• Športový deň

     • Dňa 22. mája 2024 sa počas ústnych maturitných skúšok uskutočnil športový deň zameraný na pochod v prírode a športové hry v areály kaštieľa v Strážkach.

      Žiaci mali možnosť tráviť príjemný deň v prírode s možnosťou si zašportovať vo vybranej športovej aktivite.

      Ing. Ivan Tropp

     • Účelové cvičenie žiakov školy

     • Dňa 21. mája 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov školy.

      Po organizovanom vyvedení žiakov z budovy školy, ktoré bolo súčasťou nacvičenia vyvedenia osôb podľa CO, sa žiaci pod vedením pridelených pedagógov presunuli do areálu Hájovňa, Kežmarok.

      Žiaci boli rozdelení do  skupín a s vyučujúcimi sa dostavili na pripravené stanovišťa:

      1. možné ohrozenia civilného obyvateľstva,

      2. skauting na Slovensku a vo svete,

      3. dary prírody – byliny a ich použitie pre zdravie,

      4. základy prvej pomoci.

      Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, oboznamovali sa s novými poznatkami, opakovali si už poznané, zvyšovali si kondíciu, prehlbovali si vzťah k prírode, upevňovali kamarátstva. 

      Po skončení sa všetci žiaci a pedagógovia zhromaždili a vyhodnotili celé účelové cvičenie. Celý priebeh bol plynulý. Poďakovanie patrí žiačke Melánii Martonovej z III.AV, ktorá dala žiakom výbornú prednášku o skautingu na Slovensku a vo svete, ďalej ďakujem kolegom za pripravenosť na cvičenie a plynulý priebeh na jednotlivých stanovištiach.

       Ing.Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2024

     • V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa uskutočnil 25. ročník celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku na pôde Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti študentov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom na vidieku, čím prispieva ku komplexnému rozvoju poznatkov súťažiacich – budúcich mladých farmárov.

      Celkovo sa súťaže zúčastnilo 33 študentov z 12 stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo zo 7 samosprávnych krajov Slovenska.

      Súťažiaci sa potrápili v  disciplínach ako test, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba . Vlastné dojenie prebiehalo v PDP Kežmarok, ostatné disciplíny boli realizované v nových laboratóriách školy.

      V rámci programu súťaže sa konala odborná prednáška zameraná na problematiku odborného dojenia v praxi, chovu a šľachtenia hovädzieho dobytka mliečneho a mäsového typu v našom regióne a predstavenie PDP v Kežmarku. Svoje odborné znalosti postupne predstavili prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., Ing. Vladimír Baran, Ing. Marek Benč a Ing. Ján Baka.

      Našu školu reprezentovali a sme vďační dievčatám z III. AV odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Lenka Ťažká, Lucia Šedivá si vybojovali 7. – 8. miesto s rovnakým počtom bodov. Na 14. mieste sa umiestnila Petra Pirhalová.

      Celkovým víťazom sa stala Aneta Hartelová z SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, na 2. mieste sa umiestnil Oliver Kopčák z SOŠ veterinárnej Nitra a 3. miesto obsadil Martin Krnáč z SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, pedagógom, komisárom, ale aj nepedagogickým zamestnancom za profesionálne zvládnutie priebehu tejto náročnej súťaže.

      Pre mladých začínajúcich farmárov je dôležité vedieť zosúladiť všetky odborné činnosti, stretávať sa, vymieňať  si odborné skúsenosti, zároveň vytvárať  a podporovať  nové  priateľstvá.

      bulleten Mladý ekofarmár 2024

      výsledková listina Mladý ekofarmár 2024

      - admin -

     • Exkurzia v EP Ľubica

     • Dňa 7. mája 2024 sa žiaci 1. ročníka dvojročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba a 6468 F pomocník v kuchyni zúčastnili odbornej exkurzie v elokovanom pracovisku Ľubica.

      Cieľom exkurzie bolo rozšírenie svojich odborných vedomostí priamo v prevádzke, ktorá nielen vyrába, ale predovšetkým spracováva a finalizuje svoje výrobky do trhovej podoby.

