• História školy

    • Na veľkých hodinách času rezonuje prvý medzník 1. september 1949. Vzniká Roľnícka škola v Kežmarku. Zakladajúcim riaditeľom školy bol pán Rudolf Progner. Osobné stretnutia s pani Ing. Demočkovou, žiačkou a neskôr kolegyňou p. Prognera a s manželkou p. Pragnera, nám umožnilo spoznať človeka, ktorý už dnes nie je s nami a ktorého 107. narodeniny si  toho roku pripomíname.

     Po odchode p. Prognera na miesto riaditeľa Roľníckej školy nastupuje pán. Štefan Kmec.

     Novým medzníkom je rok 1952. V Kežmarku vzniká Poľnohospodárska majstrovská škola jednoročná a jej riaditeľom bol Ing. Ján Korman.

     Posledný deň v r. 1953 je aj dňom zrušenia majstrovskej školy. V nasledujúcich rokoch vznikajú zimné školy poľnohospodárskej mládeže. Vyučovalo sa od 1. novembra do 31. marca.

     V školskom roku 1956/57 obnovila svoju činnosť Poľnohospopdárska majstrovská škola pod vedením Ing. Jozefa Hrebeňára.

     Historickým medzníkom je 1. september 1958. Vtedy začína svoju činnosť Poľnohospodárska učňovská škola v Kežmarku, ktorá je považovaná za bezprostrednú predchodkyňu toho typu učilíšť, ktoré verejnosť poznala donedávna. Jej existencia je spätá s menom riaditeľa pána Alberta Pavličku a posledné informácie hovoria, že žil v Prahe a s láskou spomínal na všetko, s čím bol spojený čas na jeho pôsobenie na Slovensku.

     Musím konštatovať, že ďalší riaditeľ školy Ing. Karol Saksa, bol nútený rozšíriť geologické znalosti pedagogického zboru i žiakov praktickým sťahovaním školy do rôznych lokalít regiónu, a tak sa škola za jeho 13-ročného pôsobenia od 1.9.1959 do júna 1972 musela sťahovať z KK do Vlkovej, z Vlkovej do SL a zo SL opäť do KK. V roku 1962 Bola premenovaná na Poľnohospodárske učilište so sídlom v budove Ústavu národného zdravia na Ulici Jakuba Kraya (v dnešnom našom internáte).

     A opäť veľké hodiny času a opäť zmena. 1. septembra 1972 dochádza k integrácii Strednej poľnohospodárskej technickej školy a Poľnohospodárskeho odborného učilišťa pod vedením riaditeľa Jozefa Ezechiáša.

     1.januára 1976 POU dostáva nový názov Stredné odborné učilište poľnohospodárske. Beh školy počas 11-ročného pôsobenia p. Ing. Ctibora Odehnala v rokoch 1978 – 1989, bol tiež poznamenaný väčšími i menšími úspechmi, ktoré sú údelom každého živého organizmu a tým škola nepochybne bola, je i bude.

     Vážené dámy a páni, rok 1989 znamenal veľké celospoločenské zmeny. Aj výchovno-vyučovací proces v SOUP prešiel transformačnými zmenami kvantitatívneho charakteru. Riaditeľom školy až do roku 2004 sa stáva Ing. Jozef Štefaňák. Za jeho riaditeľovania škola do vlastníctva získala budovu dnešnej našej školy na Kušnierskej ulici, objekt školských dielní pri STS Nižná brána, objekt DM aj s kuchyňou, kúpili sme objekt bývelej ZŠ v Ľubici, ktorý za riaditeľovania Ing. Jozefa Štefaňáka sme začali rekonštruovať s cieľom výuky potravinárskych odborov a odborov ľudových remesiel.  Pribudli nové odbory: pekár, mäsiar, cukrár. Škola sa pýšila ajodbormi umeleckých remesiel, ktoré sa v roku 1998 od 1. septembra od našej školy odlúčili. 

     Od 1. Júla 2OO2 sa zriaďovateľom našej školy stal Prešovský samosprávny kraj, ktorý vystriedal Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

     V roku 2OO4 začína vďaka bývalému kolegovi Jaroslavovi Ratajovi spolupráca so strednou školou v rakúskom Poysdorfe a spoluprácu s poľskou strednou školou v Dambrownici má na svedomí kolega Gejza Dargocký.

     Posledná zmena vo vedení školy sa uskutočnila v roku 2004. Riaditeľom školy je menovaný po výberovom konaní od 1. januára 2OO4 Ing. Stanislav Marhefka. A aká je bilancia za posledných šesť  rokov?

     2004

     -          komplexná rekonštrukcia školskej jedálne, zvýšenie kapacity z počto 2oo  na 3OO jedál,

     -          rekonštrukcia plynového kúrenia v telocvični,

     -          čiastočná rekonštrukcia kúrenia a izieb v domove mládeže,

     -          zavedenie podnikateľskej činnosti – autoškola, turistická ubytovňa v DM,

     -          otvorenie tried mimo KK v obciach Hranovnica a Rakúsy pre dvojročné odbory, ktorých väčšinu tvoria rómski žiaci,

     -          začiatok spolupráce so SOŠ a SOU  v Kladne v odbore autoopravár.

     2005  

     -          rekonštrukcia klasickej triedy na chemické laboratórium pre žoakov potravinárskych odborov,

     -          úspešné vypracovanie projektu: Inovácia a zavedenie vyučovacieho predmetu informatika .... v hodnote 1 100 tisíc slovenských korún(),

     -          úspešné vypracovanie projektu: Vybavenie dielní pre dvojročný odbor technické služby v autoservise v hodnote 3OO tisíc Sk,

     -          rekonštrukcia hygienických zariadení v budove DM,

     -          kompletná výmena okien a zateplenie severnej časti budovy DM.

     2006

     -          oprava havarijného stavu bočnej steny a strechy v 1/3 na budove DM,

     -          začiatok výmeny okien v hlavnej budove školy,

     -          obnovenie činnosti vykonávania emisných kontrol,

     -          vybavenie dielní strojmi a zariadením pre odbory pekár a cukrár v Ľubici,

     -          kompletná výmena poschodových postelí v DM na válendové,

     -          od 1. septembra 2OO6 škola zmenila názov na stredné odborné učilište.

     2007

     -          výmena strešnej krytiny z 2/3 na budove DM,

     -          zavedenie štvorročného učebného odboru cukrár  kuchá do výučby, v rámci Slovenska sa tento odbor experimentálne overuje v každom kraji na jednej škole,

     -          otvorenie triedy v obci Krížová Ves pre dvojročný odbor stavebná výroba,

     -          začiatok spolupráce so školou v Pardubockom kraji  Polička v odboroch cukrár, cikrár kuchár a mäsiar.

     2008

     -          komplexná rekonštrukcia pracoviska pre vychovávateľky v DM,

     -          kompletná rekonštrukcia plynového kúrenia v hlavnej budove školy,

     -          postupná výmena okien a maľovanie učební,

     -          otvorenie triedy v obci Toporec pre dvojročný odbor stavebná výroba a praktická žena,

     -          od 1. septembra 2008 sme sa pretransformovali na strednú odbornú školu.

     2OO9

     -          rekonštrukcia dvoch tried pri DM na cukráreň  a jej sprevádzkovanie,

     -          zavedenie štvorročných študijných odborov mechanik počítačových sietí a manažér kontroly a výroby v automobilovom priemysle,