• Obnovenie vyučovania od 17. 5. 2021

     • Rozhodnutie ministra z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

      1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

      2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“).

       

      B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

      C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

      D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

       

      E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

     • Obnovenie prevádzky školského internátu

     • Nariadením ministra školstva o obnovení školského vyučovania od pondelka 17.5.2021 začína aj prevádzka školského internátu.

      Ubytovaní žiaci sa ubytujú v pondelok (nie v nedeľu). Stravovanie začína obedom.

     • Mladý ekofarmár 2021

     • Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Našu školu reprezentovali žiačky odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – Michaela Komiňáková (III.AV), Nikola Janová (IV,AV), Miroslava Urbaňáková (IV.AV).

      Súťažilo sa v piatich disciplínach –

      1. Test o mlieku, ktorý sa skladal z 50 otázok s dvoma typmi ( prvý typ otázok pozostával so 4 variant  odpovedí a druhý typ tvorila otvorená odpoveď).

      2. Vlastné dojenie  pozostávalo z  časti hodnotenia fotografií  tvaru venu z bočného a zadného pohľadu a hodnotenia dojenia na základe  video ukážky.

      3. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka, úlohy tvorili stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou, určenie mernej hmotnosti mlieka a NK – test – dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku.

      4. Hodnotenie kvality mlieka – zatriediť mlieko do akostnej triedy podľa znakov kvality mlieka.

      5. Rastlinná výroba sa skladala z praktického výpočtu zásoby siláže a veľkosti oplôtku (košiara) a z poznávania osiva a krmovín.  

      Súčasná epidemická situácia dotlačila organizátorov realizovať súťaž Mladý ekofarmár dištančnou formou,  čo bolo náročné na organizáciu a aj počítačovú gramotnosť a zručnosť.

      Žiačky sa pripravovali zodpovedne a vysúťažili si nasledovné umiestnenia:

      10. miesto – Nikola Janová

      12. miesto – Michaela Komiňáková

      17. miesto – Miroslava Urbaňáková

      Ďakujeme za prácu a reprezentáciu školy.

                                                                                  Ing.Kamila Chovancová, Ing.Veronika Dziaková