• Profil školy

    • Vzdelanie je devíza, ktorá nepodlieha devalvácii

                Naša škola poskytuje vzdelanie mladým ľuďom podľa ich záujmu, želania a momentálnych potrieb. Za sebou má bohatú históriu, veď za 70 rokov svojho trvania premenila mnohým – rodičom i študentom - sny a túžby na skutočnosť.

                 Výchovno-vzdelávací proces prešiel a prechádza zmenami kvalitatívneho charakteru. Túto náročnú prácu v súčasnosti zvláda odborný pedagogický i nepedagogický kolektív pod vedením Ing. Stanislava Marhefku, riaditeľa školy. Ponúkame profesie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, veterinárstva, IKT a  dopravy, v dvojročných i trojročných učebných odboroch, tiež v štvorročných študijných odboroch a tí, ktorí sa rozhodnú zvýšiť si svoju kvalifikáciu maturitnou skúškou po absolvovaní trojročných učebných odborov, môžu pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom  štúdiu.

                 Súčasťou vzdelávacieho procesu sú rôzne kurzy: plavecký, lyžiarsky, kurz na ochranu človeka a prírody a tí, ktorí dosiahnu stanovený vek, majú možnosť absolvovať vodičský kurz v našej  autoškole a získajú oprávnenie skupín B a T. V odboroch poľnohospodárstva majú žiaci možnosť získať oprávnenie za polovičnú cenu.

     Svoje záujmy môžu žiaci rozvíjať v záujmovej krúžkovej činnosti (futbal, tenis, športové hry, turistika, nemecký a anglický jazyk, v krúžku logického myslenia, v dramatickom, ...). Svoje vedomosti si môžu prehĺbiť na rôznych exkurziách (Gastra, Alimenta, Autosalón Nitra, Bratislava, ...), návštevou divadelných predstavení a koncertov,  počas výmenného pobytu v Rakúskom Poysdorfe, kde máme partnerskú školu a  na  výmennej praxi v zahraničí.

                 Školu navštevujú aj žiaci zo vzdialenejších miest a obcí okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Ľubovňa i Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ktorí sú ubytovaní v internáte a jeho súčasťou je aj školská jedáleň zabezpečujúca racionálnu stravu pre študentov i zamestnancov.

                 Rodičom a absolventom základných škôl ponúkame každoročne prehľad profesií pre budúci školský rok. Veríme, že ich oslovia a v novom školskom roku ich začneme pripravovať na nimi zvolenú profesiu, aby sa v budúcnosti vedeli uplatniť na trhu práce.

                 Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, a preto realizujeme v decembri počas Kežmarských vianočných trhov v priestoroch našej školy Dni otvorených dverí.  Naši študenti sa takto širokej verejnosti môžu predstaviť svojimi výrobkami a pochváliť svojou šikovnosťou.

                 A aká bude budúcnosť našej školy?  Závisí a závisieť to bude od toho, aké meno nám robia naši súčasní študenti, či sú, alebo nie sú spokojní s prácou učiteľov a majstrov odborného výcviku, lebo žiaci sú naši najdôležitejší hodnotitelia a kritici.