• Záložka do knihy spája slovenské školy – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

     • Žiaci našej školy sa zapojili do 9. ročníka projektu na podporu kreatívneho čítania, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v septembri tohto školského roka. Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431 žiakov. Téma projektu – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby bola vybratá pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla a 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku.

      Výrobe záložiek počas prezenčnej formy vyučovania predchádzali diskusie o prečítaných dielach od slovenských dramatikov. Do projektu sa zapojili žiaci všetkých tried učebných a študijných odborov Vyrábali záložky rôznych veľkostí, rozmanitých tvarov a s využitím rozličných techník najčastejšie v rámci vyučovania (najmä na hodinách slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky). Väčšina žiakov si ako motív na svoje záložky zvolila známych autorov divadelných hier (napr. Pavol Országh Hviezdoslav, Jozef Gregor Tajovský, Ivan Stodola, Ján Chalupka, Jonáš Záborský, Ján Palárik) alebo historickú budovu Slovenského národného divadla.

      Žiaci vyrobili 60 ks záložiek, ktoré boli odoslané  partnerskej škole v tomto projekte  – Súkromnej strednej odbornej škole v Trenčíne.

      Cieľom projektu bolo pomôcť učiteľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti.

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      vyučujúce SJL

     • CHÉMIA OČAMI ŠTUDENTOV

     • Aj dnes bol krásny deň, plný výziev aj prekvapení.

      Po chodbách prúdia žiaci a presúvajú sa na ďalšiu hodinu. Slnko svoje lúče prediera cez škáročky a odráža sa vo vlasoch krásnej študentky, zároveň rušia jasný pohľad neposednému študentovi v poslednej lavici.

      “Keby ste mali zmeniť poznatky z chémie a pretaviť ich do inej oblasti, ako by to vyzeralo?”, opýtala sa špeciálna pedagogička a ponechala našich študentov v tvorbe.

      V škole sa často preberajú témy, ktoré nie vždy našich študentov zaujmú. Úlohou je, aby sa niečo naučili, čo v živote použijú.

      "Radšej menej ako nič", to je heslo dnešného dňa. Skupinové práce vychovávajú študentov k tolerancii, k spolupráci, k vzájomnej komunikácií, ktorá je v dnešnej dobe zúžená kvôli IKT a sociálnym sieťam.

      Do chemického dňa sa zapojili študenti týchto tried: I.NP, I.CK.

      Mgr. Elena Turacová

     • Motivačné štipendium

     • Motivačné štipendium za mesiac jún sa bude vyplácať na sekretariáte školy v utorok 29. júna 2021.

      Do budovy sa bude vchádzať z ulice Baštová (cez parkovisko), v areáli školy treba dodržiavať 2-metrové odstupy, vchádzať do budovy môže len osoba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

     • Obnovenie vyučovania od 17. 5. 2021

     • Rozhodnutie ministra z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

      1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

      2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“).

       

      B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

      C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

      D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

       

      E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

     • Obnovenie prevádzky školského internátu

     • Nariadením ministra školstva o obnovení školského vyučovania od pondelka 17.5.2021 začína aj prevádzka školského internátu.

      Ubytovaní žiaci sa ubytujú v pondelok (nie v nedeľu). Stravovanie začína obedom.

     • Mladý ekofarmár 2021

     • Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Našu školu reprezentovali žiačky odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – Michaela Komiňáková (III.AV), Nikola Janová (IV,AV), Miroslava Urbaňáková (IV.AV).

      Súťažilo sa v piatich disciplínach –

      1. Test o mlieku, ktorý sa skladal z 50 otázok s dvoma typmi ( prvý typ otázok pozostával so 4 variant  odpovedí a druhý typ tvorila otvorená odpoveď).

      2. Vlastné dojenie  pozostávalo z  časti hodnotenia fotografií  tvaru venu z bočného a zadného pohľadu a hodnotenia dojenia na základe  video ukážky.

      3. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka, úlohy tvorili stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou, určenie mernej hmotnosti mlieka a NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku.

      4. Hodnotenie kvality mlieka – zatriediť mlieko do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka.

      5. Rastlinná výroba sa skladala z praktického výpočtu zásoby siláže a veľkosti oplôtku (košiara) a z poznávania osiva a krmovín.  

      Súčasná epidemická situácia dotlačila organizátorov realizovať súťaž Mladý ekofarmár dištančnou formou,  čo bolo náročné na organizáciu a aj počítačovú gramotnosť a zručnosť.

      Žiačky sa pripravovali zodpovedne a vysúťažili si nasledovné umiestnenia:

      10. miesto – Nikola Janová

      12. miesto – Michaela Komiňáková

      17. miesto – Miroslava Urbaňáková

      Ďakujeme za prácu a reprezentáciu školy.

                                                                                  Ing.Kamila Chovancová, Ing.Veronika Dziaková

     • Mladý ekofarmár 2021

     • Školské kolo 22. ročníka súťaže Mladý ekofarmár 2021 sa uskutočnilo 19. februára 2021.

      Celkovým víťazom sa stala Michaela Komiňáková z III.A so ziskom 106,45 bodov. Druhé miesto obsadila Miroslava Urbaňaková z IV.AV a tretia bola Nikola Jannová z IV.AV.

