• Cena stravných lístkov od 1. 1. 2022

     • Na základe príkazného listu riaditeľa č. 5/2021 sa upravuje finančný limit potravín a úhrada za stravovanie s platnosťou od 1. januára 2022 takto:

      Úprava finančných limitov od 1.1.2022

      Žiaci                 1,41 €

      Zamestnanci   1,00 €

      Iní stravníci     3,50 €

     • Dištančné vyučovanie a vianočné prázdniny

     • Z dôvodu karantény bude vyučovanie v triedach  I.CK, II.CK, III.CK, IV.CK a I.IP prebiehať dištančnou formou do 10. 12. 2021.

      Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenskej republiky na dištančnú formu vzdelávania, ktorá je povinná pre všetkých žiakov.

      Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok) pokiaľ sa nezmení pandemická situácia.

       

     • Organizácia dištančného vzdelávania

     • Riadne dištančné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu pre žiakov celej triedy, v ktorej bola prerušená prezenčná forma vzdelávania.

      1. Dištančné vzdelávanie prebieha v povinných vyučovacích predmetoch teoretického vzdelávania (všeobecných aj odborných predmetoch). Vyučovanie podľa platného rozvrhu je povinné pre všetkých žiakov, ktorých sa týka karanténa (okrem tých čo majú ťažký priebeh ochorenia).

      2. Učivo sa bude zapisovať v elektronickej triednej knihe ako pri prezenčnom vyučovaní.

      3. Dištančné vyučovanie sa uskutoční on-line vyučovaním cez Edupage, Google Meet, MS teams, Zoom - podľa dohody s vyučujúcimi.

      4. Pre žiakov, ktorí majú technické problémy s prihlasovaním na online vyučovanie, budú vypracované pracovné listy a zasielané učebné materiály prostredníctvom Edupage.

      5. Žiaci počas karantény sú povinní sa zdržiavať doma v izolácii!

      6. Učitelia pravidelne konzultujú učivo so žiakmi cez Edupade, E-mail, telefón. Robia si evidenciu (forma komunikácie, téma - učivo, vytvorenie učebných materiálov, pracovných listov, previerok, zoznam neprítomných žiakov, ktorí nekomunikovali s vyučujúci počas distančného vzdelávania ...).

      7. Telesná výchova sa riadi podľa pokynov učiteľa telesnej výchovy (vypracovanie projektov o zdravej výžive, športe, prvej pomoci, prevencia sociálno-patologických javov, protidrogová prevencia, „Zdravie a bezpečnosť v školách atď.).

      8. Hodnotenie a klasifikácia: Odporúčajú sa primerané metódy, nástroje, aktivity. Hodnotenie a preverovanie vedomostí môže byť ústne, písomné, elektronické testy, projekty. V prípade že žiak sa nezúčastní na vopred stanovenom skúšaní, môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

      9. V prípade ďalších otázok sa obráťte na vyučujúcich alebo triednych učiteľov.

     • Vianočná zbierka pre tých, ktorí to potrebujú

     • Ak máš doma nepotrebné  hračky, rôzne školské potreby, prines ich a poteš na Vianoce tých, ktorí to potrebujú.

       

      Ďakujeme za Tvoju pomoc.

      Veci môžeš odovzdať do 15.12.2021 Mgr. Tomášovi Šimoňákovi.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 2. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 11 žiakov. Olympiádu zorganizovali naši učitelia anglického jazyka Ing. Tibor Tokár a Ing. Eva Veselovská.

      Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili štyri úlohy: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zo slovnej zásoby a gramatický test. V ústnej časti na základe obrázkov rozprávali príbeh a zodpovedali niekoľko doplnkových otázok.

      Víťazom olympiády sa stala Viktória Pľutová (III.AV). Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Mizdošová (II.AP) a 3. skončil Matej Koreň (II.AP). Víťazi boli ocenení diplomami a všetci žiaci sladkými cenami, ktoré sa zakúpili z fondu ZRPŠ.