• Autoopravár Junior 2023 - oblastné kolo Košice

     • Dňa 17. marca 2023 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023, ktorú organizovala SOŠ automobilová Košice. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Adrián Kruľ (III.EA).  

      Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z 10 škôl z Košického a Prešovského kraja. Súťaž pozostávala z troch častí. Praktická časť, kde žiak plnil 6 zadaných úloh, testovacia časť, kde žiak mal vypracovať 128 otázok v čase 60 minút a poznávacia časť, kde žiak mal rozpoznať a správne určiť model automobilovej súčiastky.

      V silnej konkurencií sa nestratil ani náš žiak Adrián Kruľ, ktorý sa umiestnil na  krásnom 4. mieste.

      AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023 – Košice

      1. Martin Šípoš, SOŠA Košice

      2. Ján Tomko Králo, SOŠA Košice

      3. Alex Pancurák, SOŠ Prešov

      4. Adrián Kruľ, SOŠ APaT Kežmarok

      Pri  vyhlásení výsledkov boli vyhlásení traja najlepší, ktorí postupujú do celoslovenského finále.

      Jaroslav Beskyd

     • Účelové cvičenie

     • V stredu 15. 3. 2023 sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia na tému civilná obrana a zdravotná príprava.

      Napriek nepriaznivému počasiu sa teoretická časť uskutočnila v školských dielňa Nižná brána v Kežmarku a praktická časť v prírodnom prostredí hájovne v Kežmarku.

      Ing. Ivan Tropp

     • Beseda s Braňom Mojsejom

     • 14. marec 2023 bol pre maturantov prvým krôčikom k dospelosti. Zatiaľ čo oni bojovali s vedomosťami zo slovenského jazyka a literatúry, ostatní žiaci mali projektové vyučovanie v kine mesta Kežmarok.

      V rámci protidrogovej prevencie sa najprv uskutočnila beseda s pánom Braňom Mojsejom na tému „Adolescenti a vznik závislosti“. Beseda bola pútavá, žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru. Veľmi si vážime, že pán Mojsej odhalil kúsok svojej duše, nakoľko sám má životnú skúsenosť so závislosťou, o ktorú sa s nami podelil a vystríhal pred jej následkami.

      Po prestávke program pokračoval pútavým filmom „Let domov“ . Príbeh československých letcov RAF a ich cesta z okupovaného Československa cez Francúzsko, bitku o Veľkú Britániu a východný front späť do oslobodenej Prahy.

      Aj takýto spôsob vyučovania má pre reálny život veľký význam.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Lyžiarsky kurz 2023

     • Žiaci 1. ročníka si užívajú pekné chvíle na lyžiarskom kurze v Ždiari na Strednici pod vedením Ing. Ivana Troppa, Ing. Kamily Chovancovej a Mgr. Zuzany Horevajovej.

      Lyžiarsky kurz realizovaný pod Belianskými Tatrami bol úspešne ukončený, počasie lyžiarom prialo, všetci boli veľmi spokojní naplnení krásnymi zážitkami. Upevnil sa kolektív a nadviazali nové priateľstvá.

      Ing. Kamila Chovancová

     • Mladý ekofarmár 2023

     • Dňa 2. marca 2023 sa uskutočnil 24. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

     • Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

     • Keďže sa blíži termín na podanie prihlášok na stredné školy (20. marec 2023), sme  v rámci marketingových aktivít 22. februára privítali na pôde našej školy výchovných poradcov základných škôl z kežmarského okresu.

      Predstavili sme im širokú paletu našich študijných a učebných odborov. Zároveň sme ich požiadali, aby tlmočili rodičom a žiakom možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce, s dôrazom na profesie v plastikárskom a mäsospracujúcom priemysle. Diskusia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorej sa z našej školy zúčastnili Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy; Ing. Zlatica Martančíková, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie; Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa a Mgr. Tatiana Jacenková, špeciálna pedagogička.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Opäť úspech na olympiáde v anglickom jazyku

     • Po víťazstve v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa naša žiačka Veronika Mizdošová z III.AP zúčastnila krajského kola v Prešove a umiestnila sa na perfektnom 3. mieste.

      Veronika, blahoželáme.

     • Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov v Nitre

     • Dňa 2. februára 2023 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplexu v Nitre konalo Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov.

      Doškoľovanie organizovala spoločnosť Agroservis spol. s r. o. Cieľom bolo doškolenie obsluhy strojov na traktory John Deere. Zamerané na zvýšenie kvalifikácie zúčastnených osôb, so zameraním na:

      • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov,
      • zníženie prevádzkových nákladov,
      • zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy,
      • proaktívna starostlivosť o stroje.

      Školenia sa zúčastnili žiaci II.EM agromechanizátor, opravár a  II.ND dopravná prevádzka, pod pedagogickým dozorom Bc. Jaroslava Bolcara a Ing. Samuela Mačáka.

      Bc. Jaroslav Bolcar

     • prof. Ing. Milan Šimko, Phd. – úspešný absolvent školy

     • Dňa 2. februára 2023 sa konala odborná prednáška pod názvom Vplyv rezania a šrotovania na kvalitu kŕmnej dávky a prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prorektora pre vzdelávanie.