      Kompletné výsledky:

      1. Michaela Komiňáková (III.AV) 106,45
      2. Miroslava Urbaňaková (IV.AV) 104,4
      3. Nikola Jannová (IV.AV) 99,60
      4. Alexandra Šimšajová (III.AV) 92,8
      5. Norika Maťašová (III.AV) 91,82
      6. Katarína Galliková (IV.AV) 91,56
      7. Matúš Heldák (IV.AV) 89,50
      8. Alexandra Garanyová (IV.AV) 88,36
      9. Alexandra Zakopjanová (III.AV) 85,5
      10. Marcela Danková (IV.AV) 85,25
      11. Kristína Uhrínová (IV.AV) 79,1
      12. Marek Kancír (IV.AV) 68,8
      13. Vanesa Kňazovická (IV.AV) 63,1
      14. Tomáš Hurajt (III.AV) 60,42
      15. Sára Paločková (IV.AV) 53,60
      16. Matúš Ruttky (IV.AV) 49
      17. Tímea Peténiová (III.AV) 36
      18. Sára Ružániová (III.AV) 35

      vysledky_mlady_ekofarmar_2021.pdf

     • ZEMIAKY NAŠE KAŽDODENNÉ

     • Vyhodnotenie kvízu

      ZEMIAKY  NAŠE  KAŽDODENNÉ

       

      1. Lukas Frindt, II.AV                   41

      2. Komiňáková Michaela, III.AV 39,5

      3. Pľutová Viktória, II.AV             38

       

      Zakopjanová Alexandra, III.AV, 30,5 b

      Mešťanová Soňa, I.AV, 28 b

      Kalafut Milan, III.AM, Fudalyová Terka, II.AV, 26,5 b

      Vitková Daniela, I.AV, 25,5 b

      Budzák Jakub, II.AM, 25 b

      Stanislav Hrebeňár, II.AM, Gengeľ Marián, III.EM, 22 b

      Kedzuch Marián, III.AM, 21,5 b

      Krempaský Adam, III.AM, Hurajt Tomáš, III.AV, 19 b

      Ovsáková Viktória, II.AV, Poľanovský Lukáš, III.EM, 18 b

      Kuruc Dávid, III.EM, 17,5 b

      Rušin Adrián, III.EM, 17 b

      Soľava Adrián, III.EM, 16,5 b

      Svrčina Boris, II.AM, 14,5 b

      Lopatovský Michal, II.AV, Nahalka Milan, I.AV, 14 b

      Kromka Marek, II.AM, Zakopjan Silván, II.AM, Imrich Dominik, III.EM, 13 b

      Gardori Branislav, II.EM, Imrich Daniel, III.EM, 12 b

      Marhefková Daniela, Hrehová Nikola, Jarošová Diana, I.AV, 11,5 b

      Mačák Matej, I.AV, Olekšák Jozef, III.EM, 10 b

      Michalák Kristián, I.AV, 8,5 b

      Malinovská Sandra, I.AV, 4,5 b

     • Kritériá k prijímaciemu konaniu

     • na denné štúdium pre školský rok 2021/2022 a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium


      Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v súlade s § 65  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prijme v 1. kole prijímacieho konania žiakov, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVŠ SR:

      do 4-ročných študijných odborov (ISCED – 3A), kde žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru, počet žiakov, prijímacia skúška

      2682 K mechanik počítačových sietí,  9,  SJL/MAT

      2868 K technik spracovania plastov,  9,  SJL/MAT

      4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky mažment,  9,  SJL/BIO

      4243 M mechanizácia pôdohospodárstva,  9,  SJL/BIO

      4336 M 02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba, 9,  SJL/BIO

      Celkom:  45 žiakov

      do 3- a 4-ročných učebných odborov (ISCED – 3C), kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:                                                    

      kód a názov odboru,  počet žiakov

      2487 H 01 autoopravár – mechanik,  9

      2864 H  operátor spracovania plastov,  10

      2956 H  mäsiar kuchár,  6

      2964 H  cukrár,  9

      2977 H  cukrár kuchár,  18

      2978 H  cukrár pekár,  6

      2987 H 01  biochemik – mliekarská výroba,  9

      4524 H  agromechanizátor, opravár,  9

      Celkom:   76 žiakov

      do 2-ročných učebných odborov (ISCED – 2C),  kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru                                         

      2489 F  technické služby v autoservise                       

      2982 F potravinárska výroba                                                        

      3161 F praktická žena                                                    

      3383 F spracúvanie dreva                                                             

      3686 F stavebná výroba                                                

      Nadstavbové štúdium:

      kód a názov odboru                                         

      2952 L  výroba potravín

      3575 L  dopravná prevádzka

      6403 L  podnikanie v remeslách a službách


      Termíny konania prijímacích skúšok pre I. kolo:

      1. kolo  1. termín  3. 5. – 4. 5. 2021

                   2. termín  10. 5. – 11. 5 . 2021

      2. kolo  22. 6. 2021 (len v prípade voľných miest)   


      Kritériá prijatia:

