• Mladý ekofarmár 2021

     • Školské kolo 22. ročníka súťaže Mladý ekofarmár 2021 sa uskutočnilo 19. februára 2021.

      Celkovým víťazom sa stala Michaela Komiňáková z III.A so ziskom 106,45 bodov. Druhé miesto obsadila Miroslava Urbaňaková z IV.AV a tretia bola Nikola Jannová z IV.AV.

      Kompletné výsledky:

      1. Michaela Komiňáková (III.AV) 106,45
      2. Miroslava Urbaňaková (IV.AV) 104,4
      3. Nikola Jannová (IV.AV) 99,60
      4. Alexandra Šimšajová (III.AV) 92,8
      5. Norika Maťašová (III.AV) 91,82
      6. Katarína Galliková (IV.AV) 91,56
      7. Matúš Heldák (IV.AV) 89,50
      8. Alexandra Garanyová (IV.AV) 88,36
      9. Alexandra Zakopjanová (III.AV) 85,5
      10. Marcela Danková (IV.AV) 85,25
      11. Kristína Uhrínová (IV.AV) 79,1
      12. Marek Kancír (IV.AV) 68,8
      13. Vanesa Kňazovická (IV.AV) 63,1
      14. Tomáš Hurajt (III.AV) 60,42
      15. Sára Paločková (IV.AV) 53,60
      16. Matúš Ruttky (IV.AV) 49
      17. Tímea Peténiová (III.AV) 36
      18. Sára Ružániová (III.AV) 35

      vysledky_mlady_ekofarmar_2021.pdf

     • ZEMIAKY NAŠE KAŽDODENNÉ

     • Vyhodnotenie kvízu

      ZEMIAKY  NAŠE  KAŽDODENNÉ

       

      1. Lukas Frindt, II.AV                   41

      2. Komiňáková Michaela, III.AV 39,5

      3. Pľutová Viktória, II.AV             38

       

      Zakopjanová Alexandra, III.AV, 30,5 b

      Mešťanová Soňa, I.AV, 28 b

      Kalafut Milan, III.AM, Fudalyová Terka, II.AV, 26,5 b

      Vitková Daniela, I.AV, 25,5 b

      Budzák Jakub, II.AM, 25 b

      Stanislav Hrebeňár, II.AM, Gengeľ Marián, III.EM, 22 b

      Kedzuch Marián, III.AM, 21,5 b

      Krempaský Adam, III.AM, Hurajt Tomáš, III.AV, 19 b

      Ovsáková Viktória, II.AV, Poľanovský Lukáš, III.EM, 18 b

      Kuruc Dávid, III.EM, 17,5 b

      Rušin Adrián, III.EM, 17 b

      Soľava Adrián, III.EM, 16,5 b

      Svrčina Boris, II.AM, 14,5 b

      Lopatovský Michal, II.AV, Nahalka Milan, I.AV, 14 b

      Kromka Marek, II.AM, Zakopjan Silván, II.AM, Imrich Dominik, III.EM, 13 b

      Gardori Branislav, II.EM, Imrich Daniel, III.EM, 12 b

      Marhefková Daniela, Hrehová Nikola, Jarošová Diana, I.AV, 11,5 b

      Mačák Matej, I.AV, Olekšák Jozef, III.EM, 10 b

      Michalák Kristián, I.AV, 8,5 b

      Malinovská Sandra, I.AV, 4,5 b

     • Kritériá k prijímaciemu konaniu

     • na denné štúdium pre školský rok 2021/2022 a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium


      Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v súlade s § 65  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prijme v 1. kole prijímacieho konania žiakov, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVŠ SR:

      do 4-ročných študijných odborov (ISCED – 3A), kde žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru, počet žiakov, prijímacia skúška

