• Prvý deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 25. mája 2023 stretnutie študentov v Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene PRVÝ DEŇ S LESNÍKOM.

      Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom I.AM, II.AM a III.AM význam a úlohy lesného hospodárstva. Študenti si vypočuli odbornú prednášku o lesníctve na Slovensku a po krátkej prestávke navštívili trenažér na spiľovanie dreva a sklad dreva. Predmetom skúmania na tomto pracovisku bolo napnutie dreva, ťah dreva a správne spílenie dreva. Študenti videli pracovný postup (správny, nesprávny) ako spíliť guľatinu rôznymi smermi pomocou akumulátorovej reťazovej píly. Študenti boli oboznámený o BOZP, odetý do pracovného úboru a túto prácu si mohli vyskúšať. Súčasťou bolo aj narábanie so strojmi – HARVESTOR, simulátor na spíľovanie dreva v poraste. Na trenažéri si žiaci vyskúšali pomocou joysticku pílenie, krátenie, odkonárenie a ukladanie dreva.

      Žiakom sa tento deň páčil zaujala ich práca s pílou a práca s HARVESTOROM.

      Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Využitie virtuálnej reality v Priemysle 4.0

     • Počas celej konferencie bola možnosť si vyskúšať virtuálnu realitu. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z teoretických prednášok a zároveň firmy odprezentovali praktické využitie virtuálnej reality pri vyučovacom procese. 

     • Zážitkový workshop

     • Dňa 24. mája 2023 sa konal zážitkový workshop realizovaný v rámci spolupráce s Národným lesníckym centrum vo Zvolene.

      V Pradiarni s lesným pedagógom z regiónu zo spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá pod vedením Ing. Pisarčíka žiaci absolvovali prvú aktivitu. Po úvodom zoznámení boli žiaci I.AM, II. AM a III. AM rozdelení na dve skupiny, ktorým lesník rozdal pracovný list s úlohami. Úlohy plnili žiaci na čas. Predmetom pracovného listu bolo vyhľadanie informácii na internete ako skratky, zaujímavosti z lesníctva a obrázky ako sa správa les v jednotlivých ročných obdobiach. Medzi ďalšie úlohy patrilo vyhľadať v areály školy štyri rôzne dreviny a byliny a napísať ich názvy. Vytvoriť z dostupných materiálov učebnú pomôcku a definovať jej využitie v pedagogickej praxi. Úlohou žiakov bolo aj vytvorenie loga na tému, "LESU ZDAR!". Mali charakterizovať predmety vo vyučovacom procese, kde sa učia o lese a čo získajú vzdelaním z tohto odboru. Na záver mali žiaci vytvoriť báseň s tematikou lesa. Žiaci sa aktivity nebáli, úlohy zvládli na výbornú, prejavila sa súťaživosť a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Náhradný program počas maturitných skúšok

     • V čase maturitného trojdnia, keď naši maturanti preukazovali svoje vedomosti, ostatní žiaci mali náhradný program.

      V pondelok 22.5.2023 bola realizovaná beseda s členom mestskej polície ppor. Richardom Krupkom na aktuálne témy: šikanovanie, prevencia kriminálnych činností, protidrogová prevencia. Po besede nasledovala produkcia filmu Slúžka.

      Utorok 23.5.2023 bol venovaný športovým aktivitám v areáli kaštieľa Strážky, pričom triedy III.AV,3.AM mali v tomto čase KOŽAZ.

      V stredu sa realizovalo účelové cvičenie v areáli hotela Štart. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín a postupne prechádzali piatimi stanovišťami, kde sa oboznamovali s poznatkami civilnej ochrany, prvej pomoci, alternatívnym liečením pomocou bylín, protidrogovou prevenciou, dopravou na cestách zameranou na cyklistov, kolobežkárov a chodcov.

      Pre tretie ročníky sa v tomto čase konal KOŽAZ. Počasie nám prialo, žiaci si oddýchli od školských lavíc, upevnili sa triedne kolektívy a priateľstvá. Veľká vďaka patrí kolegom-pedagógom, ktorí aj v tomto čase pracovali so žiakmi a odovzdávali svojevedomosti.

      Ing.Kamila Chovancová

     • Výmenná prax v Kladne

     • V pondelok 15. mája 2023 sme odcestovali so žiakmi II.EA a III.EA odbor automechanik na výmennú prax. Cieľ našej cesty bola Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište v Kladne-Dubská.

