• Dištančná forma výučby

     • Od 12. októbra 2020 uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú stredné školy na dištančnú formu výučby.

      Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú v pondelok možnosť si vyzdvihnuť osobné veci.

      Prevádzka škôl je obmedzená pre žiakov, učitelia a nepedagogickí zamestnanci chodia do školy a realizujú dištančnú formu, res. svoju prácu  zo školy  (týka sa aj jazykových škôl).

       

      Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

      c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

      d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

      g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     • Marek Kancír – víťaz súťaže NAJ agro dievča, chlapec 2020

     • Naša vydavateľská skupina zorganizovala v poradí 9. ročník súťaže pre študentov stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním NAJ agro dievča, chlapec.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku.

      Do 9. ročníka sa zapojilo 13 stredných škôl s maturitnými odbormi. Každá škola mohla do semifinále nominovať max. 2 dievčatá a 2 chlapcov – na základe výsledkov školských kôl. V semifinále, ktoré sa konalo vo februári sa študenti predstavili odbornej porote, vedenej Jánom Škorňom z Farmárskej revue. Na základe verdiktu poroty bolo stanovené poradie študentov a prvých desať dievčat a chlapcov bolo predstavených na našom portáli a uchádzali sa o hlasy našich čitateľov, ktoré rozhodli o NAJ dievčati a NAJ chlapcovi webu.

      Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najúspešnejších sa malo konať na konferencii Moderný agrobiznis najprv v marci, potom v máji. Vzhľadom na pandémiu bola konferencia zrušená. V spolupráci s Národným žrebčínom sa nám podarilo pripraviť také riešenie, ktoré bolo možné realizovať napriek mimoriadnej situácii. Výsledky súťaže boli vyhlásené 18.7. v priestoroch jazdiarne NŽ Topoľčianky. Prinášame ich aj čitateľom portálu agrobiznis.sk:

      NAJ agro dievča 2020:

      1. miesto – Lilla Tóthová, Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica
      2. miesto – Samanta Dusíková, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
      3. miesto – Klára Hrehová, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ agro chlapec 2020:

           1. miesto – Marek Kancír, SOŠ Kežmarok

           2. miesto – Daniel Bálint, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

           3. miesto – Juraj Krchňavý, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ dievča webu: Samanta Dusíková, SOŠ Trnava

      NAJ chlapec webu: Rudolf Remeš, SOŠ Žilina

      Ďakujeme všetkým stredným školám, ktoré sa do súťaže zapojili. Blahoželáme všetkým semifinalistom k postupu zo školských kôl, finalistom k postupu do finále a tiež všetkým oceneným. Veríme, že budú prínosom pre slovenský agrosektor a vidiek.

      Ján Huba

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi.

       

      Harmonogram príchodu žiakov do školy:

       

      8.00 hod. – žiaci 2. – 4. ročníka a nadstavbového štúdia

      II.CC, II.CB – Mgr. Jana Suchá – trieda č. 1

      III.EA, III.EM – Ing. Ivan Tropp – trieda č. 2

      III.CK, III.CC, III.CB – Ing. Ján Richtarčík – trieda č. 3

      I.NP, I.ND – Ing. Eva Pisarčíková – trieda č. 5

      II.CK, II.CP – Bc. Mária Strelková – trieda č. 6

      II.EA, II.EM – Mgr. Tomáš Šimoňák – trieda č. 7

      IV.CK – Ing. Zuzana Rumlová – trieda č. 8

      II.AM, II.AV – Ing. Marcela Jurčová – trieda č. 9

      II.ND, II.NP – Mgr. Zuzana Krišandová – trieda č. 10

      II.AM, II.AP, II.AV – Ing. Tibor Tokár – trieda č. 17

      IV.AM, IV.AP, IV.AV – Ing. Tomáš Hudáček – trieda č. 18

       

      9.30 hod. – žiaci prvých ročníkov

      I.CK (cukrár, kuchár) – Mgr. Marta Steigaufová – trieda č. 1

      I.EA (autoopravár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EM (agromechanizátor) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EO (plastikár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.CC (cukrár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CP (pekár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CB (biochemik)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.AA (agropodnikanie) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AP (mechanik PS) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AM (mechanizácia pôdohosp.) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      I.AV (veterinár) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z 9. ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      10.30 hod. - žiaci dvojročných odborov.