      2682 K mechanik počítačových sietí,  9,  SJL/MAT

      2868 K technik spracovania plastov,  9,  SJL/MAT

      4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky mažment,  9,  SJL/BIO

      4243 M mechanizácia pôdohospodárstva,  9,  SJL/BIO

      4336 M 02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba, 9,  SJL/BIO

      Celkom:  45 žiakov

      do 3- a 4-ročných učebných odborov (ISCED – 3C), kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:                                                    

      kód a názov odboru,  počet žiakov

      2487 H 01 autoopravár – mechanik,  9

      2864 H  operátor spracovania plastov,  10

      2956 H  mäsiar kuchár,  6

      2964 H  cukrár,  9

      2977 H  cukrár kuchár,  18

      2978 H  cukrár pekár,  6

      2987 H 01  biochemik – mliekarská výroba,  9

      4524 H  agromechanizátor, opravár,  9

      Celkom:   76 žiakov

      do 2-ročných učebných odborov (ISCED – 2C),  kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru                                         

      2489 F  technické služby v autoservise                       

      2982 F potravinárska výroba                                                        

      3161 F praktická žena                                                    

      3383 F spracúvanie dreva                                                             

      3686 F stavebná výroba                                                

      Nadstavbové štúdium:

      kód a názov odboru                                         

      2952 L  výroba potravín

      3575 L  dopravná prevádzka

      6403 L  podnikanie v remeslách a službách


      Termíny konania prijímacích skúšok pre I. kolo:

      1. kolo  1. termín  3. 5. – 4. 5. 2021

                   2. termín  10. 5. – 11. 5 . 2021

      2. kolo  22. 6. 2021 (len v prípade voľných miest)   


      Kritériá prijatia:

      Študijné odbory

      Poradie žiakov bude stanovené podľa pridelených bodov nasledovne:

      - každý žiak z testu z prijímacej skúšky zo SJL, MAT alebo BIO môže získať maximálne po 25 bodov, ale úspešný bude, ak získa 30 % (po 8 bodov z každého profilového predmetu zvoleného študijného odboru),

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka (bez výchovných predmetov) mu budú pridelené nasledovné body:

                 1,00 – 1,50              25 bodov

                 1,51 – 2,00              20 bodov

                 2,01 – 2,50              15 bodov

                 2,51 – 2,75              10 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                            0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                                 5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 85 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (4.- a 3.- ročné)

      Do všetkých 4.- a 3.- ročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Poradie žiakov bude stanovené:

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka mu budú pridelené nasledovné body:

                1,00 – 1,50              40 bodov

                1,51 – 2,00              30 bodov

                2,01 – 2,50              20 bodov

                2,51 – 3,50              10 bodov

                horšie ako 3,50     0 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                          0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                               5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 50 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (2.- ročné)

      Do všetkých dvojročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Nadstavbové štúdium

      Do nadstavbového štúdia budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky a v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu.

      Podmienkou prijatia žiaka je:

      - doloženie dokladu v deň zápisu o vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo výučného listu v odbore podľa nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov,

      - podanie prihlášky na štúdium v nadstavbovom štúdiu,

      - vykonanie zápisu (v deň ukončenia štúdia záverečnou skúškou),

      - preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium.

      Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi odbormi v  rámci školy.

      Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch dní po 1. termíne prijímacích skúšok.

      Kriteria_k_prijimaciemu_konaniu.pdf

     • Vianočná prehliadka na kežmarskom hrade

     • Múzeum v Kežmarku pozná víťazov, ktorí sa zapojili do vianočných tvorivých dielní a vyrobili vianočnú hviezdu alebo lampáš podľa vlastnej fantázie.

      Súťaž bola určená pre jednotlivcov aj skupiny a ich výrobky boli vystavené na Vianočnej prehliadke 2020.

      Výhra putuje kolektívu našich žiakov za vyrobené lampáše.

      Výhercom gratulujeme..

     • Návrat do škôl 2021

     • Uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú žiaci končiacich ročníkov z dištančnej formy na prezenčnú formu vzdelávania (IV.AM, IV.AP, IV.AV, II.ND, II.NP, III.EA, III.EM, III.CB, III.CC, IV.CK, II.HP, II.HS, II.IP, II.JA, II.JD, II.RZ, II.RS, externé štúdium - II.NE, III.CE, III.BE).

      Žiaci nižších ročníkov sa naďalej vzdelávajú dištančnou formou.

      Vyučovanie prezenčnou formou sa začína 9. februára 2021 (utorok) párnym týždňom.

