• Jarný volejbalový turnaj vyhrali naši učitelia

     • V stredu 11.5.2022 sa konal Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl, ktorý organizovala SOŠ Garbiarska v Kežmarku pod záštitou pána riaditeľa Ing. Vojtecha Wagnera.

      Turnaja sa zúčastnili Hotelová akadémia Otta Brücknera, SOŠ Garbiarska, Spojená škola Biela voda a naša SOŠ agropotravinárska a technická. Aj keď celé priateľské stretnutie sa nieslo v duchu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa", predsa len chcel každý tak trochu vyhrať. Najväčšiu bojovnosť a volejbalové umenie predviedli učitelia našej školy.

      Našim reprezentantom gratulujeme k víťazstvu a veríme, že sa tento jarný turnaj stane tradíciou (ako to prisľúbil pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner), aby sme mohli naše víťazstvo obhájiť.

     • PISA 2022

     • PISA je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne gramotnosti v oblasti čítania, matematiky, prírodných vied a tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Testovanie PISA sa realizuje od roku 2000 každé 3 roky. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2022 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta. 4. mája sa aj žiaci našej školy zúčastnili tohto medzinárodného testovania.

     • Národný šampionát / Simmental Cup

     • Pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka sa konal 6. mája 2022  v areáli Nestville park Hniezdne Národný šampionát plemena slovenský strakatý dobytok, kde sa hodnotili vystavované zvieratá.  

       

      Žiaci druhého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena tak priamo v praxi videli bonitáciu,  získali odborný propagačný materiál, tipovali víťazky v jednotlivých kategóriách – a to veľakrát úspešne. 

      Veľká vďaka za pozvanie. Ing.Kamila Chovancová a Ing.Veronika Dziaková

     • Niečo z histórie ...

     • Pri rekonštrukcii školy boli pri výkopových prácach odhalené časti mestského opevnenia a Kušnierskej brány, ktorá bola jeho súčasťou.

      Z troch pôvodných mestských brán najmenej dôležitá bola práve Kušnierska. Prechádzala ňou vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty, vedúcej do Popradu.

      Tvoril ju komplex stavieb dlhý približne šesťdesiat metrov. Mala tri veže. Veľká, čiže Kušnierska bola spojená s menšou zvanou Murárska, ktorá sa používala aj ako mestská väznica. Za ňou vyúsťovala brána do rondelu, ktorý uzatvárala menšia veža s poslednou bránou a s padacím mostom.

      Z Kušnierskej brány sa nič nezachovalo. Jej zvyšky prekrýva cesta a domy postavené okolo r. 1930 a neskôr. Zbytky Kušnierskej brány boli viditeľné ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia, dnes jej základy prekrýva hradská a domová zástavba. Kušnierska brána bola v minulosti niekoľkokrát obnovovaná a prestavovaná - pravdepodobne z hľadiska menšieho strategického významu sa o ňu mesto veľmi nestaralo; lebo na základe prehliadky múrov z konca 17. stor. sa v písomnej správe uvádza, že "Kušnierska brána je rozštiepená a uvoľnená od hradieb z oboch strán a je potrebná jej renovácia" (v r.1692), " Kušnierska brána je na niekoľkých miestach ako zvonka tak aj zvnútra zhora až dole rozčesnutá puklinou" (v r.1693). V roku 1693 sa dokonca uvažovalo o zbúraní Kušnierskej veže a o vystavaní úplne novej veže, a to ešte skôr, než by nečakané zrútenie starej veže spôsobilo pohromu alebo okolitým hradbám, okololežiacim a blízkym staviskám alebo náhodným chodcom. K oprave však v dohľadnej dobe nedošlo pre verejný odpor obyvateľstva a pre veľké dane. V začiatkoch 18. storočia sa však hradby a veže dali natoľko do poriadku, že boli schopné odolávať útokom kuruckých i cisárskych vojsk.

      Všetko o opevnení mesta Kežmarok nájdete na http://kezmarok-sk.szm.com/opevnenie-studia/index.htm

      Na dvore medzi školou a telocvičňou bol odkrytý parkánový múr.

      Parkán je priestor pred hradbami, ktorý je z prednej strany chránený ďalším, spravidla menším múrom (parkánová stena), palisádou, alebo násypom. Parkán umožňoval obrancom hradieb (predovšetkým lukostrelcom) chránený pohyb a zvyšoval tak podiel aktívnej ochrany opevnenia. Pred týmto múrom bola vodná priekopa.