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z posledného ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      V čase vyučovania je zákaz vstupu rodičom a iným dospelým osobám!

      Do budovy školy je povolený vstup jedine s rúškom.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Mladý ekofarmár 2020 - školské kolo

     • Dňa 26. 2. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Súťaž slávnostne otvorila Ing. Iveta Fodorová, zástupkyňa riaditeľa pre OV a Mgr. Ján Angelovič, predseda krajskej komisie súťaže Mladý ekofarmár.

      20 žiakov odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena súťažilo v 5 disciplínach:

      1. test o mlieku,

      2. vlastné dojenie,

      3. laboratórne skúšky surového kravského mlieka,

      4. hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky,

      5. rastlinná výroba.

      Jednotlivé pracoviská boli zastrešené Ing. Ivetou Fodorovou, Ing. Kamilou Chovancovou, Ing. Martinou Lachovou, Ing. Veronikou Dziakovou.

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto – Michaela Komiňáková,

      2. miesto – Miroslava Urbaňáková,

      3. miesto – Nikola Jannová.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odborne odvedenú prácu.

     • Stredoškolské hry - naši miniflorbalisti víťazmi okresného kola

     •  

      Dňa 14. 02. 2020 sa v školskej telocvični SOŠ agropotravinárskej a technickej Kežmarok uskutočnilo okresné kolo v miniflorbale, v rámci I. ročníka Stredoškolských hier.

      Turnaja sa zúčastnili školy okresu Levoča a Kežmarok. Turnaj sa hral formou každý s každým a o poradí rozhodli výsledky jednotlivých zápasov. Organizácia a herný systém sa hral podľa propozícii organizátora turnaja a PSK.  Víťaz turnaja postupuje na Krajské kolo.

      Ďakujeme všetkým školám za účasť a bezproblémový priebeh turnaja. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov na Krajskom kole.

      Výsledky turnaja:

      1. miesto – SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok

         (Katarína Galliková III.AV, Veronika Gecelovská III.CK,, Veronika Pitoňáková III.CK,

          Marek Alexovič III.E, Lukáš Pajer I.EA, Kristián Svitana II.EA)

      2. miesto – SOŠ pedagogická Levoča

      3. miesto – Hotelová akadémia Kežmarok

      4. miesto – SOŠ Garbiarská Kežmarok

      5. miesto – Gymnázium Levoča

       

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2020

     •  

        Dňa 31. januára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v odbore autoopravár- mechanik, formou elektronického online testovania. 

      Zúčastnili sa ho 12 žiaci III.EA triedy z ktorej do oblastného kola postúpil jeden žiak Andrej Eliáš Zajonc. Oblastné kolo sa bude konať v autoservise TEMPUS – CAR, s. r. o. v Košiciach dňa 10. marca 2020, zúčastnia sa ho žiaci z prešovského a košického kraja a bude pozostávať z troch súťažných kategórii.

      Výsledky školského kola.

      žiaci III.EA autoopravar - mechanik

      Meno a Prezvisko        Počet Bodov / %

      Marek Alexovič                 38 / 63.33%

      Andrej Eliáš Zajonc           37 / 61.67%

      Oskar Fridmansky            35 / 58.33%

      Ján Selvek                        35 / 58.33%

      Kristián Hangurbadžo       34 / 56.67%

      Viktor Chlebák                  29 / 48.33%

      Peter Zamkovský              28 / 46.67%

      František Halčin                28 / 46.67%

      Stanislav Bednarčík          27 / 45.00%

      Róbert Zibura                   26 / 43.33%

      Damián Neupauer            24 / 40.00%

      Kristián Gelata                 22 / 36.67%

     • Turnaj v halovom futbale „O pohár riaditeľa školy“

     •      14. januára 2020 sa konal 5. ročník turnaja  v halovom futbale dvojročných odborov elokovaných pracovísk.

