• Cena stravných lístkov od 1. 1. 2022

     • Na základe príkazného listu riaditeľa č. 5/2021 sa upravuje finančný limit potravín a úhrada za stravovanie s platnosťou od 1. januára 2022 takto:

      Úprava finančných limitov od 1.1.2022

      Žiaci                 1,41 €

      Zamestnanci   1,00 €

      Iní stravníci     3,50 €

     • Dištančné vyučovanie a vianočné prázdniny

     • Z dôvodu karantény bude vyučovanie v triedach  I.CK, II.CK, III.CK, IV.CK a I.IP prebiehať dištančnou formou do 10. 12. 2021.

      Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenskej republiky na dištančnú formu vzdelávania, ktorá je povinná pre všetkých žiakov.

      Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok) pokiaľ sa nezmení pandemická situácia.

       

     • Organizácia dištančného vzdelávania

     • Riadne dištančné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu pre žiakov celej triedy, v ktorej bola prerušená prezenčná forma vzdelávania.

      1. Dištančné vzdelávanie prebieha v povinných vyučovacích predmetoch teoretického vzdelávania (všeobecných aj odborných predmetoch). Vyučovanie podľa platného rozvrhu je povinné pre všetkých žiakov, ktorých sa týka karanténa (okrem tých čo majú ťažký priebeh ochorenia).

      2. Učivo sa bude zapisovať v elektronickej triednej knihe ako pri prezenčnom vyučovaní.

      3. Dištančné vyučovanie sa uskutoční on-line vyučovaním cez Edupage, Google Meet, MS teams, Zoom - podľa dohody s vyučujúcimi.

      4. Pre žiakov, ktorí majú technické problémy s prihlasovaním na online vyučovanie, budú vypracované pracovné listy a zasielané učebné materiály prostredníctvom Edupage.

      5. Žiaci počas karantény sú povinní sa zdržiavať doma v izolácii!

      6. Učitelia pravidelne konzultujú učivo so žiakmi cez Edupade, E-mail, telefón. Robia si evidenciu (forma komunikácie, téma - učivo, vytvorenie učebných materiálov, pracovných listov, previerok, zoznam neprítomných žiakov, ktorí nekomunikovali s vyučujúci počas distančného vzdelávania ...).

      7. Telesná výchova sa riadi podľa pokynov učiteľa telesnej výchovy (vypracovanie projektov o zdravej výžive, športe, prvej pomoci, prevencia sociálno-patologických javov, protidrogová prevencia, „Zdravie a bezpečnosť v školách atď.).

      8. Hodnotenie a klasifikácia: Odporúčajú sa primerané metódy, nástroje, aktivity. Hodnotenie a preverovanie vedomostí môže byť ústne, písomné, elektronické testy, projekty. V prípade že žiak sa nezúčastní na vopred stanovenom skúšaní, môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

      9. V prípade ďalších otázok sa obráťte na vyučujúcich alebo triednych učiteľov.

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú

     • Ak máš doma nepotrebné  hračky, rôzne školské potreby, prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú.

       

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

      Veci môžeš odovzdať do 15.12.2021 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 2. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 11 žiakov. Olympiádu zorganizovali naši učitelia anglického jazyka Ing. Tibor Tokár a Ing. Eva Veselovská.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok.

      Víťazom olympiády sa stala Viktória Pľutová (III.AV). Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Mizdošová (II.AP) a 3. skončil Matej Koreň (II.AP). Víťazi boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu ZRPŠ.

     • Zemiaky naše každodenné - kvíz

     • Žiaci odborov  veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizácia pôdohospodárstva a agromechanizátor zúčastnili kvízu Zemiaky naše každodenné.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch. Bola to oblasť biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Do finále postúpili  traja najlepší žiaci z každej triedy. Z nich na 1. mieste sa umiestnila Michaela Komiňáková zo IV.AV, na 2. mieste Lukas Frindt z III.AV a 3. miesto obsadila Vikória Pľutová z III.AV.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Štvrťročná klasifikačná porada

     • Dňa 23. novembra 2021 (utorok) o 14:00 hod. sa uskutoční štvrťročná klasifikačná porada.

      Po klasifikačnej porade v čase od 16:00 do 18:00 hod. bude prebiehať online konzultačné rodičovské združenie prostredníctvom elektronickej komunikácie (telefón, Edupage, E-mail, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom a pod.). Forma a priebeh komunikácie po dohode s triednym učiteľom.

