• Rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 30.09.2021 (štvrtok):

                      od 15.00 – 16.00 hod. – triedy 1. a 2. ročníkov,

                      od 16.00 – 17.00 hod. – triedy 3., 4. a nadstavbových ročníkov,

      podľa rozpisu tried, ktorý bude vyvesený na nástenke pri vstupe do budovy.

      Rodičovské združenie 2-ročných učebných odborov sa uskutoční na elokovaných pracoviskách pod vedením svojich triednych učiteľov a majstrov OV.

      Súčasťou rodičovského združenia bude aj voľba kandidátov do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.

      Prosíme rodičov, aby sa zúčastnili triednej schôdze len v jednej triede (v prípade, ak majú v škole viac detí.)

      Žiadame zákonných zástupcov, aby triednemu učiteľovi odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník). Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu, alebo si prevziať na vrátnici školy.

      Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení nariadených RÚVZ (prekrytie horných dýchacích ciest).

     • Maturity 2022

     • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

      • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
      • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

      Praktická časť odbornej zložky MS sa uskutoční  12.05.2022 – 13.05.2022             

      Interná časť MS sa uskutoční 23.05. 2022 - 27.05.2022

      Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

      Žiak maturitného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2021.

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 30. septembra 2021 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.  

      Voľba kandidátov bude realizovaná hlasovaním prostredníctvom Edupage v ten istý deň v čase 8:00 – 17:00 hod.

      Prosíme rodičov, ktorí  majú záujem pracovať v Rade školy (RŠ) - kategória „rodič“, aby svoj záujem o prácu v Rade školy nahlásili predsedníčke RŠ Mgr. Eve Harabinovej na t.č. 0910 100 014, prípadne podpredsedníčke RŠ Ing. Kamile Chovancovej na t.č. 0907 217 804. Termín nahlásenia kandidátov je do 24. septembra 2021.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Dnes sme odovzdali žiakom antigénové samotesty. Podľa upravených pokynov z dôvodu vysokého záujmu rodičov bol vydaný 1 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia prejavili záujem. Samotestovanie sa má realizovať podľa potreby pri príznakoch respiračného ochorenia.

      Na základe Školského semaforu a ďalších usmernení vám oznamujeme, že zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole cez EduPage každé použitie a výsledok samotestu.

      Návod na správne použitie samotestu

      V prípade pozitívneho výsledku samotestu žiak ostáva domna v karanténe, zákonný zástupca kontaktuje detského lekára a triedneho učiteľa.