      Na každý deň nášho pobytu mali pre nás pripravený zaujímavý program. Počas pobytu sme si obzreli priestory školy a dielne. Pre žiakov bola pripravená súťaž vo výmene kolesa, kde sa umiestnili naši žiaci na 3., 5. a 6. mieste.

      Priamo v Kladne sme navštívili Skanzen Dul Mayrau, kde sa ťažilo uhlie. Vyskúšali sme si jazdu na elektrickom aute ŠKODA ENYAQ, na výrobu ktorého sme sa boli pozrieť v ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Okrem montážnych hál sme sa prešli aj po múzeu Škoda. Navštívili sme múzeum amerických veteránov JK CLASSICS Lužná u Rakovníka. Na jeden celý deň sme poctili Prahu svojou návštevou, kde sme si obzreli pamiatky ako Václavcke námestie, pražský hrad, dom sv. Víta, orloj, Karlov most a iné. Prežili sme štyri dni nabité plného programu a krásnych zážitkov  po ktorých 19. mája 2023  prišla cesta domov. 

             Bc. Jaroslav Bolcar, Bc. Dávid Kučma

     • 24. ročník celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár

     • V dňoch 09. – 11. mája 2023 na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom sa konal 24. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom na vidieku, čím prispieva ku komplexnému rozvoju poznatkov súťažiacich – budúcich mladých farmárov. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov  12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažiaci si mohli overiť svoje vedomosti a praktické zručnosti v jednotlivých častiach súťaže.

      1. časť súťaže – Vedomostný test o mlieku.

      2. časť súťaže – Vlastné dojenie:

      • príprava pomôcok na dojenie,
      • príprava súťažiaceho na dojenie,
      • príprava stojiska,
      • kontrola zdravotného stavu vemena,
      • hodnotenie tvaru vemena,
      • hygiena vemena,
      • nasadenie súpravy a kontrola dojenia,
      • ukončenie dojenia.

      3. časť súťaže – Laboratórne skúšky surového kravského mlieka:

      • určenie mernej hmotnosti,
      • stanovenie kyslosti,
      • NK-test.

      4. časť súťaže – Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky:

      • degustačné skúšky u 5 druhov mliečnych výrobkov,
      • stanovenie senzorických vlastností surového kravského mlieka,
      • zatriedenie mlieka podľa kvality,
      • druhové rozlíšenie mliek.

      5. časť súťaže – Rastlinná výroba a krmovinárstvo:

      • praktický výpočet,
      • rozbor lúčneho porastu,
      • poznávanie osiva a krmovín.

      Súťaže sa zúčastnila aj naša škola, ktorú reprezentovali dve žiačky z odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena Katarína Koščáková (III.AV), ktorá obsadila 19. miesto a Viktória Pľutová (IV.AV), ktorá sa umiestnila na krásnom 9. mieste. Viktórii Pľutovej srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu  praktickej časti maturitnej skúšky, ktorú absolvovala nasledujúci deň po reprezentácii školy a prajeme veľa úspechov pri teoretickej časti maturitnej skúšky.

      Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení naša škola prevzala putovný pohár realizátora celoštátnej súťaže, ktorá prebehne v priestoroch našej školy budúci školský rok.

      Ing. Martina Lachová

     • Maturita 2023

     • Naši maturanti v akcii ...

      Praktická maturitná skúška v odbore mechanizácia pôdohospodárstva ...

      ... a z vetrinárstva.

     • Exkurzia Plastiflex Kežmarok

     • Žiaci I.EO a III.EO z odboru operátor plastov sa 5. mája 2023 zúčastnili exkurzie vo firme Plastiflex. 

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka výrobného závodu, ktorý je zameraný na výrobu hadíc rôznymi technológiami. Navštívili sme aj technické laboratórium, kde nám zamestnankyňa ukázala názornú ukážku skúšky výrobkov.

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a taktiež záverečný rozhovor s manažérom závodu, ktorý nás obdaril drobnými darčekmi. Táto exkurzia bola veľkým prínosom pre žiakov.

