• Alternatívne vyučovanie

     • V čase, keď sa naša materská škola rekonštruuje, počasie nám praje a môžeme využívať na vyučovanie prírodné prostredie. Je to príjemná zmena.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Posledný deň v škole - III.C

     • 9. jún bol posledný deň v skole pre moje triedy III.CB, III.CC, III.CP.​​​​​​

      Som na Vás hrdá a mám Vás rada!

      Ľudmila Žačiková - triedna učiteľka 

     • KOŽaZ s III.E

     • Trieda III.E bola posledná, ktorá uzavrela kurz na ochranu života a zdravia človeka.

      Realizovali sa aktivity v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, turistickú prechádzku na Hrebienok, Reinerovú chatu, Studenovodské voddopády a ukončenie bolo na náučnom chodníku Pramenište v Tatranskej Lomnici. Počasie nám prialo a KOŽaZ splnil svoj cieľ.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Prvý deň s lesníkom

     • Národné lesnícke centrum – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR! – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo 25. mája 2023 stretnutie študentov v Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene PRVÝ DEŇ S LESNÍKOM.

      Cieľom stretnutia bolo predstaviť študentom I.AM, II.AM a III.AM význam a úlohy lesného hospodárstva. Študenti si vypočuli odbornú prednášku o lesníctve na Slovensku a po krátkej prestávke navštívili trenažér na spiľovanie dreva a sklad dreva. Predmetom skúmania na tomto pracovisku bolo napnutie dreva, ťah dreva a správne spílenie dreva. Študenti videli pracovný postup (správny, nesprávny) ako spíliť guľatinu rôznymi smermi pomocou akumulátorovej reťazovej píly. Študenti boli oboznámený o BOZP, odetý do pracovného úboru a túto prácu si mohli vyskúšať. Súčasťou bolo aj narábanie so strojmi – HARVESTOR, simulátor na spíľovanie dreva v poraste. Na trenažéri si žiaci vyskúšali pomocou joysticku pílenie, krátenie, odkonárenie a ukladanie dreva.

      Žiakom sa tento deň páčil zaujala ich práca s pílou a práca s HARVESTOROM.

      Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Využitie virtuálnej reality v Priemysle 4.0

     • Počas celej konferencie bola možnosť si vyskúšať virtuálnu realitu. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z teoretických prednášok a zároveň firmy odprezentovali praktické využitie virtuálnej reality pri vyučovacom procese. 

     • Zážitkový workshop

     • Dňa 24. mája 2023 sa konal zážitkový workshop realizovaný v rámci spolupráce s Národným lesníckym centrum vo Zvolene.

      V Pradiarni s lesným pedagógom z regiónu zo spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá pod vedením Ing. Pisarčíka žiaci absolvovali prvú aktivitu. Po úvodom zoznámení boli žiaci I.AM, II. AM a III. AM rozdelení na dve skupiny, ktorým lesník rozdal pracovný list s úlohami. Úlohy plnili žiaci na čas. Predmetom pracovného listu bolo vyhľadanie informácii na internete ako skratky, zaujímavosti z lesníctva a obrázky ako sa správa les v jednotlivých ročných obdobiach. Medzi ďalšie úlohy patrilo vyhľadať v areály školy štyri rôzne dreviny a byliny a napísať ich názvy. Vytvoriť z dostupných materiálov učebnú pomôcku a definovať jej využitie v pedagogickej praxi. Úlohou žiakov bolo aj vytvorenie loga na tému, "LESU ZDAR!". Mali charakterizovať predmety vo vyučovacom procese, kde sa učia o lese a čo získajú vzdelaním z tohto odboru. Na záver mali žiaci vytvoriť báseň s tematikou lesa. Žiaci sa aktivity nebáli, úlohy zvládli na výbornú, prejavila sa súťaživosť a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ing. Veronika Dziaková, Ing. Martina Lachová

     • Náhradný program počas maturitných skúšok

     • V čase maturitného trojdnia, keď naši maturanti preukazovali svoje vedomosti, ostatní žiaci mali náhradný program.

      V pondelok 22.5.2023 bola realizovaná beseda s členom mestskej polície ppor. Richardom Krupkom na aktuálne témy: šikanovanie, prevencia kriminálnych činností, protidrogová prevencia. Po besede nasledovala produkcia filmu Slúžka.

      Utorok 23.5.2023 bol venovaný športovým aktivitám v areáli kaštieľa Strážky, pričom triedy III.AV,3.AM mali v tomto čase KOŽAZ.

      V stredu sa realizovalo účelové cvičenie v areáli hotela Štart. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín a postupne prechádzali piatimi stanovišťami, kde sa oboznamovali s poznatkami civilnej ochrany, prvej pomoci, alternatívnym liečením pomocou bylín, protidrogovou prevenciou, dopravou na cestách zameranou na cyklistov, kolobežkárov a chodcov.

      Pre tretie ročníky sa v tomto čase konal KOŽAZ. Počasie nám prialo, žiaci si oddýchli od školských lavíc, upevnili sa triedne kolektívy a priateľstvá. Veľká vďaka patrí kolegom-pedagógom, ktorí aj v tomto čase pracovali so žiakmi a odovzdávali svojevedomosti.