      Žiaci získali nové poznatky pri príprave surovín a výrobe mrazených polotovarov, cestovín, pečiva, chleba a cukrárskych výrobkov. Budúci pracovníci v potravinárstve mali možnosť vidieť výrobné priestory, oboznámili sa nielen s technologickými postupmi, ale aj s modernými gastronomickými pracovnými strojmi, zariadeniami a inventárom používaným na výrobu, balenie a expedíciu rozličného sortimentu priamo vo výrobnom procese. Obohatením bola možnosť vyskúšať si niektoré pracovné úkony a jeden vlastnoručne vyrobený polotovar mohli následne aj senzoricky zhodnotiť všetkými zmyslami.

      Odborná exkurzia splnila svoj cieľ a všetky nadobudnuté informácie a vedomosti môžu žiaci ďalej uplatniť v ich potravinárskej praxi. Ďakujeme Mgr. Márii Marhefkovej a ďalším pracovníkom, ktorí nás exkurziou sprevádzali.

      Ing. Michaela Jurdiková a Bc. Bibiána Koššárová

     • „Veterinári“ na exkurzii

     • V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa štvrtáci odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili na exkurzii na bitúnku vo firme Agrozami spol. s r.o. Tvarožná.

      Pred maturitnou skúškou získali nové vedomosti a  upevnili si odborné znalosti.

      Veľké ďakujem patrí pánovi Zakopjanovi a MVDr. Gecelovskému, ktorí sa nám venovali a poskytli nám odborné informácie.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Návšteva Petzvalovho múzea v Spišskej Belej

     • Dňa 18. apríla 2024 študenti II.AM a II.AP navštívili múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.

      Oboznámili sa so životom a dielom tohto významného matematika, fyzika, vysokoškolského profesora a vedca, zakladateľa modernej optiky. Prezreli si exponáty súvisiace s fotografickou optikou i dokumentárny film o tomto našom svetoznámom rodákovi, po ktorom je pomenovaný aj kráter na Mesiaci.

      Mgr. Miriam Horanská

     • Deň kariérovej výchovy

     • Dňa 17. apríla 2024 sme sa zúčastnili Dňa kariérovej výchovy, ktorý pripravilo Vzdelávacie centrum Pôjd v Spišskej Belej pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Zúčastnilo sa ho okolo 100 žiakov, ktorí sa oboznamovali s možnosťami štúdia na stredných školách. Spolu s našou školou sa prezentovalo 7 stredných škôl okresov Kežmarok a Poprad.

      Našu školu zastupovali žiaci II.AV Daniela Bednarčíková, Nikola Štefušová a Ján Halčin pod vedením Ing. Zuzany Rumlovej, výchovnej a kariérovej poradkyne.

      Študijné a učebné odbory boli predstavené najprv formou propagačného videa a následne žiaci priblížili pútavým rozprávaním štúdium na našej škole. Upozornili na výhody a tiež benefity, ktoré môžu žiaci získať. Zároveň bol žiakom poskytnutý priestor na otázky a diskusiu. Oceňujeme výbornú organizáciu podujatia, nakoľko veľa žiakov ešte nevedelo, aká je ich profesijná orientácia a získali tak prehľad a možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec

     • 17.apríla 2024 sa v Nitre, v aule SPU, konal 9. ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec.

      Našu školu reprezentovali 4 žiaci – Petra Tkáčová (IV.AV) , Petra Pirhalová (III.AV), Valentín Hudák a Mário Klein (obaja IV.AM).

      Študenti úspešne reprezentovali našu školu, ale aj samých seba, o čom svedčí aj ich umiestnenie.

      Naši chlapci obsadili:

      Valentín Hudák, 2.miesto,

      Mário Klein, 3. miesto.

      Dievčatá sa síce na pódiové umiestnenie nedostali, ale bojovali statočne, boli presvedčivé a profesionálne.

      Ďakujem za ochotu a šikovnosť našim reprezentantom. Môžem povedať, že som ako vyučujúca a triedna učiteľka pyšná na to, akých žiakov máme a držím im palce, aby sa im v živote darilo a splnili sa im ich životné sny.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Školský turnaj vo futsale

     • Dňa 14. 4. 2024 sa uskutočnil v telocvični našej školy turnaj vo futsale.

      Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried. Všetci zúčastnení žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Ozdobou turnaja bol finálový zápas, ktorý spĺňal všetky parametre majstrovského boja o titul majstra školy. Víťazom turnaja sa po tesnom víťazstve (6:5) v predĺžení stali žiaci III.EA, EM. Na 2. mieste sa umiestnil mix z tried IV.AV a II.ND. 3. miesto si vybojovali budúce nádeje našej školy z I.EM, EA.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, predvedené výkony a hlavne chuť športovať a víťaziť.