      Mgr. Veronika Kellnerová

     • Výmenná prax so študentmi z Kladna - Dubská 

     • Od pondelka 1. mája na celý týždeň boli u nás na výmennej praxi študenti zo Střední odborní školy a Středního odborného učiliště v Kladne - Dubská. 

      očas ich pobytu sme im ukázali krásy mesta Kežmarok a našich veľhôr Tatier. Naši hostia si mohli užiť sneh v doline Zeleného plesa a "pekné výhľady" na Chodníku korunami stromov v Bachledovej doline. A taktiež sme pre nich zorganizovali súťaž vo výmene pneumatík. 

      Vo 4. ročníku medzinárodnej majstrovskej súťaži vo "Výmene kolesa na osobnom motorovom vozidle alebo prekonáme svetový rekord", kde sa zúčastnili tri dvojice žiakov z našej školy a tri dvojice žiakov II. ročníka z SOŠ a SOU Kladno - Dubská, sa naši žiaci I.EA triedy umiestnili na krásnom prvom a druhom mieste, druháci z Kladna na treťom mieste.

      Veríme, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutia našich študentov.

      Bc. Ladislav Mačák

     • Nové trendy a technológie v pekárskej výrobe

     • Dňa 28. 4. 2023 sa v Ľubici na pracovisku praktického vyučovania konalo neformálne vzdelávanie pre učiteľov a majstrov potravinárskych predmetov s názvom Nové trendy a technológie v pekárskej výrobe.

      Cieľom vzdelávania bolo aplikovať nové moderné trendy a technológie v pekárskej praxi, konkrétne, využite múčnych zmesí v pekárskej výrobe za účelom skvalitnenia vzdelávania pre potreby trhu práce. Prakticky sme si vyskúšali vyrobiť rôzne pekárske výrobky z dostupných múčnych zmesí. Vzdelávanie bolo určite veľmi podnetné a prínosné.

      Majstrom pekárom ďakujeme za ich pozitívny prístup.

      Ing. Eva Veselovská, Mgr. Mária Marhefková

     • NAJ agro dievča NAJ agro chlapec

     • Po dlhšej prestávke spôsobenej koronavírusom sa rozhodla redakcia SLOVENSKÝ CHOV obnoviť súťaž ,,NAJ agro chlapec, NAJ agro dievča“.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku. Zapojilo sa 15 stredných škôl s odbormi poľnohospodárskeho zamerania. 

      Súťaž sa konala 25. apríla 2023 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Našej školu reprezentovali žiaci z odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena: I.AV – Ján Halčin, II. AV – Melánia Martonová a III. AV – Soňa Mešťanová, Kristián Michalák. 

      Ing. Veronika Dziaková

       

     • INTERLIGA 2023

     • 21. – 22.apríla 2023 sa uskutočnilo v Rožnove pod Radhoštěm 1.kolo VIII. ročníka medzinárodnej súťaže  stredných škôl INTERLIGA 2023. Súťažilo sa v štyroch disciplínach.

      1. disciplína - VOLEJBAL dievčat

      Júlia Gontkovská, Veronika Gecelovská, Kristína Grichová (II.NP), Ema Kovalčíková , Bianka Ribovičová (IV.CK), Viktória Pľutová (IV.AV), Petra Pirhalová (II.AV). 

      Dievčatá obsadili 3.miesto.

      2. disciplína – FLORBAL chlapci

      Tomáš Tropp (II.EA), Gabriel Talár (II.AM), Mário Šugerek (III.AP), Valentín Hudák (III.AM), Kristián Michaľák (III.AV), Adrian Soľava(II.ND).

      Chlapci si vybojovali 2.miesto.

      3. disciplína – STOLNÝ TENIS

      Denisa Trautmanová (IV.CK), Jozef Gecelovský (I.ND), Filip Krišák (II.ND)

      Žiaci sa umiestnili na 2. mieste.

      4. disciplína – JAZDA ZRUČNOSTI

      Jakub Budzák (IV.AM), Tomáš Halčin (II.EM), Lukáš Poľanovský (II.ND).

      Svojou zručnosťou si chlapci „vyjazdili“ 2.miesto.

      Pedagogicky Interligu zastrešovali Ing. Kamila Chovancová, Ing. Ivan Tropp a Bc. Jaroslav Bolcar.

      Zo získaných výsledkov sa naša škola umiestnila na peknom 2.mieste. Všetkým našim reprezentantom patrí veľké ĎAKUJEME!

