• Sociálne a motivačné štipendium

     • Sociálne a motivačné štipendium za mesiac apríl sa bude vyplácať na sekretariáte školy v utorok 24. mája 2022 od 13.00 hod.

      Do budovy sa bude vchádzať z Toporcerovej ulice (od hlavnej cesty).

      Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

     • "Skúška dospelosti" môže začať

     • Maturitné triedy sú pripravené a po dvoch rokoch, keď sme maturovali online, čakajú na svojich maturantov. Maturitný tím všetko pripravil, a praje študentom spolu s maturitnými komisiami veľa síl a elánu na zvládnutntie "skúšky dospelosti".

     • Mladý ekofarmá 2022

     • V dňoch 10. – 12. mája 2022 sa uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou  a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom, čím prispieva ku komplexnému rozvoju budúcich odborníkov.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Súťaže sa zúčastnili žiačky IV.AV - Michaela Komiňáková, Norika Maťašová a Alexandra Zakopjanová, bojovali v piatich častiach súťaže.

      1. časť súťaže: TEST

      Test o mlieku sa skladá z 50 otázok s dvoma typmi otázok. Prvý typ otázok bol  so 4 variantmi odpovedí. Druhý  typ otázok bol písomnou formou doplniť správne znenie odpovede.

      2. časť súťaže: VLASTNÉ DOJENIE

      Vlastné dojenie sa uskutočnilo v paralelnej dojárni s rýchlym odchodom dojníc. Tento typ  dojárne sa nazývajú aj anglickým názvom “side by side”. Dojnice stoja vedľa seba kolmo na pracovnú uličku. Obsluha má prístup k dojniciam odzadu.

      3. časť súťaže: LABORATÓRNE SKÚŠKY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA         

      Táto časť súťaže sa skladá zo štyroch úloh:

      a) stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou,

      b) určenie mernej hmotnosti mlieka,

      c) NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku,

      d) druhové rozlíšenie mliek.     

      4. časť súťaže: HODNOTENIE KVALITY MLIEKA A DEGUSTAČNÉ SKÚŠKY

      Táto časť súťaže sa skladá z troch úloh:

      a) degustačné skúšky 5 druhov mliečnych výrobkov s rôznou tučnosťou

      b) stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka

      c) zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka

      5. časť súťaže: RASTLINNÁ VÝROBA

      Táto časť súťaže sa skladá z 3 skúšok:

      a) Praktický výpočet

      b) Poznávanie osiva a krmovín

      c) Rozbor lúčneho porastu

      Žiačky v rámci Prešovského samosprávneho kraja obsadili prvé tri miesta a v rámci celoštátnej súťaže sa umiestnili na 13. mieste Michaela Komiňáková s celkovým počtom bodov 102,50, na 22. mieste Alexandra Zakopjanová s celkovým počtom bodov 89,83 a na 27. mieste Norika Maťašová s celkovým počtom bodov 65,57.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Maturity 2022

     • V piatok 13. maturovali naši veterinári. Veríme, že im tento deň priniesol šťastie a na praktickej súške dobre zmaturovali.

      A takto 12. mája maturovali mechanizátori ...

      ... a mechanici počítačových sietí

     • Jarný volejbalový turnaj vyhrali naši učitelia

     • V stredu 11.5.2022 sa konal Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl, ktorý organizovala SOŠ Garbiarska v Kežmarku pod záštitou pána riaditeľa Ing. Vojtecha Wagnera.

      Turnaja sa zúčastnili Hotelová akadémia Otta Brücknera, SOŠ Garbiarska, Spojená škola Biela voda a naša SOŠ agropotravinárska a technická. Aj keď celé priateľské stretnutie sa nieslo v duchu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa", predsa len chcel každý tak trochu vyhrať. Najväčšiu bojovnosť a volejbalové umenie predviedli učitelia našej školy.

      Našim reprezentantom gratulujeme k víťazstvu a veríme, že sa tento jarný turnaj stane tradíciou (ako to prisľúbil pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner), aby sme mohli naše víťazstvo obhájiť.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Všetkých Vás pozývame na Deň otvorených dverí 2022 v Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

      Naše brány sa pre Vás otvoria vo štvrtok 2. júna 2022.

