• Začiatok veľkej rekonštrukcie školy

     • Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu pôjde vyše 6,5 mil. € na tri projekty Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

      Na ulici Kušnierska brána - pri hlavnej budove školy sa vybuduje moderné a reprezentatívne konferenčné centrum, obnoví sa fasáda, zrekonštruuje sa oplotenie a chodník. Taktiež sa doplní potrebné vybavenie odborných učební novou technológiou (parný konvektomat, hnetáč, kysiareň, modulová pec, trezírovací stroj, stroje na zrenie a následné kysnutie cesta a pod.). Revitalizácia hlavnej budovy s telocvičňou a konferenčné centrum si vyžiada investíciu takmer 1,5 miliónov eur. Práce by mali byť dokončené za jeden kalendárny rok.

      V lokalite Pradiareň sa vybuduje unikátny moderný areál "Minifarmy" so všetkou potrebnou infraštruktúrou pre chov hospodárskych zvierat a moderné poľnohospodárstvo. Vzniknú napr. moderné priestory, ako je vyšetrovňa, pitevňa, náraďovňa, vytvoria sa vhodné podmienky na vykonávanie základných laboratórnych skúšok potravín či spracovanie mlieka. Okrem toho sa tu vybuduje kompletné zázemie pre chov a starostlivosť o hospodárske zvieratá, kúpi sa nový obilný kombajn vybavený modernými prvkami pre odbory „agromechanizátor – opravár“ a „mechanizácia pôdohospodárstva“. Taktiež sa zakúpi dron na aplikáciu pesticídov, hnojív a herbicídov, kolesový traktor s navádzaním a riadením či samohybná rezačka na výrobu konzervovaných krmovín. Tiež sa vybudujú garáže na údržbu strojov. Celková investícia predstavuje 3,2 miliónov eur, pričom modernizácia by mala byť hotová v júli budúceho roku.

      Komplexne sa zrekonštruuje a zmodernizuje aj elokované pracovisko v obci Rakúsy, kde prebieha odborné vzdelávanie v odboroch stavebná výroba, potravinárska výroba a spracúvanie dreva. Investícia si vyžiada vyše 475-tisíc eur, pričom práce by mali byť hotové v januári 2023. Navyše, investícia do materiálno-technického vybavenia vo všetkých troch lokalitách (Kušnierska brána, Pradiareň, Rakúsy) bude predstavovať 1,3 miliónov eur.

      Projekt je súčasťou Iniciatívy Catching- up Regions v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. Cieľom je zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do skvalitnenia materiálno-technických a priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie žiakov.

     • Okresné kolo olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa naša študentka Viktória Pľutová z III.AV zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku a dosiahla výborný výsledok 32,5 bodov z celkového počtu 40. Z výsledkov je jasné, že postupuje na krajské kolo. Naša škola je určite hrdá, že máme takých skvelých žiakov, ktorí reprezentujú našu školu a robia jej dobré meno. Srdečne blahoželáme.