• Sociálne a motivačné štipendium

     • Sociálne a motivačné štipendium za mesiac apríl sa bude vyplácať na sekretariáte školy v utorok 24. mája 2022 od 13.00 hod.

      Do budovy sa bude vchádzať z Toporcerovej ulice (od hlavnej cesty).

      Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

     • "Skúška dospelosti" môže začať

     • Maturitné triedy sú pripravené a po dvoch rokoch, keď sme maturovali online, čakajú na svojich maturantov. Maturitný tím všetko pripravil, a praje študentom spolu s maturitnými komisiami veľa síl a elánu na zvládnutntie "skúšky dospelosti".

     • Mladý ekofarmá 2022

     • V dňoch 10. – 12. mája 2022 sa uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou  a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom, čím prispieva ku komplexnému rozvoju budúcich odborníkov.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Súťaže sa zúčastnili žiačky IV.AV - Michaela Komiňáková, Norika Maťašová a Alexandra Zakopjanová, bojovali v piatich častiach súťaže.

      1. časť súťaže: TEST

      Test o mlieku sa skladá z 50 otázok s dvoma typmi otázok. Prvý typ otázok bol  so 4 variantmi odpovedí. Druhý  typ otázok bol písomnou formou doplniť správne znenie odpovede.

      2. časť súťaže: VLASTNÉ DOJENIE

      Vlastné dojenie sa uskutočnilo v paralelnej dojárni s rýchlym odchodom dojníc. Tento typ  dojárne sa nazývajú aj anglickým názvom “side by side”. Dojnice stoja vedľa seba kolmo na pracovnú uličku. Obsluha má prístup k dojniciam odzadu.

      3. časť súťaže: LABORATÓRNE SKÚŠKY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA         

      Táto časť súťaže sa skladá zo štyroch úloh:

      a) stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou,

      b) určenie mernej hmotnosti mlieka,

      c) NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku,

      d) druhové rozlíšenie mliek.     

      4. časť súťaže: HODNOTENIE KVALITY MLIEKA A DEGUSTAČNÉ SKÚŠKY

      Táto časť súťaže sa skladá z troch úloh:

      a) degustačné skúšky 5 druhov mliečnych výrobkov s rôznou tučnosťou

      b) stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka

      c) zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka

      5. časť súťaže: RASTLINNÁ VÝROBA

      Táto časť súťaže sa skladá z 3 skúšok:

      a) Praktický výpočet

      b) Poznávanie osiva a krmovín

      c) Rozbor lúčneho porastu

      Žiačky v rámci Prešovského samosprávneho kraja obsadili prvé tri miesta a v rámci celoštátnej súťaže sa umiestnili na 13. mieste Michaela Komiňáková s celkovým počtom bodov 102,50, na 22. mieste Alexandra Zakopjanová s celkovým počtom bodov 89,83 a na 27. mieste Norika Maťašová s celkovým počtom bodov 65,57.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Maturity 2022

     • V piatok 13. maturovali naši veterinári. Veríme, že im tento deň priniesol šťastie a na praktickej súške dobre zmaturovali.

      A takto 12. mája maturovali mechanizátori ...

      ... a mechanici počítačových sietí

     • Jarný volejbalový turnaj vyhrali naši učitelia

     • V stredu 11.5.2022 sa konal Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl, ktorý organizovala SOŠ Garbiarska v Kežmarku pod záštitou pána riaditeľa Ing. Vojtecha Wagnera.

      Turnaja sa zúčastnili Hotelová akadémia Otta Brücknera, SOŠ Garbiarska, Spojená škola Biela voda a naša SOŠ agropotravinárska a technická. Aj keď celé priateľské stretnutie sa nieslo v duchu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa", predsa len chcel každý tak trochu vyhrať. Najväčšiu bojovnosť a volejbalové umenie predviedli učitelia našej školy.

      Našim reprezentantom gratulujeme k víťazstvu a veríme, že sa tento jarný turnaj stane tradíciou (ako to prisľúbil pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner), aby sme mohli naše víťazstvo obhájiť.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Všetkých Vás pozývame na Deň otvorených dverí 2022 v Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

      Naše brány sa pre Vás otvoria vo štvrtok 2. júna 2022.

     • PISA 2022

     • PISA je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne gramotnosti v oblasti čítania, matematiky, prírodných vied a tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Testovanie PISA sa realizuje od roku 2000 každé 3 roky. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2022 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta. 4. mája sa aj žiaci našej školy zúčastnili tohto medzinárodného testovania.

     • Národný šampionát / Simmental Cup

     • Pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka sa konal 6. mája 2022  v areáli Nestville park Hniezdne Národný šampionát plemena slovenský strakatý dobytok, kde sa hodnotili vystavované zvieratá.  

       

      Žiaci druhého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena tak priamo v praxi videli bonitáciu,  získali odborný propagačný materiál, tipovali víťazky v jednotlivých kategóriách – a to veľakrát úspešne. 

      Veľká vďaka za pozvanie. Ing.Kamila Chovancová a Ing.Veronika Dziaková