• Zelená otvoreným školám

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Bezpríznakovosť

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa/žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ospravedlnenie neprítomnosti

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Domáce samotestovanie

      Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

      Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.

      V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Zelená otvoreným školám - covid opatrenia (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

       

     • Do školy a do práce na bicykli

     • Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny.

      Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa.

      V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

      Kampaň sa uskutoční v termíne od 1.9.2022 do 30.9.2022. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže aj s potrebnou registráciou pre účasť na danej kampani, nájdete na stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli.