezania a šrotovania na kvalitu kŕmnej dávky a prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prorektora pre vzdelávanie.

      Cieľom prezentácie bolo sprístupniť žiakom študijných odborov z III.AV, III.AM, IV.AV, IV.AM, I.NP, I.ND, II.NP a II.ND čo najviac informácií o študijných bakalárskych programoch jednotlivých fakúlt zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

                                          Ing. Veronika Dziaková

     • Pomoc pre teba

     • Ahoj, radi by sme ti predstavili náš dotazník, ktorý je svojimi otázkami zameraný na šikanu a psychické zdravie žiakov na našej škole, preto by sme boli radi, ak by si na otázky odpovedal/a pravdivo. Nemusíš sa báť, dotazník je ANONYMNÝ. 💚

      https://forms.gle/P5Bov5WoGrtTCEKE7

     • Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 31. 1. 2023 sa konala Burza informácií stredných škôl za účasti 20-tich stredných škôl podtatranského regiónu na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Organizačne akciu spolu so školou zabezpečoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku  a Centrum poradenstva a prevencie v Kežmarku.

      Predstavili sme všetky študijné a učebné odbory formou prezentácie, videí,  bulletinov, rozhovorov s účastníkmi a tiež tvorivými dielňami v zastúpení  potravinárskych odborov.

      V tíme našej školy boli pedagogickí zamestnanci - Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa, Bc. Andrea Hanesovská, MOV a Bc. Jaroslav Bolcar, MOV a žiaci - Soňa Mešťanová (III.AV), Viktória Pľutová (IV.AV), Ján Gabler a Daniel Matejko (II.AP), Viktória Ribovičová a Ema Kovalčíková (IV.CK).

      Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcom školskom roku privítame veľa nových žiakov, pretože záujem o naše študijné a učebné odbory prejavilo mnoho účastníkov.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Spojené družstvo III.AP a III.AA majstrom školy vo florbale

     • Dňa 27. januára 2023 sa uskutočnil v telocvični našej školy školský turnaj vo florbale. Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried - II.ND a I.ND; III.E; II.E; I.E; III.AP a III.AA, III.AV a III.AM; II.AP a II.AM; I.AP a I.AM.

      Žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že finále si zahrali žiaci jednej triedy - III.A, ktorí vytvorili dva tímy. Vo vyrovnanom finálovom zápase, zvíťazili žiaci odborov III.AP, III.AA. Na druhom mieste to bol výber III.AV a III.AM a na treťom mieste spojené triedy II.ND a I.ND.

      Organizáciu a pedagogický dozor zapezpečoval Ing. Ivan Tropp a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Ing. Ivan Tropp

     • Autoopravár Junior 2023

     • Dňa 23. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov III.EA triedy. Víťazom sa stal Adrián Kruľ. Delené 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili Patrik Čižík a Martin Čatloch.

      Víťaz školského kola postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023 a organizačne ho zabezpečuje SOŠ automobilová Košice.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Zbierka pre deti z detského domova

     • Počas decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre deti z detského domova. Vyzbierané veci, hračky, kancelárske potreby sme rozdelili do balíčkov, aby si každý našiel pod stromčekom darček so svojím menom.

      V utorok  20. decembra 2022 sme tieto darčeky aj ostatné veci odviezli do detského domova v Spišskej Belej. S niektorými deťmi sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a podarovať im nejakú tú maličkosť. Bolo to nádherné vidieť úsmev na ich tvárach.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky alebo akokoľvek pomohli s prípravou balíčkov.

      Všetkým Vám prajeme príjemné vianočné sviatky

      Mgr. Ľudmila Žáčiková, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Na Vianoce nesmie byť nikto sám ...

     • Dňa 13. decembra žiaci našej školy potešili vianočným programom zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • "Krásne Vianoce"

     • Dňa 13. decembra 2022 počas vianočných trhov v Kežmarku žiaci Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej reprezentovali našu školu hudobno-recitačným pásmom s názvom "Krásne Vianoce".

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • V pondelok 12. decembra 2022 Prešovský samosprávny kraj (PSK) a nadácia PSK pre podporu rodiny v spolupráci so župnými zariadeniami sociálnych služieb a strednými odbornými školami v oblasti gastronómie usporiadali Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Na tejto Vianočnej burze pomoci žiaci stredných odborných škôl prezentovali svoje výrobky a práce. Jednou z nich bola aj naša škola.

      Výťažok z predaja bude venovaný žiadateľom krajskej nadácie ... Na pomoc núdznym ...

      Bc. Mária Strelková

     • Levočania víťazmi turnaja priateľstva

     • V piatok 9. decembra 2022 naša škola organizovala nohejbalový turnaj priateľstva O pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Kežmarku, Levoče a Prešova. Našu školu reprezentovali  Mgr. Ľubomír Pitoňák, Mgr. Tomáš Šimoňák Ing. Tibor Tokár a Ing. Jozef Jurčo. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom sa stali nohejbalisti SOŠ služieb Majstra Pavla z Levoče. Naši reprezentanti sa umiestnili na 5. mieste.

     • Deň otvorených dverí

     • 7. decembra sme otvorili naše brány pre žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobky našich študentov, vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch, v tvorivých dielňach vyskúšať svoje zručnosti.

      -om-

     • Chalpci z II.E majstrami školy vo futsale

     • V stredu 7. 12. 2022 sa počas dni otvorených dverí školy uskutočnil školský turnaj vo futsale. Turnaja sa zúčastnili výbery tried - I.E, II.E, I.A, II.A, III.A, II.ND, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín sa kvalifikovali priamo do finále.

      Po bojovných, a veľa krát vyrovnaných zápasoch sa stali víťazmi a majstrami školy žiaci II.E. Druhé miesto patrí výberu I.A a tretí skončili chlapci III.A. Organizátorom turnaja a zodpovední boli Ing. Ivan Tropp a Ing. Kamila Chovancová.

      Ďakujeme všetkým hráčom za predvedené výkony a vysokú úroveň turnaja.

      Ing. Ivan Tropp