• Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa

    • Základné údaje projektu:

     Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa

      

     Kód projektu: 302021APV8

     Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

     Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Prijímateľ: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

     Miesto realizácie projektu:

     Mesto Kežmarok, Okres Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

     Obec Ľubica, Okres Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 229 995,20 €

     Výška nenávratného finančného príspevku: 1 168 495,44 €

     Začiatok projektu: 09/2021

     Ukončenie projektu: 05/2023

     Stručný popis projektu:

     Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up RegionsInitiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia materiálno-technického vybavenia a zariadenia, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto strednej odbornej školy (ďalej aj ako SOŠ). V rámci prvej etapy bude realizovaná v rámci špecifického cieľa 2.2.3. aktivita: 1. Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok (typ akt. A)V dôsledku rozvoja technológií, zmien na trhu práce, zmeny spoločensko-ekonomických podmienok v súčasnej dobe materiálno-technické vybavenie odborných učební, dielní a iných odborných pracovísk školy nepostačuje a nevyhovuje požiadavkám dnešných noriem, potrebám potenciálnych zamestnávateľov a nezodpovedá dnešným trendom v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a súvisiacich sektorov. Výstupy z realizovanej investície budú mať dlhodobý pozitívny dosah nielen na žiakov, ale aj pre celý región, ktorý je charakteristický nielen turizmom, ale aj rozvinutým poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.

     Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre SOŠ agropotravinársku a technickú, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok:

     „Príprava na budúcnosť“ - vytvorenie regionálnej inštitúcie pre budúce vzdelávanie prostredníctvom siete odborných centier odbornosti s cieľom lepšieho prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce a zvýšenia atraktívnosti vybraných poľnohospodárskych, potravinárskych a technických programov štúdia (vrátane výroby plastov).

     Hlavná aktivita projektu:

             1. Modernizácia materiálno-technického vybavenia v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok (aktivita A: Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk)

     Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy žiakov na budúce povolanie a zvýšenie jeho atraktívnosti. Materiálno-technickým vybavením dielní a  odborných učební sa zlepšia  podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Vytvoria sa technické podmienky pre zvýšenie počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa.

     Zriadovateľom Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok je Prešovský samosprávny kraj.