      Eskarpa - súčasť opevnenia, druh priekopového múru, oporný múr, spevňujúci vnútorný svah priekopy opevnenia, protiľahlý kontraeskarpe. Nad úrovňou priekopy môže pokračovať ako líce hradbového al. parkánového múru al. plášť drevozemnej konštrukcie bastiónovej pevnosti.

      Kontraeskarpa - druh priekopového múru, spevňujúceho vonkajší svah priekopy opevnenia, protiľahlý eskarpe, niekedy môže pokračovať nad priekopou ako ďalší okruh hradbového múru, vtedy má aj galériu.

       

       

     • Mladý ekofarmár 2022

     • Dňa 10. marca 2022 sa uskutočnil 23. ročník školského kola súťaže Mladý ekofarmár, kde žiaci 3. a 4. ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena preukázali svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

      Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: test o mlieku, vlastné dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky, rastlinná výroba.

      Odborno-metodické a technické zabezpečenie mali na starosti pedagógovia: Ing. Iveta Fodorová, Ing. Veronika Dziaková, Ing. Kamila Chovancová, Ing. Martina Lachová a Ing. Michal Maro.

      Najlepšie výsledky dosiahli tieto žiačky:

      1. miesto – Michaela Komiňáková

      2. miesto – Norika Maťašová

      3. miesto – Alexandra Šimšajová

      Dievčatám gratulujeme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať na celoštátnom kole v Nitre. Súťaž prebiehala v priateľskej a kľudnej atmosfére, pri dodržiavaní BOZP a platných epidemiologických opatrení. Ceny zabezpečilo Rodičovské združenie pri SOŠ agropotravinárskej a technickej Kežmarok.

     • Doplnenie dokladov na znovuposúdenie štipendií

     • Prosíme všetkých žiakov, ktorí poberajú akékoľvek štipendium, aby do 28.2.2022 predložili polročný výpis známok p. Gancarčíkovej na znovuposúdenie nároku na štipendium.

      V opačnom prípade od 1.2.2022 bude štipendium pozastavené!

      Poberatelia sociálneho štipendia sú povinní znovu dokladovať, že sú v hmotnej núdzi.

     • Začiatok veľkej rekonštrukcie školy

     • Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu pôjde vyše 6,5 mil. € na tri projekty Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

      Na ulici Kušnierska brána - pri hlavnej budove školy sa vybuduje moderné a reprezentatívne konferenčné centrum, obnoví sa fasáda, zrekonštruuje sa oplotenie a chodník. Taktiež sa doplní potrebné vybavenie odborných učební novou technológiou (parný konvektomat, hnetáč, kysiareň, modulová pec, trezírovací stroj, stroje na zrenie a následné kysnutie cesta a pod.). Revitalizácia hlavnej budovy s telocvičňou a konferenčné centrum si vyžiada investíciu takmer 1,5 miliónov eur. Práce by mali byť dokončené za jeden kalendárny rok.

      V lokalite Pradiareň sa vybuduje unikátny moderný areál "Minifarmy" so všetkou potrebnou infraštruktúrou pre chov hospodárskych zvierat a moderné poľnohospodárstvo. Vzniknú napr. moderné priestory, ako je vyšetrovňa, pitevňa, náraďovňa, vytvoria sa vhodné podmienky na vykonávanie základných laboratórnych skúšok potravín či spracovanie mlieka. Okrem toho sa tu vybuduje kompletné zázemie pre chov a starostlivosť o hospodárske zvieratá, kúpi sa nový obilný kombajn vybavený modernými prvkami pre odbory „agromechanizátor – opravár“ a „mechanizácia pôdohospodárstva“. Taktiež sa zakúpi dron na aplikáciu pesticídov, hnojív a herbicídov, kolesový traktor s navádzaním a riadením či samohybná rezačka na výrobu konzervovaných krmovín. Tiež sa vybudujú garáže na údržbu strojov. Celková investícia predstavuje 3,2 miliónov eur, pričom modernizácia by mala byť hotová v júli budúceho roku.

      Komplexne sa zrekonštruuje a zmodernizuje aj elokované pracovisko v obci Rakúsy, kde prebieha odborné vzdelávanie v odboroch stavebná výroba, potravinárska výroba a spracúvanie dreva. Investícia si vyžiada vyše 475-tisíc eur, pričom práce by mali byť hotové v januári 2023. Navyše, investícia do materiálno-technického vybavenia vo všetkých troch lokalitách (Kušnierska brána, Pradiareň, Rakúsy) bude predstavovať 1,3 miliónov eur.

      Projekt je súčasťou Iniciatívy Catching- up Regions v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. Cieľom je zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do skvalitnenia materiálno-technických a priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie žiakov.

