• Štvrťročná klasifikačná porada

     • Dňa 23. novembra 2021 (utorok) o 14:00 hod. sa uskutoční štvrťročná klasifikačná porada.

      Po klasifikačnej porade v čase od 16:00 do 18:00 hod. bude prebiehať online konzultačné rodičovské združenie prostredníctvom elektronickej komunikácie (telefón, Edupage, E-mail, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom a pod.). Forma a priebeh komunikácie po dohode s triednym učiteľom.

     • Úradné hodiny

     • Úradné hodiny na ekonomickom úseku pre žiakov a rodičov školy:

      pondelok - piatok              

      13.00 - 14.00 hod.

      Všetky potvrdenia o návšteve školy a ostatné úradné dokumenty (tlačivo o návšteve školy z ÚPSVaR, z dopravného podniku alebo inej organizácie, žiadosti o štipendium) pre žiakov vybavujú študenti prostredníctvom triednych učiteľov, alebo elektronicky na:

      studijne.soskezmarok@gmail.com,

      sekretariát@soskezmarok.sk.

      Rodičia majú možnosť si vygenerovať aj elektronické potvrdenie o návšteve školy.

      Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

      Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 30.septembra 2021 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

      Voľba za pedagogických zamestnancov, nepedagogických  zamestnancov, za rodičov a žiakov prebehla bez rušivých momentov, za dodržania epidemiologických opatrení s nasledovnými výsledkami:

      1. kategória pedagogický pracovník, učiteľ - Ing.Kamila Chovancová,

      2. kategória pedagogický pracovník, majster OV - Mgr. Eva Harabinová,

      3. kategória nepedagogický pracovník – Ing.Katarína Kurilová,

      4. kategória rodič - Iveta Zajoncová, MVDr.Viliam  Ovšonka, Rastislav Klein

      5. kategória žiak/žiačka – Melánia Martonová

      Novým členom Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prajeme príjemnú prácu a hlavne v tomto období veľa zdravia.

     • Rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 30.09.2021 (štvrtok):

                      od 15.00 – 16.00 hod. – triedy 1. a 2. ročníkov,

                      od 16.00 – 17.00 hod. – triedy 3., 4. a nadstavbových ročníkov,

      podľa rozpisu tried, ktorý bude vyvesený na nástenke pri vstupe do budovy.

      Rodičovské združenie 2-ročných učebných odborov sa uskutoční na elokovaných pracoviskách pod vedením svojich triednych učiteľov a majstrov OV.

      Súčasťou rodičovského združenia bude aj voľba kandidátov do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.

      Prosíme rodičov, aby sa zúčastnili triednej schôdze len v jednej triede (v prípade, ak majú v škole viac detí.)

      Žiadame zákonných zástupcov, aby triednemu učiteľovi odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník). Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu, alebo si prevziať na vrátnici školy.

      Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení nariadených RÚVZ (prekrytie horných dýchacích ciest).

     • Maturity 2022

     • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

      • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
      • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

      Praktická časť odbornej zložky MS sa uskutoční  12.05.2022 – 13.05.2022             

      Interná časť MS sa uskutoční 23.05. 2022 - 27.05.2022

      Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

      Žiak maturitného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2021.

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 30. septembra 2021 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.  

      Voľba kandidátov bude realizovaná hlasovaním prostredníctvom Edupage v ten istý deň v čase 8:00 – 17:00 hod.

      Prosíme rodičov, ktorí  majú záujem pracovať v Rade školy (RŠ) - kategória „rodič“, aby svoj záujem o prácu v Rade školy nahlásili predsedníčke RŠ Mgr. Eve Harabinovej na t.č. 0910 100 014, prípadne podpredsedníčke RŠ Ing. Kamile Chovancovej na t.č. 0907 217 804. Termín nahlásenia kandidátov je do 24. septembra 2021.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Dnes sme odovzdali žiakom antigénové samotesty. Podľa upravených pokynov z dôvodu vysokého záujmu rodičov bol vydaný 1 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia prejavili záujem. Samotestovanie sa má realizovať podľa potreby pri príznakoch respiračného ochorenia.

      Na základe Školského semaforu a ďalších usmernení vám oznamujeme, že zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole cez EduPage každé použitie a výsledok samotestu.

      Návod na správne použitie samotestu

      V prípade pozitívneho výsledku samotestu žiak ostáva domna v karanténe, zákonný zástupca kontaktuje detského lekára a triedneho učiteľa.

       

     • Oznam riaditeľa školy

     • Riaditeľ školy upozorňuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov na Školský semafor – dokument, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.

      Základné odporúčania:

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Pisomne vyhlasenie o bezpriznakovosti žiaka (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať vyhlásenie, ktoré „platí od 1.9.2021“.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme kontaktovať rodiča.
      • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:     

                    1. odoslať ho škole prostredníctvom EduPage 

                    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

                    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
     • Chmelová brigáda 2021

     • Termín: cca od 15.8. - 15.9.2021

      Miesto: okolie mesta Žatec (Česká republika)

      mzda sa pohybuje od 20 000 - 27 000,- Kč

      Kontakt: chmel2021@centrum.sk

     • Záložka do knihy spája slovenské školy – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

     • Žiaci našej školy sa zapojili do 9. ročníka projektu na podporu kreatívneho čítania, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v septembri tohto školského roka. Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431 žiakov. Téma projektu – Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby bola vybratá pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla a 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku.

