• Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa

    • Základné údaje projektu:

     Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa

      

     Kód projektu: 302021ASP3

     Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

     Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Prijímateľ: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

     Miesto realizácie projektu:

     Mesto Kežmarok, Okres Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

     Obec Rakúsy, Okres Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 878 021,49 €

     Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 834 120,42 €

     Začiatok projektu: 09/2021

     Ukončenie projektu: 10/2023

     Stručný popis projektu:

     Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok a materiálno-technického vybavenia pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je druhou etapou investície v rámci tejto školy. Prvá etapa investície smeruje do materiálno-technického vybavenia poľnohospodárskou technikou a gastro zariadením. V rámci predmetnej druhej etapy projektu sú plánované rozsiahle investície do zlepšenia priestorových podmienok odborného vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry Elokovaného pracoviska (ďalej ako EP) Rakúsy, ako aj investície do zvyšnej časti modernizácie materiálno-technického vybavenia. V rámci tretej etapy bude investícia zavŕšená modernizáciou priestorov hlavnej budovy školy so vznikom konferenčného centra a novostavbou „Minifarmy“ (školskej haly a dielní) v lokalite Pradiareň.

      Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre SOŠ agropotravinársku a technickú, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok:

     „Príprava na budúcnosť“ - vytvorenie regionálnej inštitúcie pre budúce vzdelávanie prostredníctvom siete odborných centier odbornosti s cieľom lepšieho prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce a zvýšenia atraktívnosti vybraných poľnohospodárskych, potravinárskych a technických programov štúdia (vrátane výroby plastov).

     Hlavné aktivity projektu:

     Hlavná aktivita 1: Podpora rozvoja moderného pracoviska pre odborné vzdelávanie – EP Rakúsy (typ akt. F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

     Hlavná aktivita 2: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy EP Rakúsy (typ akt. E Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov).

     Hlavná aktivita 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok - II. etapa (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk)

      

      

     Zriadovateľom Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok je Prešovský samosprávny kraj.