      Cieľom prezentácie bolo sprístupniť žiakom študijných odborov z III.AV, III.AM, IV.AV, IV.AM, I.NP, I.ND, II.NP a II.ND čo najviac informácií o študijných bakalárskych programoch jednotlivých fakúlt zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

                                          Ing. Veronika Dziaková

     • Pomoc pre teba

     • Ahoj, radi by sme ti predstavili náš dotazník, ktorý je svojimi otázkami zameraný na šikanu a psychické zdravie žiakov na našej škole, preto by sme boli radi, ak by si na otázky odpovedal/a pravdivo. Nemusíš sa báť, dotazník je ANONYMNÝ. 💚

      https://forms.gle/P5Bov5WoGrtTCEKE7

     • Burza informácií stredných škôl

     • Dňa 31. 1. 2023 sa konala Burza informácií stredných škôl za účasti 20-tich stredných škôl podtatranského regiónu na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Organizačne akciu spolu so školou zabezpečoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku  a Centrum poradenstva a prevencie v Kežmarku.

      Predstavili sme všetky študijné a učebné odbory formou prezentácie, videí,  bulletinov, rozhovorov s účastníkmi a tiež tvorivými dielňami v zastúpení  potravinárskych odborov.

      V tíme našej školy boli pedagogickí zamestnanci - Ing. Zuzana Rumlová, výchovná poradkyňa, Bc. Andrea Hanesovská, MOV a Bc. Jaroslav Bolcar, MOV a žiaci - Soňa Mešťanová (III.AV), Viktória Pľutová (IV.AV), Ján Gabler a Daniel Matejko (II.AP), Viktória Ribovičová a Ema Kovalčíková (IV.CK).

      Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcom školskom roku privítame veľa nových žiakov, pretože záujem o naše študijné a učebné odbory prejavilo mnoho účastníkov.

      Ing. Zuzana Rumlová

     • Spojené družstvo III.AP a III.AA majstrom školy vo florbale

     • Dňa 27. januára 2023 sa uskutočnil v telocvični našej školy školský turnaj vo florbale. Turnaja sa zúčastnili výbery jednotlivých tried - II.ND a I.ND; III.E; II.E; I.E; III.AP a III.AA, III.AV a III.AM; II.AP a II.AM; I.AP a I.AM.

      Žiaci ukázali chuť bojovať, športovať a víťaziť. Zaujímavosťou turnaja bolo, že finále si zahrali žiaci jednej triedy - III.A, ktorí vytvorili dva tímy. Vo vyrovnanom finálovom zápase, zvíťazili žiaci odborov III.AP, III.AA. Na druhom mieste to bol výber III.AV a III.AM a na treťom mieste spojené triedy II.ND a I.ND.

      Organizáciu a pedagogický dozor zapezpečoval Ing. Ivan Tropp a Mgr. Tomáš Šimoňák.

      Ing. Ivan Tropp

     • Autoopravár Junior 2023

     • Dňa 23. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov III.EA triedy. Víťazom sa stal Adrián Kruľ. Delené 2. miesto s rovnakým počtom bodov obsadili Patrik Čižík a Martin Čatloch.

      Víťaz školského kola postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023 a organizačne ho zabezpečuje SOŠ automobilová Košice.

      Ing. Ján Richtarčík

     • Zbierka pre deti z detského domova

     • Počas decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre deti z detského domova. Vyzbierané veci, hračky, kancelárske potreby sme rozdelili do balíčkov, aby si každý našiel pod stromčekom darček so svojím menom.

      V utorok  20. decembra 2022 sme tieto darčeky aj ostatné veci odviezli do detského domova v Spišskej Belej. S niektorými deťmi sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a podarovať im nejakú tú maličkosť. Bolo to nádherné vidieť úsmev na ich tvárach.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky alebo akokoľvek pomohli s prípravou balíčkov.

      Všetkým Vám prajeme príjemné vianočné sviatky

      Mgr. Ľudmila Žáčiková, Mgr. Tomáš Šimoňák

     • Na Vianoce nesmie byť nikto sám ...

     • Dňa 13. decembra žiaci našej školy potešili vianočným programom zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov v Kežmarku.

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • "Krásne Vianoce"

     • Dňa 13. decembra 2022 počas vianočných trhov v Kežmarku žiaci Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej reprezentovali našu školu hudobno-recitačným pásmom s názvom "Krásne Vianoce".

      Soňa Mešťanová, Petra Tkáčová a Mário Klein z III.AV a III.AM zarecitovali vianočné básne za sprievodu vianočneju melódie. Moderným spevom sa predstavila žiačka Jana Hangurbadžová a gorálskym vinšom Valentín Hudáka a Kristián Michalák z III.AV.

      Mgr. Ľudmila Žáčiková

     • Vianočná burza pomoci

     • V pondelok 12. decembra 2022 Prešovský samosprávny kraj (PSK) a nadácia PSK pre podporu rodiny v spolupráci so župnými zariadeniami sociálnych služieb a strednými odbornými školami v oblasti gastronómie usporiadali Vianočnú burzu pomoci na Úrade PSK za účasti poslancov.

      Na tejto Vianočnej burze pomoci žiaci stredných odborných škôl prezentovali svoje výrobky a práce. Jednou z nich bola aj naša škola.

      Výťažok z predaja bude venovaný žiadateľom krajskej nadácie ... Na pomoc núdznym ...

      Bc. Mária Strelková

     • Levočania víťazmi turnaja priateľstva

     • V piatok 9. decembra 2022 naša škola organizovala nohejbalový turnaj priateľstva O pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov z Kežmarku, Levoče a Prešova. Našu školu reprezentovali  Mgr. Ľubomír Pitoňák, Mgr. Tomáš Šimoňák Ing. Tibor Tokár a Ing. Jozef Jurčo. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom sa stali nohejbalisti SOŠ služieb Majstra Pavla z Levoče. Naši reprezentanti sa umiestnili na 5. mieste.

     • Deň otvorených dverí

     • 7. decembra sme otvorili naše brány pre žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobky našich študentov, vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch, v tvorivých dielňach vyskúšať svoje zručnosti.

      -om-