      Víťazné družstvo: Tomáš Tropp, Patrik Kubašovský, Matúš Živčák (III.EA), Tomáš Halčin, Michal Pitoňák (III.EM), Martin Čatloch (I.ND).

      Ing. Ivan Tropp

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024 - finálové kolo

     • Dňa 10. - 11. 4. 2024 sa uskutočnilo finálové kolo 22. ročníka súťaže autoopravár junior v odbore autoopravár - mechanik, ktoré sa konalo v Nitre. Organizátorom a usporiadateľom finálového kola súťaže bol CPA SR. Našu školu reprezentoval Tadeáš Neupauer z III.EA.

      Vo finálovej súťaži sa zúčastnilo 32 žiakov rôznych škôl, rozdelených do štyroch kategórii po ôsmich, autokarosár, autolakovník, autoopravár, autotronik. Súťaž pozostávala z 3 častí. Praktická časť, kde žiak plnil šesť pracovných úloh, testovacia časť, kde žiak mal vypracovať  test za 25 minút a poznávacia časť, kde žiak ústne odpovedal k učebným modelom .

      Pri  vyhlásení výsledkov v Ivanke pri Dunaji v Oldtimer gallery boli vyhlásení traja najlepší žiaci za každý súťažný odbor. V silnej konkurencií náš žiak Tadeáš Neupauer obsadil krásne 8. miesto.

      Jaroslav Beskyd

     • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy

     • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovskéhé samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      vyhlasuje

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky.

      Uzávierka prihlášok je 25. apríla 2024.

      Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

      Úrad Prešovského samosprávneho kraja

      odbor školstva

      Námestie mieru č. 2

      080 01  Prešov

      v obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: "Výberové konanie + názov a sídlo školy."

       

      Dokument na stiahnutie:

      Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy

     • Krajské kolo vo florbale

     • Dňa 9. apríla 2024 sa výber našich chlapcov zúčastnil Krajského kola vo florbale stredných škôl v Prešove.

      Naši chlapci potrápili najväčších favoritov turnaja s ktorými odohrali vyrovnané zápasy. Žiaľ maličkosti rozhodli o tom, že nepostúpili do bojov o popredné umiestnenie. Rozhodne chlapci ukázali, že v rámci kraja patria k tým najlepším florbalovým tímom.

      Ďakujeme našim chlapcom za reprezentáciu školy v rámci celého Prešovského kraja.

      Ing. Ivan Tropp

     • Kurz senzorického hodnotenia potravín

     • Každý z nás ako spotrebitelia, vedome alebo nevedome senzoricky posudzujeme výrobky. Prvý dojem si vytvárame už zrakom a postupne ho dopĺňame ostatnými zmyslami, najmä chuťovými a čuchovými orgánmi, ale niekedy aj hmatom a sluchom. Senzorická analýza je neodmysliteľnou súčasťou posudzovania celkovej kvality potravinárskych surovín a výrobkov.

      V dňoch od 25. marca do 5. apríla 2024 sa kurzu zúčastnili žiaci z triedy II. CK a II. CP v odboroch cukrár kuchár a cukrár pekár. Kurz sa konal v dvoch samostatných blokoch, dva dni v chemickom laboratóriu v priestoroch školy pod vedením Ing. Evy Pisarčíkovej a dva dni na stredisku praktického vyučovania v Ľubici, pod vedením Bc. Jany Regitkovej. V laboratóriu žiakom boli predložené vzorky na posudzovanie intenzity štyroch farieb, základných chutí – sladkej, kyslej, slanej a horkej, intenzity vône a surovín,  ktoré sa využívajú pri výrobe pokrmov, cukrárskych a pekárskych výrobkov. Na stredisku praktického vyučovania žiaci posudzovali a ochutnávali predložené rôzne vzorky surovín, polotovarov a hotových výrobkov, ktoré sa vyrábajú v rámci uvedených učebných odborov.  

      Ing. Eva Pisarčíková

     • Veľkonočný volejbalový turnaj učiteľov

     • Dňa 27. marca 2024 sa na našej škole uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj učiteľov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo päť kežmarských družstiev (SOŠ Garbiarska, SSOŠ Biela voda, Hotelová akadémia, Škola umeleckého priemyslu a SOŠ agropotravinárska a technická).