      Výrobe záložiek počas prezenčnej formy vyučovania predchádzali diskusie o prečítaných dielach od slovenských dramatikov. Do projektu sa zapojili žiaci všetkých tried učebných a študijných odborov Vyrábali záložky rôznych veľkostí, rozmanitých tvarov a s využitím rozličných techník najčastejšie v rámci vyučovania (najmä na hodinách slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky). Väčšina žiakov si ako motív na svoje záložky zvolila známych autorov divadelných hier (napr. Pavol Országh Hviezdoslav, Jozef Gregor Tajovský, Ivan Stodola, Ján Chalupka, Jonáš Záborský, Ján Palárik) alebo historickú budovu Slovenského národného divadla.

      Žiaci vyrobili 60 ks záložiek, ktoré boli odoslané  partnerskej škole v tomto projekte  – Súkromnej strednej odbornej škole v Trenčíne.

      Cieľom projektu bolo pomôcť učiteľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti.

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      vyučujúce SJL

     • CHÉMIA OČAMI ŠTUDENTOV

     • Aj dnes bol krásny deň, plný výziev aj prekvapení.

      Po chodbách prúdia žiaci a presúvajú sa na ďalšiu hodinu. Slnko svoje lúče prediera cez škáročky a odráža sa vo vlasoch krásnej študentky, zároveň rušia jasný pohľad neposednému študentovi v poslednej lavici.

      “Keby ste mali zmeniť poznatky z chémie a pretaviť ich do inej oblasti, ako by to vyzeralo?”, opýtala sa špeciálna pedagogička a ponechala našich študentov v tvorbe.

      V škole sa často preberajú témy, ktoré nie vždy našich študentov zaujmú. Úlohou je, aby sa niečo naučili, čo v živote použijú.

      "Radšej menej ako nič", to je heslo dnešného dňa. Skupinové práce vychovávajú študentov k tolerancii, k spolupráci, k vzájomnej komunikácií, ktorá je v dnešnej dobe zúžená kvôli IKT a sociálnym sieťam.

      Do chemického dňa sa zapojili študenti týchto tried: I.NP, I.CK.

      Mgr. Elena Turacová

     • Motivačné štipendium

     • Motivačné štipendium za mesiac jún sa bude vyplácať na sekretariáte školy v utorok 29. júna 2021.

      Do budovy sa bude vchádzať z ulice Baštová (cez parkovisko), v areáli školy treba dodržiavať 2-metrové odstupy, vchádzať do budovy môže len osoba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

     • Obnovenie vyučovania od 17. 5. 2021

     • Rozhodnutie ministra z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

      1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

      2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“).

       

      B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

      C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

      D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

       

      E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

     • Obnovenie prevádzky školského internátu

     • Nariadením ministra školstva o obnovení školského vyučovania od pondelka 17.5.2021 začína aj prevádzka školského internátu.

      Ubytovaní žiaci sa ubytujú v pondelok (nie v nedeľu). Stravovanie začína obedom.

     • Mladý ekofarmár 2021

     • Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Našu školu reprezentovali žiačky odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – Michaela Komiňáková (III.AV), Nikola Janová (IV,AV), Miroslava Urbaňáková (IV.AV).

      Súťažilo sa v piatich disciplínach –

      1. Test o mlieku, ktorý sa skladal z 50 otázok s dvoma typmi ( prvý typ otázok pozostával so 4 variant  odpovedí a druhý typ tvorila otvorená odpoveď).

      2. Vlastné dojenie  pozostávalo z  časti hodnotenia fotografií  tvaru venu z bočného a zadného pohľadu a hodnotenia dojenia na základe  video ukážky.

      3. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka, úlohy tvorili stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou, určenie mernej hmotnosti mlieka a NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku.

      4. Hodnotenie kvality mlieka – zatriediť mlieko do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka.

      5. Rastlinná výroba sa skladala z praktického výpočtu zásoby siláže a veľkosti oplôtku (košiara) a z poznávania osiva a krmovín.  

      Súčasná epidemická situácia dotlačila organizátorov realizovať súťaž Mladý ekofarmár dištančnou formou,  čo bolo náročné na organizáciu a aj počítačovú gramotnosť a zručnosť.

      Žiačky sa pripravovali zodpovedne a vysúťažili si nasledovné umiestnenia:

      10. miesto – Nikola Janová

      12. miesto – Michaela Komiňáková

      17. miesto – Miroslava Urbaňáková

      Ďakujeme za prácu a reprezentáciu školy.

                                                                                  Ing.Kamila Chovancová, Ing.Veronika Dziaková