      Ing. Kamila Chovancová

     • Basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK

     • Dňa 20. apríla 2023 sa na Strednej športovej škole v Poprade uskutočnil prvý ročník basketbalového turnaja pedagogických zamestnancov o Pohár predsedu PSK. Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev z rôznych okresov.

      Okres Kežmarok + Levoča tvorilo 10 hráčov (5 z Kežmarku a 5 z Levoče). Naša škola bola zastúpená Mgr. Tomášom Šimoňákom. Výber okresu najprv vyhral päť člennú skupinu, kde si poradil so súpermi z Prešova, Bardejova, Vranova nad Topľou a Popradu. Následne si zahrali finále, kde podľahli výberu VÚC a v konečnom hodnotení obsadili 2. miesto.

      Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Mentoring – Tutoring (Bardejov a Tatranská Lesná)

     • Počas školského roka sme sa spolu so žiačkami Melániou Martonovou (II.AV) a Petrou Pirhalovou (II.AV) zúčastnili workshopu s názvom Mentoring a tutoring na stredných odborných školách, ktorý bol rozdelený do štyroch modulov.

      Workshopy boli realizované v Bardejove, na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka a v Detskom raji v Tatranskej Lesnej.

      Počas úvodných stretnutí sme sa oboznamovali s pojmami „mentor“ a „tútor“ a so samotným cieľom workshopov. Realizovali sme rôzne aktivity na osvojenie si mentoringu a tútoringu. Aktivity sme realizovali priamo v škole, ale aj v teréne.

      V nasledujúcom období sa bude realizovať implementačná fáza, počas ktorej budeme osvojené zručnosti a vedomosti aplikovať v praxi.

      Mgr. Tatiana Jacenková, Mgr. Zuzana Krišandová, Mgr. Anna Valenečíková a Mgr. Eva Harabinová

     • Viac ako NI(c)K

     • Dňa 03.04.2023 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia, ktorého cieľom bolo nadobudnúť nové informácie ohľadom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození s názvom VIAC AKO NI(c)K.

      Cieľom linky je nepretržite pomáhať, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Práve preto funguje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

      Linka funguje prostredníctvom chatu s konzultantom.  V prípade potreby ich nájdete na www.viacakonick.gov.sk alebo ako aplikáciu dostupnú na Google Play aj na App Store. Bližšie informácie Vám poskytnú: Mgr. Tatiana Jacenková, Ing. Zuzana Rumlová

     • Nové trendy v zdobení

     • V rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  sa v dňoch 23. a 24. marca 2023 uskutočnili dve vzdelávacie podujatia neformálneho vzdelávanie pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy učebných odboroch  cukrár, cukrár kuchár a cukrár pekár - Nové trendy v zdobení medovníkov Nové trendy v zdobení cukrárskych výrobkov.

      Účastníčky si vyskúšali rôzne techniky zdobenia medovníkov - betón, kameň, drevo  - krakelovaním,  štýly vintage a cartoon cake. Zároveň sa venovali spájaniu jednotlivých techník do zaujímavých kompozícií.

      Pri zdobení slávnostnej torty použili metódu špachtľovania. Špachtľovanie patrí medzi moderné cukrárske techniky, ktoré si v poslednom období našli veľkú obľubu u zákazníkov. Pri tvorbe ozdôb tohto štýlu, je potrebná dávka umenia, trpezlivosti a zručnosti. Účastníčky si vyskúšali aj ručné maľovanie s použitím jedlých potravinárskych farieb pri dotváraní cukrárskych výrobkov.

      Vzdelávania sa zúčastnili Ing. Eva Pisarčíková, Mgr. Marta Steigaufová, Ing. Katarína Vaverčáková, Bc. Mária Strelková, Bc. Andrea Hanesovská a Viera Hudáčková.

      Takáto forma vzdelávania je veľkým prínosom pre učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí takto nadobudnuté poznatky a zručnosti odovzdávajú svojím žiakom.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Naši volejbalisti získali bronz

     • Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale mix, kde naši  žiaci v silnej konkurencii obsadili 3. miesto.

      Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí: Veronike Gecelovskej, Juliane Gontkovskej, Kristíne Grichovej (všetky II.NP), Viktórii Pľutovej (IV.AV), Eme Kovalčíkovej (IV.CK), Valentínovi Hudákovi (III.AM), Markovi Pavlikovičovi (III.AA) a Adriánovi Soľavovi (II.ND).

      Ing. Kamila Chovancová