     • PISA 2022

     • PISA je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne gramotnosti v oblasti čítania, matematiky, prírodných vied a tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Testovanie PISA sa realizuje od roku 2000 každé 3 roky. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2022 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta. 4. mája sa aj žiaci našej školy zúčastnili tohto medzinárodného testovania.

     • Národný šampionát / Simmental Cup

     • Pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka sa konal 6. mája 2022  v areáli Nestville park Hniezdne Národný šampionát plemena slovenský strakatý dobytok, kde sa hodnotili vystavované zvieratá.  

       

      Žiaci druhého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena tak priamo v praxi videli bonitáciu,  získali odborný propagačný materiál, tipovali víťazky v jednotlivých kategóriách – a to veľakrát úspešne. 

      Veľká vďaka za pozvanie. Ing.Kamila Chovancová a Ing.Veronika Dziaková

     • Niečo z histórie ...

     • Pri rekonštrukcii školy boli pri výkopových prácach odhalené časti mestského opevnenia a Kušnierskej brány, ktorá bola jeho súčasťou.

      Z troch pôvodných mestských brán najmenej dôležitá bola práve Kušnierska. Prechádzala ňou vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty, vedúcej do Popradu.

      Tvoril ju komplex stavieb dlhý približne šesťdesiat metrov. Mala tri veže. Veľká, čiže Kušnierska bola spojená s menšou zvanou Murárska, ktorá sa používala aj ako mestská väznica. Za ňou vyúsťovala brána do rondelu, ktorý uzatvárala menšia veža s poslednou bránou a s padacím mostom.

      Z Kušnierskej brány sa nič nezachovalo. Jej zvyšky prekrýva cesta a domy postavené okolo r. 1930 a neskôr. Zbytky Kušnierskej brány boli viditeľné ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia, dnes jej základy prekrýva hradská a domová zástavba. Kušnierska brána bola v minulosti niekoľkokrát obnovovaná a prestavovaná - pravdepodobne z hľadiska menšieho strategického významu sa o ňu mesto veľmi nestaralo; lebo na základe prehliadky múrov z konca 17. stor. sa v písomnej správe uvádza, že "Kušnierska brána je rozštiepená a uvoľnená od hradieb z oboch strán a je potrebná jej renovácia" (v r.1692), " Kušnierska brána je na niekoľkých miestach ako zvonka tak aj zvnútra zhora až dole rozčesnutá puklinou" (v r.1693). V roku 1693 sa dokonca uvažovalo o zbúraní Kušnierskej veže a o vystavaní úplne novej veže, a to ešte skôr, než by nečakané zrútenie starej veže spôsobilo pohromu alebo okolitým hradbám, okololežiacim a blízkym staviskám alebo náhodným chodcom. K oprave však v dohľadnej dobe nedošlo pre verejný odpor obyvateľstva a pre veľké dane. V začiatkoch 18. storočia sa však hradby a veže dali natoľko do poriadku, že boli schopné odolávať útokom kuruckých i cisárskych vojsk.

      Všetko o opevnení mesta Kežmarok nájdete na http://kezmarok-sk.szm.com/opevnenie-studia/index.htm

      Na dvore medzi školou a telocvičňou bol odkrytý parkánový múr.

      Parkán je priestor pred hradbami, ktorý je z prednej strany chránený ďalším, spravidla menším múrom (parkánová stena), palisádou, alebo násypom. Parkán umožňoval obrancom hradieb (predovšetkým lukostrelcom) chránený pohyb a zvyšoval tak podiel aktívnej ochrany opevnenia. Pred týmto múrom bola vodná priekopa.

      Eskarpa - súčasť opevnenia, druh priekopového múru, oporný múr, spevňujúci vnútorný svah priekopy opevnenia, protiľahlý kontraeskarpe. Nad úrovňou priekopy môže pokračovať ako líce hradbového al. parkánového múru al. plášť drevozemnej konštrukcie bastiónovej pevnosti.

      Kontraeskarpa - druh priekopového múru, spevňujúceho vonkajší svah priekopy opevnenia, protiľahlý eskarpe, niekedy môže pokračovať nad priekopou ako ďalší okruh hradbového múru, vtedy má aj galériu.

       

       

     • Mladý ekofarmár 2022

     • Dňa 10. marca 2022 sa uskutočnil 23. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

      Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: test o mlieku, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba.