      Študijné odbory

      Poradie žiakov bude stanovené podľa pridelených bodov nasledovne:

      - každý žiak z testu z prijímacej skúšky zo SJL, MAT alebo BIO môže získať maximálne po 25 bodov, ale úspešný bude, ak získa 30 % (po 8 bodov z každého profilového predmetu zvoleného študijného odboru),

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka (bez výchovných predmetov) mu budú pridelené nasledovné body:

                 1,00 – 1,50              25 bodov

                 1,51 – 2,00              20 bodov

                 2,01 – 2,50              15 bodov

                 2,51 – 2,75              10 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                            0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                                 5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 85 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (4.- a 3.- ročné)

      Do všetkých 4.- a 3.- ročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Poradie žiakov bude stanovené:

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka mu budú pridelené nasledovné body:

                1,00 – 1,50              40 bodov

                1,51 – 2,00              30 bodov

                2,01 – 2,50              20 bodov

                2,51 – 3,50              10 bodov

                horšie ako 3,50     0 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                          0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                               5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 50 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (2.- ročné)

      Do všetkých dvojročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Nadstavbové štúdium

      Do nadstavbového štúdia budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky a v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu.

      Podmienkou prijatia žiaka je:

      - doloženie dokladu v deň zápisu o vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo výučného listu v odbore podľa nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov,

      - podanie prihlášky na štúdium v nadstavbovom štúdiu,

      - vykonanie zápisu (v deň ukončenia štúdia záverečnou skúškou),

      - preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium.

      Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi odbormi v  rámci školy.

      Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch dní po 1. termíne prijímacích skúšok.

      Kriteria_k_prijimaciemu_konaniu.pdf

     • Vianočná prehliadka na kežmarskom hrade

     • Múzeum v Kežmarku pozná víťazov, ktorí sa zapojili do vianočných tvorivých dielní a vyrobili vianočnú hviezdu alebo lampáš podľa vlastnej fantázie.

      Súťaž bola určená pre jednotlivcov aj skupiny a ich výrobky boli vystavené na Vianočnej prehliadke 2020.

      Výhra putuje kolektívu našich žiakov za vyrobené lampáše.

      Výhercom gratulujeme..

     • Návrat do škôl 2021

     • Uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú žiaci končiacich ročníkov z dištančnej formy na prezenčnú formu vzdelávania (IV.AM, IV.AP, IV.AV, II.ND, II.NP, III.EA, III.EM, III.CB, III.CC, IV.CK, II.HP, II.HS, II.IP, II.JA, II.JD, II.RZ, II.RS, externé štúdium - II.NE, III.CE, III.BE).

      Žiaci nižších ročníkov sa naďalej vzdelávajú dištančnou formou.

      Vyučovanie prezenčnou formou sa začína 9. februára 2021 (utorok) párnym týždňom.

      Podmienkou pre žiakov a zamestnacov je negatívny test na Covid-19, pri neplnoletých žiakoch aj negatívny test jedného z rodičov. Samozrejme platia vyhláškou stanovené výnimky z testovania.

      Žiak/zamestnanec po nástupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      - zákonný zástupca - cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca.docx

      - plnoletý žiak - cestne_vyhlasenie_-_plnolety_ziak.docx

      - zamestnanec - cestne_vyhlasenie_-_zamestnanec.docx

      Odborná prax, odborný výcvik bude prebiehať v školských dielňach.

      Návrat do škôl (infografika): navrat_do_skol_8_1_2021_infografika.pdf

      Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálen

     • Vážení stravníci, od stredy, t.j. 10.02.2021 budú opäť platiť zelené stravné lístky.

      Predaj stravných lístkov podľa potreby v kancelárii vedúceho šj.

      Od 10.02.2021 taktiež otvárame školskú jedáleň pre žiakov prezenčného vzdelávania za prísnych hygienických opatrení. Pre ostatných platí výdaj v exteriéri cez okienko. Výdaj obedov do 14:30!

       Za porozumenie ďakujeme.

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 25. - 27. septembra 2019 sa uskutočnil plavecký kurz v triedach II.AM, II.AP, II.AV a II.CK. Zažili sme hry vo vode, ale aj sme sa prestali báť vody a naučili sa plávať. Víťazmi v plaveckej súťaži vo svojich kategóriách sa stali Dominik Matějovský a Timea Peténiová. To všetko pod vedením Ing. Kamily Chovancovej a Ing. Ivana Troppa.

     • Zemiakarsky jarmok 2019

     • Dňa 21. septembra 2019 sa konal v Spišskej Belej „17. Spišský zemiakarský jarmok“.  Na tradičnom podujatí  zemiaky rozhodne nechýbali. Zemiakové špeciality rozvoniavali po celom námestí. Na  podujatí sa prezentovala aj naša škola. V prezentačnom stánku ponúkala na ochutnávku cukrárske a pekárske výrobky. Pre návštevníkov bola pripravená prezentácia  študijných a učebných odborov.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Plánované antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v tele pre nahlásených zamestnancov v réžii školy bolo zrušené. Všetci nahlásení zamestnanci sa otestujú na ľubovoľnom mobilnom odberovom mieste.