• Mladý ekofarmár 2021

     • Školské kolo 22. ročníka súťaže Mladý ekofarmár 2021 sa uskutočnilo 19. februára 2021.

      Celkovým víťazom sa stala Michaela Komiňáková z III.A so ziskom 106,45 bodov. Druhé miesto obsadila Miroslava Urbaňaková z IV.AV a tretia bola Nikola Jannová z IV.AV.

      Kompletné výsledky:

      1. Michaela Komiňáková (III.AV) 106,45
      2. Miroslava Urbaňaková (IV.AV) 104,4
      3. Nikola Jannová (IV.AV) 99,60
      4. Alexandra Šimšajová (III.AV) 92,8
      5. Norika Maťašová (III.AV) 91,82
      6. Katarína Galliková (IV.AV) 91,56
      7. Matúš Heldák (IV.AV) 89,50
      8. Alexandra Garanyová (IV.AV) 88,36
      9. Alexandra Zakopjanová (III.AV) 85,5
      10. Marcela Danková (IV.AV) 85,25
      11. Kristína Uhrínová (IV.AV) 79,1
      12. Marek Kancír (IV.AV) 68,8
      13. Vanesa Kňazovická (IV.AV) 63,1
      14. Tomáš Hurajt (III.AV) 60,42
      15. Sára Paločková (IV.AV) 53,60
      16. Matúš Ruttky (IV.AV) 49
      17. Tímea Peténiová (III.AV) 36
      18. Sára Ružániová (III.AV) 35

      vysledky_mlady_ekofarmar_2021.pdf

     • Kritériá k prijímaciemu konaniu

     • na denné štúdium pre školský rok 2021/2022 a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium


      Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v súlade s § 65  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prijme v 1. kole prijímacieho konania žiakov, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVŠ SR:

      do 4-ročných študijných odborov (ISCED – 3A), kde žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru, počet žiakov, prijímacia skúška

      2682 K mechanik počítačových sietí,  9,  SJL/MAT

      2868 K technik spracovania plastov,  9,  SJL/MAT

      4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky mažment,  9,  SJL/BIO

      4243 M mechanizácia pôdohospodárstva,  9,  SJL/BIO

      4336 M 02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba, 9,  SJL/BIO

      Celkom:  45 žiakov

      do 3- a 4-ročných učebných odborov (ISCED – 3C), kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:                                                    

      kód a názov odboru,  počet žiakov

      2487 H 01 autoopravár – mechanik,  9

      2864 H  operátor spracovania plastov,  10

      2956 H  mäsiar kuchár,  6

      2964 H  cukrár,  9

      2977 H  cukrár kuchár,  18

      2978 H  cukrár pekár,  6

      2987 H 01  biochemik – mliekarská výroba,  9

      4524 H  agromechanizátor, opravár,  9

      Celkom:   76 žiakov

      do 2-ročných učebných odborov (ISCED – 2C),  kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:

      kód a názov odboru                                         

      2489 F  technické služby v autoservise                       

      2982 F potravinárska výroba                                                        

      3161 F praktická žena                                                    

      3383 F spracúvanie dreva                                                             

      3686 F stavebná výroba                                                

      Nadstavbové štúdium:

      kód a názov odboru                                         

      2952 L  výroba potravín

      3575 L  dopravná prevádzka

      6403 L  podnikanie v remeslách a službách


      Termíny konania prijímacích skúšok pre I. kolo:

      1. kolo  1. termín  3. 5. – 4. 5. 2021

                   2. termín  10. 5. – 11. 5 . 2021

      2. kolo  22. 6. 2021 (len v prípade voľných miest)   


      Kritériá prijatia:

      Študijné odbory

      Poradie žiakov bude stanovené podľa pridelených bodov nasledovne:

      - každý žiak z testu z prijímacej skúšky zo SJL, MAT alebo BIO môže získať maximálne po 25 bodov, ale úspešný bude, ak získa 30 % (po 8 bodov z každého profilového predmetu zvoleného študijného odboru),

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka (bez výchovných predmetov) mu budú pridelené nasledovné body:

                 1,00 – 1,50              25 bodov

                 1,51 – 2,00              20 bodov

                 2,01 – 2,50              15 bodov

                 2,51 – 2,75              10 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                            0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                                 5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 85 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (4.- a 3.- ročné)

      Do všetkých 4.- a 3.- ročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Poradie žiakov bude stanovené:

      - podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka mu budú pridelené nasledovné body:

                1,00 – 1,50              40 bodov

                1,51 – 2,00              30 bodov

                2,01 – 2,50              20 bodov

                2,51 – 3,50              10 bodov

                horšie ako 3,50     0 bodov

      - za správanie sa pridelia body nasledovne:

                Veľmi dobré           5 bodov

                Iné                          0 bodov

      - úspešné riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach súvisiacich so zvoleným odborom:

                                               5 bodov

      - maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 50 bodov,

      - súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,

      - žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,

      - v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer za 5. – 9. ročník ZŠ.

      Učebné odbory (2.- ročné)

      Do všetkých dvojročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

      Nadstavbové štúdium

      Do nadstavbového štúdia budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky a v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu.

      Podmienkou prijatia žiaka je:

      - doloženie dokladu v deň zápisu o vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo výučného listu v odbore podľa nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov,

      - podanie prihlášky na štúdium v nadstavbovom štúdiu,

      - vykonanie zápisu (v deň ukončenia štúdia záverečnou skúškou),

      - preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium.

      Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi odbormi v  rámci školy.

      Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch dní po 1. termíne prijímacích skúšok.

      Kriteria_k_prijimaciemu_konaniu.pdf