• ZEMIAKY NAŠE KAŽDODENNÉ

     • Vyhodnotenie kvízu

      ZEMIAKY  NAŠE  KAŽDODENNÉ

       

      1. Lukas Frindt, II.AV                   41

      2. Komiňáková Michaela, III.AV 39,5

      3. Pľutová Viktória, II.AV             38

       

      Zakopjanová Alexandra, III.AV, 30,5 b

      Mešťanová Soňa, I.AV, 28 b

      Kalafut Milan, III.AM, Fudalyová Terka, II.AV, 26,5 b

      Vitková Daniela, I.AV, 25,5 b

      Budzák Jakub, II.AM, 25 b

      Stanislav Hrebeňár, II.AM, Gengeľ Marián, III.EM, 22 b

      Kedzuch Marián, III.AM, 21,5 b

      Krempaský Adam, III.AM, Hurajt Tomáš, III.AV, 19 b

      Ovsáková Viktória, II.AV, Poľanovský Lukáš, III.EM, 18 b

      Kuruc Dávid, III.EM, 17,5 b

      Rušin Adrián, III.EM, 17 b

      Soľava Adrián, III.EM, 16,5 b

      Svrčina Boris, II.AM, 14,5 b

      Lopatovský Michal, II.AV, Nahalka Milan, I.AV, 14 b

      Kromka Marek, II.AM, Zakopjan Silván, II.AM, Imrich Dominik, III.EM, 13 b

      Gardori Branislav, II.EM, Imrich Daniel, III.EM, 12 b

      Marhefková Daniela, Hrehová Nikola, Jarošová Diana, I.AV, 11,5 b

      Mačák Matej, I.AV, Olekšák Jozef, III.EM, 10 b

      Michalák Kristián, I.AV, 8,5 b

      Malinovská Sandra, I.AV, 4,5 b

     • Dištančná forma výučby

     • Od 12. októbra 2020 uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú stredné školy na dištančnú formu výučby.

      Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú v pondelok možnosť si vyzdvihnuť osobné veci.

      Prevádzka škôl je obmedzená pre žiakov, učitelia a nepedagogickí zamestnanci chodia do školy a realizujú dištančnú formu, res. svoju prácu  zo školy  (týka sa aj jazykových škôl).

       

      Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

      c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

      d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

      g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     • Marek Kancír – víťaz súťaže NAJ agro dievča, chlapec 2020

     • Naša vydavateľská skupina zorganizovala v poradí 9. ročník súťaže pre študentov stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním NAJ agro dievča, chlapec.

      Cieľom súťaže je nájsť a verejnosti predstaviť odborne zdatných, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí chcú svoju profesionálnu budúcnosť spojiť s prácou v poľnohospodárstve a životom na vidieku.

      Do 9. ročníka sa zapojilo 13 stredných škôl s maturitnými odbormi. Každá škola mohla do semifinále nominovať max. 2 dievčatá a 2 chlapcov – na základe výsledkov školských kôl. V semifinále, ktoré sa konalo vo februári sa študenti predstavili odbornej porote, vedenej Jánom Škorňom z Farmárskej revue. Na základe verdiktu poroty bolo stanovené poradie študentov a prvých desať dievčat a chlapcov bolo predstavených na našom portáli a uchádzali sa o hlasy našich čitateľov, ktoré rozhodli o NAJ dievčati a NAJ chlapcovi webu.

      Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najúspešnejších sa malo konať na konferencii Moderný agrobiznis najprv v marci, potom v máji. Vzhľadom na pandémiu bola konferencia zrušená. V spolupráci s Národným žrebčínom sa nám podarilo pripraviť také riešenie, ktoré bolo možné realizovať napriek mimoriadnej situácii. Výsledky súťaže boli vyhlásené 18.7. v priestoroch jazdiarne NŽ Topoľčianky. Prinášame ich aj čitateľom portálu agrobiznis.sk:

      NAJ agro dievča 2020:

      1. miesto – Lilla Tóthová, Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica
      2. miesto – Samanta Dusíková, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
      3. miesto – Klára Hrehová, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ agro chlapec 2020:

           1. miesto – Marek Kancír, SOŠ Kežmarok

           2. miesto – Daniel Bálint, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice

           3. miesto – Juraj Krchňavý, SOŠ vinársko – ovocinárska Modra

      NAJ dievča webu: Samanta Dusíková, SOŠ Trnava

      NAJ chlapec webu: Rudolf Remeš, SOŠ Žilina

      Ďakujeme všetkým stredným školám, ktoré sa do súťaže zapojili. Blahoželáme všetkým semifinalistom k postupu zo školských kôl, finalistom k postupu do finále a tiež všetkým oceneným. Veríme, že budú prínosom pre slovenský agrosektor a vidiek.

      Ján Huba