      Podmienkou pre žiakov a zamestnacov je negatívny test na Covid-19, pri neplnoletých žiakoch aj negatívny test jedného z rodičov. Samozrejme platia vyhláškou stanovené výnimky z testovania.

      Žiak/zamestnanec po nástupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      - zákonný zástupca - cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca.docx

      - plnoletý žiak - cestne_vyhlasenie_-_plnolety_ziak.docx

      - zamestnanec - cestne_vyhlasenie_-_zamestnanec.docx

      Odborná prax, odborný výcvik bude prebiehať v školských dielňach.

      Návrat do škôl (infografika): navrat_do_skol_8_1_2021_infografika.pdf

      Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálen

     • Vážení stravníci, od stredy, t.j. 10.02.2021 budú opäť platiť zelené stravné lístky.

      Predaj stravných lístkov podľa potreby v kancelárii vedúceho šj.

      Od 10.02.2021 taktiež otvárame školskú jedáleň pre žiakov prezenčného vzdelávania za prísnych hygienických opatrení. Pre ostatných platí výdaj v exteriéri cez okienko. Výdaj obedov do 14:30!

       Za porozumenie ďakujeme.

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 25. - 27. septembra 2019 sa uskutočnil plavecký kurz v triedach II.AM, II.AP, II.AV a II.CK. Zažili sme hry vo vode, ale aj sme sa prestali báť vody a naučili sa plávať. Víťazmi v plaveckej súťaži vo svojich kategóriách sa stali Dominik Matějovský a Timea Peténiová. To všetko pod vedením Ing. Kamily Chovancovej a Ing. Ivana Troppa.

     • Zemiakarsky jarmok 2019

     • Dňa 21. septembra 2019 sa konal v Spišskej Belej „17. Spišský zemiakarský jarmok“.  Na tradičnom podujatí  zemiaky rozhodne nechýbali. Zemiakové špeciality rozvoniavali po celom námestí. Na  podujatí sa prezentovala aj naša škola. V prezentačnom stánku ponúkala na ochutnávku cukrárske a pekárske výrobky. Pre návštevníkov bola pripravená prezentácia  študijných a učebných odborov.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Plánované antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v tele pre nahlásených zamestnancov v réžii školy bolo zrušené. Všetci nahlásení zamestnanci sa otestujú na ľubovoľnom mobilnom odberovom mieste.

     • Dištančná forma výučby

     • Od 12. októbra 2020 uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú stredné školy na dištančnú formu výučby.

      Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú v pondelok možnosť si vyzdvihnuť osobné veci.

      Prevádzka škôl je obmedzená pre žiakov, učitelia a nepedagogickí zamestnanci chodia do školy a realizujú dištančnú formu, res. svoju prácu  zo školy  (týka sa aj jazykových škôl).

       

      Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

      c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

      d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

      g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     • Marek Kancír – víťaz súťaže NAJ agro dievča, chlapec 2020

     • Naša vydavateľská skupina zorganizovala v poradí 9. ročník súťaže pre študentov stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním NAJ agro dievča, chlapec.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku.

      Do 9. ročníka sa zapojilo 13 stredných škôl s maturitnými odbormi. Každá škola mohla do semifinále nominovať max. 2 dievčatá a 2 chlapcov – na základe výsledkov školských kôl. V semifinále, ktoré sa konalo vo februári sa študenti predstavili odbornej porote, vedenej Jánom Škorňom z Farmárskej revue. Na základe verdiktu poroty bolo stanovené poradie študentov a prvých desať dievčat a chlapcov bolo predstavených na našom portáli a uchádzali sa o hlasy našich čitateľov, ktoré rozhodli o NAJ dievčati a NAJ chlapcovi webu.

      Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najúspešnejších sa malo konať na konferencii Moderný agrobiznis najprv v marci, potom v máji. Vzhľadom na pandémiu bola konferencia zrušená. V spolupráci s Národným žrebčínom sa nám podarilo pripraviť také riešenie, ktoré bolo možné realizovať napriek mimoriadnej situácii. Výsledky súťaže boli vyhlásené 18.7. v priestoroch jazdiarne NŽ Topoľčianky. Prinášame ich aj čitateľom portálu agrobiznis.sk:

      NAJ agro dievča 2020:

      1. miesto – Lilla Tóthová, Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica
      2. miesto – Samanta Dusíková, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
      3. miesto – Klára Hrehová, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ agro chlapec 2020:

           1. miesto – Marek Kancír, SOŠ Kežmarok

           2. miesto – Daniel Bálint, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

           3. miesto – Juraj Krchňavý, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ dievča webu: Samanta Dusíková, SOŠ Trnava

      NAJ chlapec webu: Rudolf Remeš, SOŠ Žilina

      Ďakujeme všetkým stredným školám, ktoré sa do súťaže zapojili. Blahoželáme všetkým semifinalistom k postupu zo školských kôl, finalistom k postupu do finále a tiež všetkým oceneným. Veríme, že budú prínosom pre slovenský agrosektor a vidiek.

      Ján Huba

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi.

       

      Harmonogram príchodu žiakov do školy:

       

      8.00 hod. – žiaci 2. – 4. ročníka a nadstavbového štúdia

      II.CC, II.CB – Mgr. Jana Suchá – trieda č. 1

      III.EA, III.EM – Ing. Ivan Tropp – trieda č. 2

      III.CK, III.CC, III.CB – Ing. Ján Richtarčík – trieda č. 3

      I.NP, I.ND – Ing. Eva Pisarčíková – trieda č. 5

      II.CK, II.CP – Bc. Mária Strelková – trieda č. 6

      II.EA, II.EM – Mgr. Tomáš Šimoňák – trieda č. 7

      IV.CK – Ing. Zuzana Rumlová – trieda č. 8

      II.AM, II.AV – Ing. Marcela Jurčová – trieda č. 9

      II.ND, II.NP – Mgr. Zuzana Krišandová – trieda č. 10

      II.AM, II.AP, II.AV – Ing. Tibor Tokár – trieda č. 17

      IV.AM, IV.AP, IV.AV – Ing. Tomáš Hudáček – trieda č. 18

       

      9.30 hod. – žiaci prvých ročníkov

      I.CK (cukrár, kuchár) – Mgr. Marta Steigaufová – trieda č. 1

      I.EA (autoopravár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EM (agromechanizátor) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.EO (plastikár) – PhDr. Adriana Kurucová – trieda č. 2

      I.CC (cukrár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CP (pekár)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.CB (biochemik)Mgr. Tomáš Šimoňáktrieda č. 3

      I.AA (agropodnikanie) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AP (mechanik PS) – Ing. Eva Veselovská – trieda č. 6

      I.AM (mechanizácia pôdohosp.) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      I.AV (veterinár) – Ing. Kamila Chovancová – trieda č. 10

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z 9. ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      10.30 hod. - žiaci dvojročných odborov.

      Žiaci prvých ročníkov donesú so sebou originál vysvedčenia z posledného ročníka, rodný list, rozhodnutie o prijatí a potvrdenie o dezinfekčnosti.

       

      V čase vyučovania je zákaz vstupu rodičom a iným dospelým osobám!

      Do budovy školy je povolený vstup jedine s rúškom.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Mladý ekofarmár 2020 - školské kolo

     • Dňa 26. 2. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Súťaž slávnostne otvorila Ing. Iveta Fodorová, zástupkyňa riaditeľa pre OV a Mgr. Ján Angelovič, predseda krajskej komisie súťaže Mladý ekofarmár.

      20 žiakov odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena súťažilo v 5 disciplínach:

      1. test o mlieku,

      2. vlastné dojenie,

      3. laboratórne skúšky surového kravského mlieka,

      4. hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky,

      5. rastlinná výroba.

      Jednotlivé pracoviská boli zastrešené Ing. Ivetou Fodorovou, Ing. Kamilou Chovancovou, Ing. Martinou Lachovou, Ing. Veronikou Dziakovou.

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto – Michaela Komiňáková,

      2. miesto – Miroslava Urbaňáková,

      3. miesto – Nikola Jannová.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odborne odvedenú prácu.