      Ing.Kamila Chovancová

     • Výmenná prax v Kladne

     • V pondelok 15. mája 2023 sme odcestovali so žiakmi II.EA a III.EA odbor automechanik na výmennú prax. Cieľ našej cesty bola Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište v Kladne-Dubská.

      Na každý deň nášho pobytu mali pre nás pripravený zaujímavý program. Počas pobytu sme si obzreli priestory školy a dielne. Pre žiakov bola pripravená súťaž vo výmene kolesa, kde sa umiestnili naši žiaci na 3., 5. a 6. mieste.

      Priamo v Kladne sme navštívili Skanzen Dul Mayrau, kde sa ťažilo uhlie. Vyskúšali sme si jazdu na elektrickom aute ŠKODA ENYAQ, na výrobu ktorého sme sa boli pozrieť v ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Okrem montážnych hál sme sa prešli aj po múzeu Škoda. Navštívili sme múzeum amerických veteránov JK CLASSICS Lužná u Rakovníka. Na jeden celý deň sme poctili Prahu svojou návštevou, kde sme si obzreli pamiatky ako Václavcke námestie, pražský hrad, dom sv. Víta, orloj, Karlov most a iné. Prežili sme štyri dni nabité plného programu a krásnych zážitkov  po ktorých 19. mája 2023  prišla cesta domov. 

             Bc. Jaroslav Bolcar, Bc. Dávid Kučma

     • 24. ročník celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár

     • V dňoch 09. – 11. mája 2023 na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom sa konal 24. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom na vidieku, čím prispieva ku komplexnému rozvoju poznatkov súťažiacich – budúcich mladých farmárov. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov  12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažiaci si mohli overiť svoje vedomosti a praktické zručnosti v jednotlivých častiach súťaže.

      1. časť súťaže – Vedomostný test o mlieku.

      2. časť súťaže – Vlastné dojenie:

      • príprava pomôcok na dojenie,
      • príprava súťažiaceho na dojenie,
      • príprava stojiska,
      • kontrola zdravotného stavu vemena,
      • hodnotenie tvaru vemena,
      • hygiena vemena,
      • nasadenie súpravy a kontrola dojenia,
      • ukončenie dojenia.

      3. časť súťaže – Laboratórne skúšky surového kravského mlieka:

      • určenie mernej hmotnosti,
      • stanovenie kyslosti,
      • NK-test.

      4. časť súťaže – Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky:

      • degustačné skúšky u 5 druhov mliečnych výrobkov,
      • stanovenie senzorických vlastností surového kravského mlieka,
      • zatriedenie mlieka podľa kvality,
      • druhové rozlíšenie mliek.

      5. časť súťaže – Rastlinná výroba a krmovinárstvo:

      • praktický výpočet,
      • rozbor lúčneho porastu,
      • poznávanie osiva a krmovín.

      Súťaže sa zúčastnila aj naša škola, ktorú reprezentovali dve žiačky z odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena Katarína Koščáková (III.AV), ktorá obsadila 19. miesto a Viktória Pľutová (IV.AV), ktorá sa umiestnila na krásnom 9. mieste. Viktórii Pľutovej srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu  praktickej časti maturitnej skúšky, ktorú absolvovala nasledujúci deň po reprezentácii školy a prajeme veľa úspechov pri teoretickej časti maturitnej skúšky.

      Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení naša škola prevzala putovný pohár realizátora celoštátnej súťaže, ktorá prebehne v priestoroch našej školy budúci školský rok.

      Ing. Martina Lachová

     • Maturita 2023

     • Naši maturanti v akcii ...

      Praktická maturitná skúška v odbore mechanizácia pôdohospodárstva ...

      ... a z vetrinárstva.

     • Exkurzia Plastiflex Kežmarok

     • Žiaci I.EO a III.EO z odboru operátor plastov sa 5. mája 2023 zúčastnili exkurzie vo firme Plastiflex. 

      Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stala prehliadka výrobného závodu, ktorý je zameraný na výrobu hadíc rôznymi technológiami. Navštívili sme aj technické laboratórium, kde nám zamestnankyňa ukázala názornú ukážku skúšky výrobkov.

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a taktiež záverečný rozhovor s manažérom závodu, ktorý nás obdaril drobnými darčekmi. Táto exkurzia bola veľkým prínosom pre žiakov.

      Mgr. Veronika Kellnerová

     • Výmenná prax so študentmi z Kladna - Dubská 

     • Od pondelka 1. mája na celý týždeň boli u nás na výmennej praxi študenti zo Střední odborní školy a Středního odborného učiliště v Kladne - Dubská. 

      očas ich pobytu sme im ukázali krásy mesta Kežmarok a našich veľhôr Tatier. Naši hostia si mohli užiť sneh v doline Zeleného plesa a "pekné výhľady" na Chodníku korunami stromov v Bachledovej doline. A taktiež sme pre nich zorganizovali súťaž vo výmene pneumatík. 

      Vo 4. ročníku medzinárodnej majstrovskej súťaži vo "Výmene kolesa na osobnom motorovom vozidle alebo prekonáme svetový rekord", kde sa zúčastnili tri dvojice žiakov z našej školy a tri dvojice žiakov II. ročníka z SOŠ a SOU Kladno - Dubská, sa naši žiaci I.EA triedy umiestnili na krásnom prvom a druhom mieste, druháci z Kladna na treťom mieste.

      Veríme, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutia našich študentov.

      Bc. Ladislav Mačák