      Turnaj sa konal v telocvični v Pradiarni, kde sa zúčastnili žiaci pod vedením svojich majstrov odborného výcviku za spracúvania dreva Bc. Dušan Kopkáš, technické služby v autoservise p. Dávid Kučma  a stavebnej výroby Bc. Juraj Ploščica. Žiaci z EP Hranovnica sa pre chorobu nezúčastnili.

           Po úvodnom otvorení turnaja, ktorý sa niesol v športovom duchu, kde rivalita a bojovnosť žiakov bola od začiatku až po boj o prvé miesto.

           Zvíťazilo mužstvo žiakov z EP Nižna brána z Kežmarku odbor technické služby v autoservise, ktorý predviedli pekne výsledky a aj hru. Druhé miesto obsadili žiaci stavebnej výroby z elokovaného pracoviska z Rakús  a na treťom mieste skončili žiaci z EP Nižna brána Kežmarok z odboru spracúvanie dreva, v ktorom bol odmenený NAJLEPŠÍ Hráč turnaja Tomáš Tropp. Žiaci boli odmenený nie len pohárom ale aj cenami.

      Výsledky:

      EP Nižna brána Kežmarok SPD : EP Nižna brána Kežmarok TSA (1:16)       

      EP Rakúsy : EP Nižna brána Kežmarok SPD (8:4)

      EP Nižna brána Kežmarok TSA :  EP Rakúsy ( 15: 2)  

      Poradie:

      1. EP Nižna brána Kežmarok TSA  

      2. EP Rakúsy

      3. EP Nižna brána Kežmarok SPD      

     • Naši učitelia víťazmi volejbalového turnaja

     • Dňa 13.12.2019 sa na našej škole konal Vianočný volejbalový turnaj zamestnancov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev (SOŠ Garbiarska, Hotelová akadémia, SOŠ Biela voda, Škola umeleckého priemyslu, SOŠ agropotravinárska a technická).

      Turnaj sa hral systémom každý s každým na dva hrané sety do 25 bodov. Naše družstvo si postupne poradilo so všetkými súpermi a stalo sa víťazom turnaja. Posledný zápas priniesol rozuzlenie, kto skončí na druhom mieste. Vďaka remíze 1:1 skončila SOŠ Garbiarska na druhom mieste a SOŠ Biela voda na treťom mieste. Štvrté miesto obsadila ŠUP a piate miesto ostalo pre Hotelovú akadémiu.  

      Turnaj sa niesol v priateľskom duchu a zaobišiel sa bez zranení. Atmosféra bola uvoľnená, priateľská, učitelia sa medzi sebou rozprávali a spomínali na predchádzajúce turnaje.

      Našu školu reprezentovali: Ing. Eva Pisarčíková, Ing. Michaela Jurdíková, Ing. Kamila Chovancová, Mgr. Ľubomír Pitoňák, Ing. Tibor Tokár a Mgr. Tomáš Šimoňák.

     • Vianočný futsalový turnaj

     • Dňa 10. decembra 2019 sa v telocvični školy uskutočnil Vianočný futsalový turnaj. Na tomto turnaji ukázali chlapci chuť bojovať, športovať a víťaziť.

      Víťazom turnaja sa stali žiaci II.EA/EM. Na druhom mieste sa umiestnil výber IV.AP/AM/AV a tretí skončil výber III.CB. Organizáciu turnaja zabezpečovali Ing. Ivan Tropp a Mgr. Tomáš Šimoňák.

     • Vianoce pod Tatrami

     • Mestské kultúrne stredisko Kežmarok pozýva všetkých v tomto predvianočnom čase na výstavu výtvarných prác žiakov základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku a okolia pod názvom „Vianoce pod Tatrami“. Nápaditou inštaláciou rozprávkovo zasneženej podtatranskej dedinky sa predstavuje aj naša škola

      Výstava je tento rok presťahovaná na Hlavné námestie 64 v Kežmarku (budova knižnice a kežmarskej informačnej agentúry). Trvanie výstavy bude od 6.12. do 7.1. 2020.