      Hralo sa systémom každý s každým na dva hrané sety do 21 bodov. Po výborných výkonoch a výdatnej podpory žiakov sa víťazom turnaja stala naša škola SOŠ agropotravinárska a technická. Na ďalších priečkach sa umiestnili: Škola umeleckého priemyslu, SOŠ Garbiarska, SSOŠ Biela voda a Hotelová akadémia. Turnaj sa niesol v priateľskom duchu, uvoľnenej atmosfére a fair-play.

      Našu školu reprezentovali: Ing. Kamila Chovancová, Ing. Eva Pisarčíková, PhDr. Adriana Škovirová, Ing. Michaela Jurdíková, Ing. Tibor Tokár, Mgr. Ľubomír Pitoňák a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Naši florbalisti víťazmi turnaja

     • Výber chlapcov z našej školy sa 21. marca 2024 zúčastnil okresného kola vo florbale v športovej hale Focus Kežmarok.

      V konkurencii 5 družstiev naši chlapci po skvelom a bojovnom výkone turnaj vyhrali a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 9. apríla v Prešove. Ďakujeme chlapcom za skvelú hru a krásny výsledok.

      Našu školu reprezentovali: Marko Pavlikovič (IV.AA), Matúš Sekerák (IV.AP), Valentín Hudák (IV.AM), Patrik Kubašovský (III.EA), Tomáš Tropp (III.EA), Gabriel Talár (III.AM), Matúš Zamkovský (I.AM), Dávid Zamkovský (I.AM), Dominik Haľama (I.AM), Pavol Lizák (I.EM) a Jozef Lešundák (I.EM).

      Ing. Ivan Tropp

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024

     • Dňa 20. marca 2024 sa uskutočnilo oblastné kolo 22. ročníka súťaže Autoopravár Junior v učebnom odbore autoopravár – mechanik, ktorá sa konala v Košiciach.

      Organizátorom súťaže bol Cech predajcov a autoservisov SR (CPASR) a usporiadateľom oblastného kola súťaže bola Stredná odborná škola automobilová Košice. Našu školu reprezentoval Tadeášom Neupauerom, žiak III.EA.

      Súťaž sa konala v Stredisku praktického vyučovania pri Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. Na oblastnej súťaži sa zúčastnilo 20 žiakov z 15 škôl z Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Súťaž pozostávala z 3 časti. Praktická časť, kde žiak plnil 6 zadaných úloh. Testovacia časť, kde žiak mal vypracovať 70 otázok v čase 45 minút. Poznávacia časť, kde žiak ústne odpovedal na 20 otázok k učebným modelom za 20 minút.

      Pri  vyhlásení výsledkov boli vyhlásení štyria  najlepší, ktorý postupujú do celoslovenského finále. V silnej konkurencií náš žiak Tadeáš  Neupauer obsadil krásne 4. miesto.

      Jaroslav Beskyd

     • Príprava odstredeného mlieka a smotany

     • V rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku“ došlo k modernizácii materiálno-technického vybavenia chemického laboratória.

      Nové zariadenia napríklad aj odstredivka na mlieko prispejú k lepšiemu pochopeniu procesov pri spracovaní mlieka. Žiaci pod vedením učiteľky Ing. Zuzany Rumlovej a majsterky OV Ing. Michaely Jurdíkovej si prakticky vyskúšali prípravu odstredeného mlieka a smotany. „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. V ďalšom kroku budú na laboratórnom cvičení zisťovať, či mlieko a smotana spĺňajú aj požadované fyzikálno-chemické požiadavky.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku

     • Dňa 20.3.2024 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preverili svoje vedomosti a zručnosti na súťaži Mladý ekofarmár.

      Súťaž tvorilo 5 disciplín:

      • test o mlieku,
      • vlastné dojenie,
      • laboratórne skúšky surového kravského mlieka,
      • hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky,
      • rastlinná výroba.

      Žiaci pracovali zodpovedne, disciplinovane pod vedením Ing. Ivety Fodorovej, Ing. Kamily Chovancovej, Ing. Martiny Lachovej a Ing. Michala Mara.

      Umiestnenie:

      1.miesto – Lenka Ťažká (III.AV)

      2.miesto – Adam Gallik (IV.AV)

      3.miesto – Lucia Šedivá (III.AV)

      Výhercom gratulujeme a všetkým ďakujeme za príjemnú atmosféru. Najúspešnejší žiaci nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže Mladý ekofarmár.

      Ing. Kamila Chovancová