      Odborno-metodické a technické zabezpečenie mali na starosti pedagógovia: Ing. Iveta Fodorová, Ing. Veronika Dziaková, Ing. Kamila Chovancová, Ing. Martina Lachová a Ing. Michal Maro.

      Najlepšie výsledky dosiahli tieto žiačky:

      1. miesto – Michaela Komiňáková

      2. miesto – Norika Maťašová

      3. miesto – Alexandra Šimšajová

      Dievčatám gratulujeme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať na celoštátnom kole v Nitre. Súťaž prebiehala v priateľskej a kľudnej atmosfére, pri dodržiavaní BOZP a platných epidemiologických opatrení. Ceny zabezpečilo Rodičovské združenie pri SOŠ agropotravinárskej a technickej Kežmarok.

     • Doplnenie dokladov na znovuposúdenie štipendií

     • Prosíme všetkých žiakov, ktorí poberajú akékoľvek štipendium, aby do 28.2.2022 predložili polročný výpis známok p. Gancarčíkovej na znovuposúdenie nároku na štipendium.

      V opačnom prípade od 1.2.2022 bude štipendium pozastavené!

      Poberatelia sociálneho štipendia sú povinní znovu dokladovať, že sú v hmotnej núdzi.

     • Začiatok veľkej rekonštrukcie školy

     • Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu pôjde vyše 6,5 mil. € na tri projekty Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

      Na ulici Kušnierska brána - pri hlavnej budove školy sa vybuduje moderné a reprezentatívne konferenčné centrum, obnoví sa fasáda, zrekonštruuje sa oplotenie a chodník. Taktiež sa doplní potrebné vybavenie odborných učební novou technológiou (parný konvektomat, hnetáč, kysiareň, modulová pec, trezírovací stroj, stroje na zrenie a následné kysnutie cesta a pod.). Revitalizácia hlavnej budovy s telocvičňou a konferenčné centrum si vyžiada investíciu takmer 1,5 miliónov eur. Práce by mali byť dokončené za jeden kalendárny rok.

      V lokalite Pradiareň sa vybuduje unikátny moderný areál "Minifarmy" so všetkou potrebnou infraštruktúrou pre chov hospodárskych zvierat a moderné poľnohospodárstvo. Vzniknú napr. moderné priestory, ako je vyšetrovňa, pitevňa, náraďovňa, vytvoria sa vhodné podmienky na vykonávanie základných laboratórnych skúšok potravín či spracovanie mlieka. Okrem toho sa tu vybuduje kompletné zázemie pre chov a starostlivosť o hospodárske zvieratá, kúpi sa nový obilný kombajn vybavený modernými prvkami pre odbory „agromechanizátor – opravár“ a „mechanizácia pôdohospodárstva“. Taktiež sa zakúpi dron na aplikáciu pesticídov, hnojív a herbicídov, kolesový traktor s navádzaním a riadením či samohybná rezačka na výrobu konzervovaných krmovín. Tiež sa vybudujú garáže na údržbu strojov. Celková investícia predstavuje 3,2 miliónov eur, pričom modernizácia by mala byť hotová v júli budúceho roku.

      Komplexne sa zrekonštruuje a zmodernizuje aj elokované pracovisko v obci Rakúsy, kde prebieha odborné vzdelávanie v odboroch stavebná výroba, potravinárska výroba a spracúvanie dreva. Investícia si vyžiada vyše 475-tisíc eur, pričom práce by mali byť hotové v januári 2023. Navyše, investícia do materiálno-technického vybavenia vo všetkých troch lokalitách (Kušnierska brána, Pradiareň, Rakúsy) bude predstavovať 1,3 miliónov eur.

      Projekt je súčasťou Iniciatívy Catching- up Regions v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. Cieľom je zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do skvalitnenia materiálno-technických a priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie žiakov.

     • Okresné kolo olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa naša študentka Viktória Pľutová z III.AV zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku a dosiahla výborný výsledok 32,5 bodov z celkového počtu 40. Z výsledkov je jasné, že postupuje na krajské kolo. Naša škola je určite hrdá, že máme takých skvelých žiakov, ktorí reprezentujú našu školu a robia jej dobré meno. Srdečne blahoželáme.