     • Úradné hodiny

     • Úradné hodiny na ekonomickom úseku pre žiakov a rodičov školy:

      pondelok - piatok              

      13.00 - 14.00 hod.

      Všetky potvrdenia o návšteve školy a ostatné úradné dokumenty (tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie, žiadosti o štipendium) pre žiakov vybavujú študenti prostredníctvom triednych učiteľov, alebo elektronicky na:

      studijne.soskezmarok@gmail.com,

      sekretariát@soskezmarok.sk.

      Rodičia majú možnosť si vygenerovať aj elektronické potvrdenie o návšteve školy.

      Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

      Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 30.septembra 2021 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

      Voľba za pedagogických zamestnancov, nepedagogických  zamestnancov, za rodičov a žiakov prebehla bez rušivých momentov, za dodržania epidemiologických opatrení s nasledovnými výsledkami:

      1. kategória pedagogický pracovník, učiteľ - Ing.Kamila Chovancová,

      2. kategória pedagogický pracovník, majster OV - Mgr. Eva Harabinová,

      3. kategória nepedagogický pracovník – Ing.Katarína Kurilová,

      4. kategória rodič - Iveta Zajoncová, MVDr.Viliam  Ovšonka, Rastislav Klein

      5. kategória žiak/žiačka – Melánia Martonová

      Novým členom Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prajeme príjemnú prácu a hlavne v tomto období veľa zdravia.

     • Rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 30.09.2021 (štvrtok):

                      od 15.00 – 16.00 hod. – triedy 1. a 2. ročníkov,

                      od 16.00 – 17.00 hod. – triedy 3., 4. a nadstavbových ročníkov,

      podľa rozpisu tried, ktorý bude vyvesený na nástenke pri vstupe do budovy.

      Rodičovské združenie 2-ročných učebných odborov sa uskutoční na elokovaných pracoviskách pod vedením svojich triednych učiteľov a majstrov OV.

      Súčasťou rodičovského združenia bude aj voľba kandidátov do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.

      Prosíme rodičov, aby sa zúčastnili triednej schôdze len v jednej triede (v prípade, ak majú v škole viac detí.)

      Žiadame zákonných zástupcov, aby triednemu učiteľovi odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník). Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu, alebo si prevziať na vrátnici školy.

      Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení nariadených RÚVZ (prekrytie horných dýchacích ciest).

     • Maturity 2022

     • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

      • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
      • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

      Praktická časť odbornej zložky MS sa uskutoční  12.05.2022 – 13.05.2022             

      Interná časť MS sa uskutoční 23.05. 2022 - 27.05.2022

      Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

      Žiak maturitného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2021.

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 30. septembra 2021 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.  

      Voľba kandidátov bude realizovaná hlasovaním prostredníctvom Edupage v ten istý deň v čase 8:00 – 17:00 hod.

      Prosíme rodičov, ktorí  majú záujem pracovať v Rade školy (RŠ) - kategória „rodič“, aby svoj záujem o prácu v Rade školy nahlásili predsedníčke RŠ Mgr. Eve Harabinovej na t.č. 0910 100 014, prípadne podpredsedníčke RŠ Ing. Kamile Chovancovej na t.č. 0907 217 804. Termín nahlásenia kandidátov je do 24. septembra 2021.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Dnes sme odovzdali žiakom antigénové samotesty. Podľa upravených pokynov z dôvodu vysokého záujmu rodičov bol vydaný 1 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia prejavili záujem. Samotestovanie sa má realizovať podľa potreby pri príznakoch respiračného ochorenia.

      Na základe Školského semaforu a ďalších usmernení vám oznamujeme, že zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole cez EduPage každé použitie a výsledok samotestu.

      Návod na správne použitie samotestu

      V prípade pozitívneho výsledku samotestu žiak ostáva domna v karanténe, zákonný zástupca kontaktuje detského lekára a triedneho učiteľa.

       

     • Oznam riaditeľa školy

     • Riaditeľ školy upozorňuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov na Školský semafor – dokument, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.

      Základné odporúčania:

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Pisomne vyhlasenie o bezpriznakovosti žiaka (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať vyhlásenie, ktoré „platí od 1.9.2021“.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme kontaktovať rodiča.
      • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:     

                    1. odoslať ho škole prostredníctvom EduPage 

                    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

                    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
     • Chmelová brigáda 2021

     • Termín: cca od 15.8. - 15.9.2021

      Miesto: okolie mesta Žatec (Česká republika)

      mzda sa pohybuje od 20 000 - 27 000,- Kč

      Kontakt: chmel2021@centrum.sk