• Deň otvorených dverí 2022

     • 2. júna 2022 sa pre žiakov základných škôl  ako aj pre širokú verejnosť otvorili dvere našej školy. Návštevníci mohli vidieť práce našich žiakov. Ochutnať cukrárske aj pekárske výrobky, ktoré si pre nich naši šikovní študenti pripravili. Pohrať sa domácimi miláčikmi a vyskúšať si svoje vedomosti z biológie. Veríme, že sa vám u nás páčilo a prídete nás znovu navštíviť.

     • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty pre školský rok 2022/2023

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, študenti

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu zisťuje záujem rodičov, zákonných zástupcov žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Rodičia (študenti), ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Váš záujem, resp. nezáujem o domáce antigénové testy, prosíme vyjadriť prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage do 03.06.2022.

      Ďakujeme

     • Máj v znamení športu a kultúry

     • V dňoch od 23.mája do 25.mája 2022, keď naši maturanti prechádzali životnou skúškou a preukazovali svoje vedomosti, ostatní žiaci našej školy trávili školský čas menej stresujúco.

      V pondelok 23.5.2022 žiaci absolvovali športový deň v parku kaštieľa  v Strážkach ...

      ... v utorok 24.5.2022 sa zúčastnili na prednáške s mestským policajtom na tému „Kriminálna prevencia“ a po prednáške si pozreli filmové predstavenie s názvom „Belle“.

      Kultúru v stredu 25.5.2022 vystriedalo účelové cvičenie -  po organizovanom vyvedení žiakov do areálu Hájovňa nasledovalo poučenie o prevencii proti požiarom, použití hasiacich prístrojov, ktorú zabezpečila pani Britaňáková z firmy Livonec. Žiaci si vyskúšali použitie hasiacich prístrojov priamo v teréne.    

      Po skončení výkladu žiaci prechádzali vytvorenými  stanovišťami -  civilná ochrana, cyklisti a chodci ako účastníci cestnej premávky a   zdravie z prírodnej lekárne - oboznamovali sa s novými poznatkami, prehlbovali si vzťah k prírode.

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za disciplínu a príjemnú atmosféru.

      Ing.Kamila Chovancová

     • Maturity 2022

     • V piatok 13. maturovali naši veterinári. Veríme, že im tento deň priniesol šťastie a na praktickej súške dobre zmaturovali.

      A takto 12. mája maturovali mechanizátori ...

      ... a mechanici počítačových sietí

      Od 23. mája naši maturanti pokračovali ústnou skúškou zo slovenského, anglického, nemeckého, ruského  jazyka a teoretickou časťou maturitnej skúšky. K ústnej skúške bolo pripustených 33 študentov. Všetci zmaturovali úspešne, k čomu im z celého srdca gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom živote.

     • "Skúška dospelosti" môže začať

     • Maturitné triedy sú pripravené a po dvoch rokoch, keď sme maturovali online, čakajú na svojich maturantov. Maturitný tím všetko pripravil, a praje študentom spolu s maturitnými komisiami veľa síl a elánu na zvládnutntie "skúšky dospelosti".

     • Mladý ekofarmá 2022

     • V dňoch 10. – 12. mája 2022 sa uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

      Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň a rozšíriť odborno-teotretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov stredných škôl v rôznych oblastiach agrosektora počnúc živočíšnou  a rastlinnou výrobou, krmovinárstvom, veterinárnou starostlivosťou a poľnohospodárstvom, čím prispieva ku komplexnému rozvoju budúcich odborníkov.

      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Súťaže sa zúčastnili žiačky IV.AV - Michaela Komiňáková, Norika Maťašová a Alexandra Zakopjanová, bojovali v piatich častiach súťaže.

      1. časť súťaže: TEST

      Test o mlieku sa skladá z 50 otázok s dvoma typmi otázok. Prvý typ otázok bol  so 4 variantmi odpovedí. Druhý  typ otázok bol písomnou formou doplniť správne znenie odpovede.

      2. časť súťaže: VLASTNÉ DOJENIE

      Vlastné dojenie sa uskutočnilo v paralelnej dojárni s rýchlym odchodom dojníc. Tento typ  dojárne sa nazývajú aj anglickým názvom “side by side”. Dojnice stoja vedľa seba kolmo na pracovnú uličku. Obsluha má prístup k dojniciam odzadu.

      3. časť súťaže: LABORATÓRNE SKÚŠKY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA         

      Táto časť súťaže sa skladá zo štyroch úloh:

      a) stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou,

      b) určenie mernej hmotnosti mlieka,

      c) NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku,

      d) druhové rozlíšenie mliek.     

      4. časť súťaže: HODNOTENIE KVALITY MLIEKA A DEGUSTAČNÉ SKÚŠKY

      Táto časť súťaže sa skladá z troch úloh:

      a) degustačné skúšky 5 druhov mliečnych výrobkov s rôznou tučnosťou

      b) stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového kravského mlieka

      c) zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka

      5. časť súťaže: RASTLINNÁ VÝROBA

      Táto časť súťaže sa skladá z 3 skúšok:

      a) Praktický výpočet

      b) Poznávanie osiva a krmovín

      c) Rozbor lúčneho porastu

      Žiačky v rámci Prešovského samosprávneho kraja obsadili prvé tri miesta a v rámci celoštátnej súťaže sa umiestnili na 13. mieste Michaela Komiňáková s celkovým počtom bodov 102,50, na 22. mieste Alexandra Zakopjanová s celkovým počtom bodov 89,83 a na 27. mieste Norika Maťašová s celkovým počtom bodov 65,57.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Jarný volejbalový turnaj vyhrali naši učitelia

     • V stredu 11.5.2022 sa konal Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl, ktorý organizovala SOŠ Garbiarska v Kežmarku pod záštitou pána riaditeľa Ing. Vojtecha Wagnera.

      Turnaja sa zúčastnili Hotelová akadémia Otta Brücknera, SOŠ Garbiarska, Spojená škola Biela voda a naša SOŠ agropotravinárska a technická. Aj keď celé priateľské stretnutie sa nieslo v duchu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa", predsa len chcel každý tak trochu vyhrať. Najväčšiu bojovnosť a volejbalové umenie predviedli učitelia našej školy.

      Našim reprezentantom gratulujeme k víťazstvu a veríme, že sa tento jarný turnaj stane tradíciou (ako to prisľúbil pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner), aby sme mohli naše víťazstvo obhájiť.

     • PISA 2022

     • PISA je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne gramotnosti v oblasti čítania, matematiky, prírodných vied a tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Testovanie PISA sa realizuje od roku 2000 každé 3 roky. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2022 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta. 4. mája sa aj žiaci našej školy zúčastnili tohto medzinárodného testovania.

     • Národný šampionát / Simmental Cup

     • Pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka sa konal 6. mája 2022  v areáli Nestville park Hniezdne Národný šampionát plemena slovenský strakatý dobytok, kde sa hodnotili vystavované zvieratá.  

       

      Žiaci druhého ročníka odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena tak priamo v praxi videli bonitáciu,  získali odborný propagačný materiál, tipovali víťazky v jednotlivých kategóriách – a to veľakrát úspešne. 

      Veľká vďaka za pozvanie. Ing.Kamila Chovancová a Ing.Veronika Dziaková