• Zemiaky naše každodenné - vyhodnotenie kvízovej súťaže

     • Pri príležitosti konania 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej sa žiaci našej školy zúčastnili kvízovej súťaže Zemiaky naše každodenné.

      Kvízu sa zúčastnilo 38 žiakov z odborov veterinárne zdravotníctvo a hygiena, mechanizátor a agromechanizátor.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch, ktoré boli z oblasti biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Na prvom mieste sa umiestnili Katarína Kočšáková z III.AV a Viktória Pľutová zo IV.AV, na druhom mieste Lukas Frindt zo IV.AV a tretie miesto obsadil Adam Gállik z III.AV. Diplom a hodnotné ceny víťazom odovzdajú organizátori 18. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Martina Lachová

     • Zelená otvoreným školám

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Bezpríznakovosť

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa/žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ospravedlnenie neprítomnosti

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Domáce samotestovanie

      Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

      Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.

      V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Zelená otvoreným školám - covid opatrenia (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

       

     • Do školy a do práce na bicykli

     • Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny.

      Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa.

      V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

      Kampaň sa uskutoční v termíne od 1.9.2022 do 30.9.2022. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže aj s potrebnou registráciou pre účasť na danej kampani, nájdete na stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli.

     • Exkurzia ,,Ranč Čajka“

     • Dňa 20. júna 2022 sa žiaci I.AV a Ing. Mária Kubová zúčastnili exkurzie na Ranči Čajka. Žiaci mali možnosť zužitkovať svoje vedomosti z anatómie, z odbornej praxe pri vyšetrení TRIASU a pozorovať správanie koní.

      Na ranči okrem jazdeckých a výkonných koní žiaci videli rôzne plemená hrabavej a vodnej hydiny, králikov a psov.

      Žiaci sa o kone pred jazdou postarali – vyviedli z ohrady, očistili, osedlali a jazdili. Mali k dispozícií 3 kone, ktoré slúžia pre nejazdcov a začiatočníkov.

      Cieľom exkurzie bolo zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov z oblastí chovu koní.

     • Návšteva v mestskej knižnici v Kežmarku

     • V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry si študenti prvého a druhého ročníka študijných odborov prehĺbili svoj pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu návštevou mestskej knižnice. Privítala nás PhDr. Jana Schönová, ktorej ďakujeme za odborný výklad podaný veľmi zaujímavo a pútavo. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o histórii knižnice, o jej činnosti a tiež vidieť priestory knižnice.

     • Záverečné skúšky 2022

     • Takto vykonávali svoju záverečnú skúšku naši autoopravári ...

      ... cukrári ...

      ... biochemici ...

      ... mäsiari (externí študenti) ...

      ... študenti 2-ročných učebných odborov.

      Všetkým absolventom prajeme veľa úspechov v ďalšom profesijnom živote alebo v pokračovaní toho študentského v nadstavbovom štúdiu.

     • Exkurzia v Hydina Holding Kežmarok

     • Žiaci mali možnosť sledovať technológiu chovu hydiny a celú technologickú linku zberu vajec až do triediarne. V triediarni spoznali manuálne triedenie vajec, automatické zariadenie na presvecovanie a triedenie vajec podľa znakov kvality, podľa hmotnosti a zariadenie na označovanie a balenie vajec. V poslednej časti našej exkurzie mali možnosť vidieť expedičné sklady. Exkurzia splnila svoj plánovaný zámer.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • 2. júna 2022 sa pre žiakov základných škôl  ako aj pre širokú verejnosť otvorili dvere našej školy. Návštevníci mohli vidieť práce našich žiakov. Ochutnať cukrárske aj pekárske výrobky, ktoré si pre nich naši šikovní študenti pripravili. Pohrať sa domácimi miláčikmi a vyskúšať si svoje vedomosti z biológie. Veríme, že sa vám u nás páčilo a prídete nás znovu navštíviť.

     • Moderné trendy v gastronómii

     • V súčasnej dobe je nevyhnutné, aby škola držala tempo s najnovšími trendami v gastronómii a zavádzala nové metódy a formy výučby.

      V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa pedagógovia potravinárskych odborných predmetov a praktickej prípravy zúčastnili v rámci vzdelávania krátkeho kurzu pod názvom „Moderné trendy v gastronómii. 

      Lektorom zaujímavého kurzu bol inovatívny šéfkuchár Daniel Hamrák, ktorý má dlhoročné skúsenosti z oblasti gastronómie nielen u nás, ale aj zo zahraničia. 

      Šéfkuchár predstavil vynikajúce jedlá a dezerty, ktoré boli pripravované z nových a zdravých potravín, byliniek a korenín, ktoré očarili nielen na pohľad, ale aj geniálnou chuťou. 