     • Okresné kolo olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa naša študentka Viktória Pľutová z III.AV zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku a dosiahla výborný výsledok 32,5 bodov z celkového počtu 40. Z výsledkov je jasné, že postupuje na krajské kolo. Naša škola je určite hrdá, že máme takých skvelých žiakov, ktorí reprezentujú našu školu a robia jej dobré meno. Srdečne blahoželáme.

     • Cena stravných lístkov od 1. 1. 2022

     • Na základe príkazného listu riaditeľa č. 5/2021 sa upravuje finančný limit potravín a úhrada za stravovanie s platnosťou od 1. januára 2022 takto:

      Úprava finančných limitov od 1.1.2022

      Žiaci                 1,41 €

      Zamestnanci   1,00 €

      Iní stravníci     3,50 €

     • Dištančné vyučovanie a vianočné prázdniny

     • Z dôvodu karantény bude vyučovanie v triedach  I.CK, II.CK, III.CK, IV.CK a I.IP prebiehať dištančnou formou do 10. 12. 2021.

      Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenskej republiky na dištančnú formu vzdelávania, ktorá je povinná pre všetkých žiakov.

      Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok) pokiaľ sa nezmení pandemická situácia.

       

     • Organizácia dištančného vzdelávania

     • Riadne dištančné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu pre žiakov celej triedy, v ktorej bola prerušená prezenčná forma vzdelávania.

      1. Dištančné vzdelávanie prebieha v povinných vyučovacích predmetoch teoretického vzdelávania (všeobecných aj odborných predmetoch). Vyučovanie podľa platného rozvrhu je povinné pre všetkých žiakov, ktorých sa týka karanténa (okrem tých čo majú ťažký priebeh ochorenia).

      2. Učivo sa bude zapisovať v elektronickej triednej knihe ako pri prezenčnom vyučovaní.

      3. Dištančné vyučovanie sa uskutoční on-line vyučovaním cez Edupage, Google Meet, MS teams, Zoom - podľa dohody s vyučujúcimi.

      4. Pre žiakov, ktorí majú technické problémy s prihlasovaním na online vyučovanie, budú vypracované pracovné listy a zasielané učebné materiály prostredníctvom Edupage.

      5. Žiaci počas karantény sú povinní sa zdržiavať doma v izolácii!

      6. Učitelia pravidelne konzultujú učivo so žiakmi cez Edupade, E-mail, telefón. Robia si evidenciu (forma komunikácie, téma - učivo, vytvorenie učebných materiálov, pracovných listov, previerok, zoznam neprítomných žiakov, ktorí nekomunikovali s vyučujúci počas distančného vzdelávania ...).

      7. Telesná výchova sa riadi podľa pokynov učiteľa telesnej výchovy (vypracovanie projektov o zdravej výžive, športe, prvej pomoci, prevencia sociálno-patologických javov, protidrogová prevencia, „Zdravie a bezpečnosť v školách atď.).

      8. Hodnotenie a klasifikácia: Odporúčajú sa primerané metódy, nástroje, aktivity. Hodnotenie a preverovanie vedomostí môže byť ústne, písomné, elektronické testy, projekty. V prípade že žiak sa nezúčastní na vopred stanovenom skúšaní, môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

      9. V prípade ďalších otázok sa obráťte na vyučujúcich alebo triednych učiteľov.

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú

     • Ak máš doma nepotrebné  hračky, rôzne školské potreby, prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú.

       

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

      Veci môžeš odovzdať do 15.12.2021 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 2. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 11 žiakov. Olympiádu zorganizovali naši učitelia anglického jazyka Ing. Tibor Tokár a Ing. Eva Veselovská.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok.

      Víťazom olympiády sa stala Viktória Pľutová (III.AV). Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Mizdošová (II.AP) a 3. skončil Matej Koreň (II.AP). Víťazi boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu ZRPŠ.

     • Zemiaky naše každodenné - kvíz

     • Žiaci odborov  veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizácia pôdohospodárstva a agromechanizátor zúčastnili kvízu Zemiaky naše každodenné.

      Kvíz pozostával z niekoľkých okruhov otázok o zemiakoch. Bola to oblasť biológie, histórie, pestovania a skladovania zemiakov, chorôb a škodcov, odrôd a v neposlednom rade stolová hodnota zemiakov.

      Do finále postúpili  traja najlepší žiaci z každej triedy. Z nich na 1. mieste sa umiestnila Michaela Komiňáková zo IV.AV, na 2. mieste Lukas Frindt z III.AV a 3. miesto obsadila Vikória Pľutová z III.AV.

      Víťazom srdečne blahoželáme.