      Ing. Eva Pisarčíková

     • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty pre školský rok 2022/2023

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, študenti

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu zisťuje záujem rodičov, zákonných zástupcov žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Rodičia (študenti), ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Váš záujem, resp. nezáujem o domáce antigénové testy, prosíme vyjadriť prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage do 03.06.2022.

      Ďakujeme

     • Máj v znamení športu a kultúry

     • V dňoch od 23.mája do 25.mája 2022, keď naši maturanti prechádzali životnou skúškou a preukazovali svoje vedomosti, ostatní žiaci našej školy trávili školský čas menej stresujúco.

      V pondelok 23.5.2022 žiaci absolvovali športový deň v parku kaštieľa  v Strážkach ...

      ... v utorok 24.5.2022 sa zúčastnili na prednáške s mestským policajtom na tému „Kriminálna prevencia“ a po prednáške si pozreli filmové predstavenie s názvom „Belle“.

      Kultúru v stredu 25.5.2022 vystriedalo účelové cvičenie -  po organizovanom vyvedení žiakov do areálu Hájovňa nasledovalo poučenie o prevencii proti požiarom, použití hasiacich prístrojov, ktorú zabezpečila pani Britaňáková z firmy Livonec. Žiaci si vyskúšali použitie hasiacich prístrojov priamo v teréne.    

      Po skončení výkladu žiaci prechádzali vytvorenými  stanovišťami -  civilná ochrana, cyklisti a chodci ako účastníci cestnej premávky a   zdravie z prírodnej lekárne - oboznamovali sa s novými poznatkami, prehlbovali si vzťah k prírode.

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za disciplínu a príjemnú atmosféru.

      Ing.Kamila Chovancová

     • Maturity 2022

     • V piatok 13. maturovali naši veterinári. Veríme, že im tento deň priniesol šťastie a na praktickej súške dobre zmaturovali.

      A takto 12. mája maturovali mechanizátori ...

      ... a mechanici počítačových sietí

      Od 23. mája naši maturanti pokračovali ústnou skúškou zo slovenského, anglického, nemeckého, ruského  jazyka a teoretickou časťou maturitnej skúšky. K ústnej skúške bolo pripustených 33 študentov. Všetci zmaturovali úspešne, k čomu im z celého srdca gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom živote.

     • "Skúška dospelosti" môže začať

     • Maturitné triedy sú pripravené a po dvoch rokoch, keď sme maturovali online, čakajú na svojich maturantov. Maturitný tím všetko pripravil, a praje študentom spolu s maturitnými komisiami veľa síl a elánu na zvládnutntie "skúšky dospelosti".

     • Mladý ekofarmá 2022

     • V dňoch 10. – 12. mája 2022 sa uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou  a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom, čím prispieva ku komplexnému rozvoju budúcich odborníkov.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Súťaže sa zúčastnili žiačky IV.AV - Michaela Komiňáková, Norika Maťašová a Alexandra Zakopjanová, bojovali v piatich častiach súťaže.

      1. časť súťaže: TEST

      Test o mlieku sa skladá z 50 otázok s dvoma typmi otázok. Prvý typ otázok bol  so 4 variantmi odpovedí. Druhý  typ otázok bol písomnou formou doplniť správne znenie odpovede.

      2. časť súťaže: VLASTNÉ DOJENIE

      Vlastné dojenie sa uskutočnilo v paralelnej dojárni s rýchlym odchodom dojníc. Tento typ  dojárne sa nazývajú aj anglickým názvom “side by side”. Dojnice stoja vedľa seba kolmo na pracovnú uličku. Obsluha má prístup k dojniciam odzadu.

      3. časť súťaže: LABORATÓRNE SKÚŠKY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA         

      Táto časť súťaže sa skladá zo štyroch úloh:

      a) stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou,

      b) určenie mernej hmotnosti mlieka,

      c) NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku,

      d) druhové rozlíšenie mliek.     

      4. časť súťaže: HODNOTENIE KVALITY MLIEKA A DEGUSTAČNÉ SKÚŠKY

      Táto časť súťaže sa skladá z troch úloh:

      a) degustačné skúšky 5 druhov mliečnych výrobkov s rôznou tučnosťou

      b) stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka

      c) zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka

      5. časť súťaže: RASTLINNÁ VÝROBA

      Táto časť súťaže sa skladá z 3 skúšok:

      a) Praktický výpočet

      b) Poznávanie osiva a krmovín

      c) Rozbor lúčneho porastu

      Žiačky v rámci Prešovského samosprávneho kraja obsadili prvé tri miesta a v rámci celoštátnej súťaže sa umiestnili na 13. mieste Michaela Komiňáková s celkovým počtom bodov 102,50, na 22. mieste Alexandra Zakopjanová s celkovým počtom bodov 89,83 a na 27. mieste Norika Maťašová s celkovým počtom bodov 65,57.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.